Forbundsmesterskabet (FM)

Forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning er det landsdækkende mesterskab i jagthorns-blæsning, hvor kvalificerede fra tidligere mesterskaber og kvalificerede fra dueligheds-prøverne samles – det er således landets bedste jagthornsblæsere, der konkurrerer.

Ved mesterskabet konkurrerer både soloblæsere og hele grupper, og der fremføres såvel traditionelle jagtsignaler, som nye kompositioner. Desuden konkurrerer grupper af Es-hornsblæsere ved forbundsmesterskabet.

Du kan læse mere om forbundsmesterskabet i de tilhørende regler, og følge planerne for kommende arrangementer i bladet Jæger eller i aktivitetsoversigten.

 • Reglerne for forbundsmesterskabet

  1. Formål
  Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning har til formål:

  • At øge interessen og udbredelsen af jagthornssignaler og jagthornsmusik, der bør indgå som et vigtigt led i jagtudøvelsen og dens ceremoni.
  • At gøre god reklame, og være en god repræsentant for Jægerforbundet, med god seriøs underholdende jagthornsmusik, for et jagtinteresseret publikum såvel som for et ikke jagtinteresseret publikum. 

  2. Afholdelse
  Forbundsmesterskabet afholdes én gang årligt inden den 15. juni.
  Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg fastsætter stedet for mesterskabets afholdelse, der så vidt muligt henlægges på skift mellem følgende grupper af kredse: 
  - Kreds 1, 2 og 3 
  - Kreds 4 og 5 
  - Kreds 6, 7 og 8

  Turnussen er vejledende, da der skal være mulighed for, at andre kredse kan afholde forbundsmesterskabet, såfremt de kredse, der står for tur, ikke har mulighed.
   
  3. Ledelse 
  Formanden for Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg leder mesterskabets afvikling. 

  Bekendtgørelse om mesterskabet med angivelse af tid og sted bekendtgøres i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad senest 4 uger før mesterskabets afvikling. 
   

  4. Deltagelse, gebyr 
  Mesterskabet er kun for medlemmer af Danmarks Jægerforbund, dog kan udenlandske grupper deltage i Eb-hornklassen. 

  Professionelle messingblæsere kan ikke deltage som soloblæsere.
  I gruppeblæsning må en eventuel professionel musiker, som leder af gruppen, dog indgå i gruppen som deltager, og han kan efter ansøgning til jagthornsudvalget endvidere fritages for kravet om medlemskab af Danmarks Jægerforbund. 

  Alle deltagere betaler et gebyr for deltagelse i mesterskabet. Gebyrets størrelse fastsættes af jagthornsudvalget. 

  Tilmelding skal ske på Danmarks Jægerforbundets hjemmeside.

  Noder til frie signaler/jagthornsmusikstykker uploades i forbindelse med tilmeldingen. Såfremt en deltager bliver forhindret i at deltage i mesterskabet, tilbagebetales gebyret kun under særlige omstændigheder, som skal redegøres skriftligt overfor jagthornsudvalget. 

  Samtlige deltagere modtager et diplom med point og placering, samt en erindringsnål. 

  5. Konkurrenceregler
  Der konkurreres i følgende discipliner:

  1. Soloblæsning for Fürst-Plesshorn. Mester-, A- og B-klasse.
  2. Soloblæsning for Parforcehorn. Mester-, A- og B-klasse.
  3. Gruppeblæsning med minimum 6 blæsere. Mester-, A- og B-klasse.
  4. Åben Eb-hornklasse med minimum 4 blæsere. 

  Mesterklassen: (Solo FP/PF og grupper)

  Der kan maksimalt deltage 8 blæsere/grupper.

  Når klassen er fuldt optaget, rykker de 2 sidst placerede ned i A-klassen og erstattes af de 2 bedst placerede i A-klassen.

  Dog kan tidligere deltager som har sprunget 1. år over, deltage i den klasse man var kommet i efter mesterskabet afholdelse.  Så det maximale antal kan overstige 8

  Deltager med placering 7.-8.~ efter mesterskabet, rykker ned.

  A-klassen: (Solo FP/PF og grupper)

  Der kan maximalt deltage 8 blæsere/grupper, de 2 bedst placerede rykker op i Mesterklassen, og bliver erstattet af de 2 sidst placerede deltagere i Mesterklassen. Når klassen er fuldt optaget, rykker de 3 sidst placerede ned i B-klassen, og erstattes af de 3 bedst placerede i B-klassen.

  Dog kan tidligere deltager som har sprunget 1. år over deltage i den klasse man var kommet i efter mesterskabet afholdelse.  Så det maximale antal kan overstige 8 i alle klasser.

  Deltager med placering 6.-7.-8.~ efter mesterskabet, rykker ned

  B-klassen: (Solo FP/PF)

  Der kan maximalt deltage 11 blæsere, heraf er 8 deltagere efter forudgående kvalifikation ved årets duelighedsprøver i kredsene, de sidste 3 deltagere er nedrykkere fra A-klassen.

  Dog kan nedrykkere som har sprunget 1. år over, deltage i B-klassen. Så det maximale antal kan overstige 11 i B-klassen.

  For solo- såvel som gruppeblæsning rykker de 3 bedst placerede op i A-klassen og erstattes af de tre sidst placerede i A-klassen.

  Alle andre skal kvalificer sig igen gennem Duelighedsprøverne.

  Ved gruppeblæsning er der i B-klassen ingen deltagerbegrænsning.

