Natura 2000

Natura 2000-områderne er blevet til for at sikre biodiversiteten i Europa. Grundlaget er EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Disse forpligter landene i EU til at bevare mere end 200 naturtyper og næsten 800 plante- og dyrearter. Landene skal udpege områder, hvor der skal være særligt fokus på at bevare disse arter og naturtyper.

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 9 pct. af Danmarks landareal og 18 pct. af havarealet. Heraf er der ca.115 fuglebeskyttelsesområder.

Der gælder særlige retningslinjer for Natura 2000-områderne. Hvert område skal have udarbejdet en plan, der beskriver, hvordan man skal behandle naturen, for at denne kan udvikle sig positivt. Herunder skal der være en overvågning og rapportering om naturens tilstand.

Der er forskellige typer Natura 2000-områder. Dels ovennævnte habitat- og fuglebeskyttelsesområder, men også Ramsar-områderne, der er vådområder af international betydning for fugle.