Juridisk bistand til foreninger og medlemmer

Repræsentantskabet besluttede på sit møde i juni 2019, at Danmarks Jægerforbund efter en af hovedbestyrelsen nærmere defineret politik skal yde juridisk og eventuelt økonomisk støtte til jagtforeningsbestyrelser, der indstævnes eller på anden måde udsættes for udefrakommende forhold, der måtte kræve ekstern juridisk bistand.

Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. november d.å. en politik og proces på området. Politikken tager udgangspunkt i den praksis, vi har i dag, hvor medlemmer og jagtforeninger, der ønsker juridisk bistand, tilbydes en række ydelser fra administrationen uden beregning. Disse er nærmere beskrevet i politikken. Endvidere beskriver politikken processen for hovedbestyrelsens stillingtagen til, om en sag er principiel og i så fald, om der kan ydes tilskud til ekstern juridisk bistand og vilkår herfor.

Læs mere om juridisk bistand til foreninger og medlemmer