Projekt om havlit og fløjlsand

Der har i flere år været fokus på havlit og fløjlsand, som begge er rødlistede. Arbejdet fortsætter, og derfor søger vi blandt andet studerende, der har interesse i at arbejde med de to arter.

I årene 2017-18 gennemførte Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbundet et fælles projekt finansieret af Miljøstyrelsen med fokus på omfang af og årsager til de ændringer i antal og fordeling, der er observeret hos de bestande af havlit og fløjlsand, som overvintrer i danske farvande (se Petersen et al. 2019). I forbindelse med det daværende projekt fik vi indleveret nedlagte ænder fra jægere rundt om i landet, som ønskede at bidrage til indsamling og opbygning af ny viden om de to havdykænder, som er kategoriseret som sårbare (VU) på den internationale rødliste og fra 2020 fredet i Danmark.

Eftersom AU og DJ allerede har etableret et godt samarbejde omkring indsamling og bearbejdning af ny viden om dykænderne, har vi besluttet os for at arbejde videre med de to arter. Nu er det vores ønske at fastholde fokus på havlit og fløjlsand, og idet vi stadig har nogle ænder liggende i fryseren, er det især vores ønske at arbejde videre med følgende:

 • Arternes fødevalg

  Udvidet undersøgelse af arternes fødevalg på forskellige lokaliteter i Danmark. DJ har i foråret 2020 samarbejdet med en biologistuderende, som skriver erhvervsprojekt om ændernes fødevalg. Denne og fremtidige undersøgelser kombineres med tidligere indsamlede data.

 • Fordeling og antal

  Fordeling og antal havlitter og fløjlsænder, der overvintrer i danske farvande. Denne del gennemføres af AU i forbindelse med allerede udførte tællinger af fugle i de danske farvande. Den foreløbige rapport omhandler også dette emne.

 • Trækruter, ynglepladser og potentielt nye overvintringspladser

  Lokalisering af trækruter, ynglepladser og potentielt nye overvintringspladser for havlit og fløjlsand. Dette delprojekt er væsentligt i forhold til at vurdere den samlede bestands størrelse. En plan for undersøgelser baseret på nordiske ynglefugle er under planlægning sammen med det svenske jægerforbund.

 • Tungmetaller

  Påvirkning af tungmetaller. Vi ønsker på sigt at undersøge, om havlit og fløjlsand udsættes for og ophober tungmetaller. Væv fra allerede indleverede ænder kan anvendes til denne del af undersøgelsen. Dette projekt kræver selvstændig finansiering, men i forbindelse med dissektioner indsamler vi allerede egnede vævsprøver.

 • Fældningsmønstre

  Fældningsmønstre hos havlit og fløjlsand. Vi søger en specialestuderende eller lignende, som har lyst til at arbejde med dette baseret på nedfrosne skind fra de allerede dissekerede fugle. Dette arbejde kan starte, så snart vi har en studerende.