Natura 2000

Natura 2000-områderne er blevet til for at sikre biodiversiteten i Europa. Grundlaget er EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Disse forpligter landene i EU til at bevare mere end 200 naturtyper og næsten 800 plante- og dyrearter. Landene skal udpege områder, hvor der skal være særligt fokus på at bevare disse arter og naturtyper.

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 9 pct. af Danmarks landareal og 18 pct. af havarealet. Heraf er der ca.115 fuglebeskyttelsesområder.

Der gælder særlige retningslinjer for Natura 2000-områderne. Hvert område skal have udarbejdet en plan, der beskriver, hvordan man skal behandle naturen, for at denne kan udvikle sig positivt. Herunder skal der være en overvågning og rapportering om naturens tilstand.

Der er forskellige typer Natura 2000-områder. Dels ovennævnte habitat- og fuglebeskyttelsesområder, men også Ramsar-områderne, der er vådområder af international betydning for fugle.

Herunder kan du få svar på dine spørgsmål om Danmarks Natura 2000-områder.

Må der drives jagt i Natura 2000-områder?
Ja - Læs forklaringen her

Kan der drives jagt på udpegningsarterne i Natura 2000-områder?
Ja - Læs forklaringen her. 

Kan der drives motorbådsjagt i Natura 2000-områder?
Ja - Læs forklaringen her.

Kan der drives jagt på offentlige arealer, herunder i offentligt ejede Natura 2000-områder?
Ja - Læs forklaringen her.

Hvor kan jeg se en oversigt over Natura 2000-planerne, og hvilke planer der hører til hvilke landsdele?
Du kan finde oversigten her: Natura 2000-planer 2016-21 (mst.dk)

Hvor kan jeg se områderne på et kort?
Du kan se Natura 2000-opråderne på følgende kort:
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-natura2000