Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)

Feltkendetegn

Vildkaninen minder i udseende om haren, men er cirka halvt så stor. Den har forholdsvis lange, ensfarvede ører og ensfarvet brunlig pels, med undtagelse af bugen, som er næsten hvid. Benene er næsten lige lange.

Forveksling

Vildkaninen kan forveksles med haren, men kendes på størrelsen, de kortere ører uden sort spids og den mere ensfarvede pels.

Udbredelse og levesteder

Vildkaninen forekommer i spredte bestande i Sønderjylland og på Fanø, Als, Endelave, Lolland og Bornholm.

Vildkaninen indvandrede fra Tyskland omkring 1920. Den er i tidens løb blevet udsat på mindst 28 danske øer, men i dag er der kun bestande på fem af dem. Der har gennem årene været store udsving i bestandene, ikke mindst på grund af virussygdommene myxomatose og RVHD (Rabbit Viral Haemorrhagic Disease).

Vildkaniner lever i kolonier, som oftest findes i områder med let til tør jordbund.Større kolonier ligger ofte lidt højt i terrænet, i skovkanter, læhegn eller krat. De er dog altid i nærheden af åbne arealer, hvor kaninerne kan søge føde.

Føde

Vildkaniner æder friske skud af mange forskellige græsser og urter, men de kan i perioder klare sig med tørt græs. Markafgrøder såsom nyspiret korn og bladene af unge roeplanter er også en del af føden. Særligt når sneen dækker græs og urter, æder vildkanin bark af træer og buske.

Yngleforhold

Vildkaniner lever i kolonier. Hunnen kan føde unger en stor del af året, men i perioden oktober-januar sker det sjældent. En hunkanin kan få 3-4 kuld om året, og kuldstørrelsen varierer mellem 2 og 10 unger. Ungerne fødes i en rede under jorden, foret med græs og uld.

Kaninunger fødes nøgne og blinde, og de vejer 30-40 gram. Efter cirka 18 dage kommer de første gang op for at nippe lidt græs og urter. Efter 28 dage må ungerne i mange tilfælde klare sig selv, da moderen typisk vil være i gang med næste kuld. Kaniner er polygame og bliver kønsmodne i deres første leveår.

Bestandsudvikling

Vildkaninen er særdeles reproduktiv, og der sker en meget hurtig omsætning i bestanden. Kaninbestandene reguleres ofte af dødelighedsfaktorer forårsaget af, at de lever tæt sammen. Den kommer dog hurtigt på fode igen takket være den store reproduktionsevne, og bestanden når hurtigt det samme niveau som tidligere. Store udsving i antal er derfor almindeligt i en kaninbestand.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ikke ønske om en yderligere spredning af kaniner i Danmark, og det ønskes at bestanden holdes på nuværende niveau.

 

Danmarks Jægerforbunds ønsker

DJ har ønske om større bestand og spredning af bestanden.

Jagten anses for at være bæredygtig og den nuværende jagttid bevares.