OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nordsjællændere beder om hjælp til skydebaneproblematikken på kredsmødet

Et par helt nye jagtforeninger var med for første gang, da Danmarks Jægerforbund Kreds 7 søndag den 6. marts afholdt det årlige kredsmøde hvor 168 deltagere fra 45 foreninger havde sat søndagen af til at mødes i Boruphallen.

Tekst: Peter Lassen
Foto: Peter Lassen

- Der er ikke plads nok, vi har brug for hjælp

Efter formalia med valg af dirigent, referent og stemmetællere, og godkendelse af dagsorden var vel overstået, indledte kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng sin beretning om kredsens virksomhed i den forgangne sæson, og udtrykte stor tilfredshed med talrige og gode aktiviter i såvel alle udvalg og ikke mindst kredsbestyrelsen.

Formanden bød nye Jægerråd, nye foreninger, - Snaphanerne og Egedal Jagthorn - og til de foreninger, der i år har valgt at en sammenlægning med anden forening velkommen.

Achton-Lyng tøvede ikke med at kalde 2015 et begivenhedsrigt år, og beskrev derefter nogle af de opgaver, som kreds 7 havde på ønskeseddelen: Et stort løft af medlemsregistreringen, et strukturudvalg - med henblik på nedlæggelse af Jægerrådene - og bedre kommunikation imellem medarbejder, frivillige leder og medlemmer.

Endelig kom kredsformanden ind på skydebanerne i kredsen, og sagde:

- Der er ikke plads nok, vi har brug for hjælp.

Emnet gav anledning til flere kommentarer fra salen der understøttede behovet. Således udløste en opfordring fra Poul Jepsen - Asminderød-Grønholt Jagtforening - om at ansætte flere folk til at løse skydebaneproblematikken applaus fra salen.

Flere kurser end nogensinde

Dernæst blev der lyttet til beretningerne fra fagkoordinatorerne, der dokumenterede et omfattende aktivtetsnivau i kredsen. Blandt andet kunne kursuskoordinator Charlotte Bak fortælle, at der i 2015 har været afviklet flere kurser end nogensinde.

Rygmærker og minkkranier

Efter de grundige redegørelser, fik dagens gæstetaler Stephan Springborg fra Naturstyrelsen Østsjælland ordet:

- I mit job som en af de små vildkonsulenter har jeg ikke med jagtprøver, reguleringstilladelser og tilskud at gøre. Derimod en masse rådgivning til private om flagermus, skader, råger, og mår på loftet.

Stephan Springborg informerede om Naturstyrelsen anno 2016, og fortalte levende fra sit arbejde - krydret med anekdoter fra dagligdagen. Om blandt andet hvor overrasket han en dag blev, da hel en motorcykelklub med rygmærker for år tilbage mødte op til et arrangement for at lære at rense minkkranier. Desuden fortalt Stephan om positive forventninger til et kommende samarbejde om oliefugleberedskab og jagtmuligheder på enhedens arealer.

Problemer med skydebaner

Herefter orienterede hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk om Hovedbestyrelsens arbejde:

- Meget har der været talt, fortalt og skrevet omkring hjortevildtforvaltningen i Danmark, og uden at komme ind på de uoverensstemmelser man har kunnet læse på diverse sociale medier, så må jeg dog rose vores mand i det Nordsjællandske for at have givet en god og grundig information til jægerrådene og foreningsformændene, i det der nu engang var Sonny Perssons pastorat.

Max Elbæk kom også ind på fordeling af tilskudmidlerne til jagtforeningerne i kreds 7, og sagde blandt andet:

- Kredsens bevillingsudvalg, der består af Kredsformanden, en person fra kredsbestyrelsen, en person uden for kredsbestyrelsen samt undertegnede, havde i år nemt ved at fordele midlerne, da der ikke var ret mange ansøgere. Puljen vi skulle fordele, var desværre også lidt mindre end sidste år. Dette på grund af et faldende medlemstal i kredsen. Fremtidigt vil vi i højere grad kigge på, om ansøgere har flere forskellige ansøgninger i gang, og så tage en vurdering om, de så også skal tilgodeses i denne pulje.

Om jagten hos Naturstyrelsen sagde Max Elbæk:

- Kredsen har fået et rigtig godt samarbejde og dialog med NST Øst, også omkring afvikling af jagter for foreningerne, og det er aftalt, at kredsen fordeler pladser til jagterne blandt de foreninger, som er hjemmehørende i NST Øst området.

Samarbejdet om katastrofeberedskabet i Køge Bugt fik ros med på vejen, og derefter gav Max Elbæk udtryk for sine tanker om det kommende års opgaver:

- Jeg kan i den grad se et akut behov for at vi i HB tager en diskussion omkring vores skydebaner og deres situation, specielt situationen her i kreds 7. Vi har mange problemer med skydebaner, især i den østlige del af kredsen. Mit skrækscenarie er, at hvis man ikke finder nogle løsninger på vores skydebanesituation, så kan det muligvis på sigt give negative resultater på medlemssiden, da mange - især omkring Storkøbenhavn og opland - egentlig ikke dyrker jagten ret meget, men derimod dyrker flugtskydningen i højere grad.

Hverv medlemmer

Hædersbevisning

Før valghandlingerne blev indledt uddelte kredsen en hædersbevisning. Bjørn Ovesen der med kredsformand Marie-Louises ord blev kaldt “en ufatteligt hårdtarbejdende ældre herre” modtog bronzenålen for sit store arbejde i Danmarks Jægerforbund.

Valget til årets jagtforening i kreds 7 faldt på Asminderød- Grønholt Jagtforening, der blev valgt blandt fem kandidater af de 88 foreninger i kreds 7.

Valg til forskellige poster

Derefter skulle forsamlingen yderligere tage stilling til en række valg til forskellige poster: Marie-Louise Achton-Lyng blev uden modkandidater genvalgt som kredsformand, og modtog desuden valg som HB-suppleant, i stedet for Torben Clausen der ikke ønskede genvalg.

Ole Hansen, Ole Jervin og Finn Poulsen blev valgt til kredsbestyrelsen.

Ved valg af ordførende fagkoordinatorer blev følgende valg truffet:

 • Torben Clausen blev genvalgt som jagthornskoordinator.
 • Søren Dam blev genvalgt som flugtskydningskoordinator.
 • Jens K. Jensen blev genvalgt som jagtstikoordinator.
 • Hennig Christiansen blev valgt som den nye medlems- og nyjægerkoordinator.
 • Allan Pedersen blev genvalgt som riffelkoordinator.
 • Søren Hecht blev valgt som ordførende hundekoordinator.
 • Arne Holten blev genvalgt som hav- og strandjagtkoordinator.
 • Charlotte Bak blev genvalgt som kursuskoordinator.
 • Ole Hansen blev genvalgt som frivillig jagtprøvekoordinator.
 • Berit Valentin blev genvalgt til webkoordinator. 
 • Christian Bærentsen blev valgt til buekoordinator.

Efter disse valg, godkendte forsamlingen de indstillede til repræsentantskabsmødet den 30. april 2016 i Vingsted.

Indkomne forslag

På kredsmødet blev der fremsat fem forslag, der kan ses på kreds 7´s hjemmeside.

En godt informativt møde i en positiv atmosfære og med engageret diskussion, blev herefter afrundet af kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng med farvel og tak for et godt møde.