  Soloblæsere og grupper, som springer over 2. år, rykker en klasse ned. Efter yderligere to år uden deltagelse, rykkes yderligere en klasse ned. Hvis en soloblæser yderligere udebliver fra B-klassen i to år, kræves ny kvalifikation ved duelighedsprøve.

  Under aflæggelse af mesterskabet må der anvendes noder i A5 format til de frie signaler og i mesterrækken også til det ny komponerede stykke (Grupper). Noden må sættes i holdere, der kan monteres på hornet.

  Der tillades ikke opstilling af gulvstativer. 

  Synlig dirigering (dirigent foran gruppen) er ikke tilladt. 

  Der må fra én i gruppen (den musikalske leder) gives tegn ved start-, slut-, tempo- og rytmeskift. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre pointfradrag, og kan evt. medføre diskvalifikation. 

  Ved gruppespil hvori parforce solo spilles, må styring overgå til parforcehorn.

  Ingen blæser kan deltage i mere end én gruppe, dog undtaget den musikalske leder, som kan være medlem i en anden gruppe, og skal på tilmeldingsblanketten fremgå som musikalsk leder af gruppen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre diskvalifikation af gruppen. 

  Eb-hornklassen:
  Fri tilmelding. Der må i denne klasse benyttes håndholdte noder i A5 format. Noden må sættes i holdere, der kan monteres på hornet. Der tillades ikke opstilling af gulvstativer.

  Deltager her kan også være deltager i en Bb-hornsgruppe. 

  6. Andre betingelser
  Soloblæsere og grupper, som ikke før har deltaget i FM, starter i B-klassen.  

  Soloblæsere efter forudgående kvalifikation. 

  En soloblæser kan tilmelde sig både i Fürst-Pless- og Parforcehorn. Der kræves dog kvalifikation inden for hver kategori. 

  Soloblæsere og grupper, som ikke har deltaget de foregående 2 år, rykker en klasse ned. Efter yderligere to år uden deltagelse, rykkes yderligere en klasse ned. Hvis en soloblæser yderligere udebliver fra B-klassen i to år, kræves ny kvalifikation ved duelighedsprøve. 

  Grupper, hvori der er sket en udskiftning på mindst 50 %, kan inden FM ansøge jagthorns-udvalget om at rykke en klasse ned. 

  Ved konkurrencen anvendes Fürst-Pless- eller Parforcehorn, der stemmer i Bb. Ved anvendelse af Fürst-Pless- eller Parforcehorn med ventiler, må ventilerne ikke benyttes. 

  I Eb-klassen må omskifteventil benyttes. 

  Startrækkefølgen ved FM for Mesterklasserne er således: 

  Sidste års 1. plads starter sidst, sidste års 2. plads starter næstsidst og sidste års 3. plads starter 3. sidst. Alle andre placeres efter lodtrækning. 

  For A- og B-klasserne findes startrækkefølgen ved lodtrækning. 

  I tilfælde af, at en blæser stiller op i både Fürst-Pless- og Parforcehorn, så har jagthorns-udvalget ret til at ændre startrækkefølgen.  

  7. Opgaver
  Mesterklassen solo FP/PF:

  • Blæser 2 bundne kategori A-signaler og 2 frie signaler/jagtmusikstykker. 
  • De 2 frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog skal hvert stykke være på mindst 24 takter, og må ikke være identiske med de bundne signaler. 

  A-klassen solo FP/PF:

  • Blæser 2 bundne signaler (1 kategori A- og 1 kategori B-signal) og 2 frie signaler/jagtmusikstykker. 
  • De 2 frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog skal hvert stykke være på mindst 24 takter, og må ikke være identiske med de bundne signaler. 

  B-klassen solo FP/PF: 

  • Blæser 2 bundne signaler (1 kategori A- og 1 kategori B-signal) og 2 frie signaler/jagtmusikstykker. 
  • De 2 frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog må de ikke være identiske med de bundne signaler. 

   

  Mesterklassen grupper:

  • Blæser i alt fire signaler:
  • Et kategori A-signal, som offentliggøres i marts eller april nummeret af Jæger.
  • Et ukendt signal/jagt-musikstykke, der offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside inden 1. oktober året før mesterskabet. Hertil kommer endvidere 2 frie signaler/jagt-musikstykker.
  • To frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog skal hvert stykke være på mindst 24 akter, og må ikke være identiske med det bundne signal.
  • Alle signaler skal spilles 4. stemmig. Hvor der er mere end 4 stemmer, skal alle stemmer besættes (spilles).

  A-klassen grupper:

  • Blæser 2 bundne signaler (1 kategori A- og 1 kategori B-signal) og to frie signaler/jagtmusikstykker. 
  • De 2 frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog skal hvert stykke være på mindst 24 takter, og må ikke være identiske med de bundne signaler. 

  B-klassen grupper:

  • Blæser 2 bundne signaler (1 kategori A- og 1 kategori B-signal) og to frie signaler/jagtmusikstykker. 
  • De 2 frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, og må ikke være identiske med de bundne signaler. 

  De bundne signaler skal blæses efter, de af Danmarks Jægerforbund godkendte noder, som der henvises til ved annonceringen af mesterskabet. Ved gruppeblæsning står det grupperne frit at blæse signalerne/jagtmusikstykkerne een- eller flerstemmig. Ved flerstemmig blæsning skal alle stemmerne besættes. 

  Kategori: 

  A-signaler:
  Vækning 26. Jagtvelkomst 27. Begrüssung 28. Opbrud til jagt 29. Fasanen 20. Vildanden 21. Kronhjorten 25. Sommerbukken 30. Sikahjorten 31. Dåhjorten 17. Gåsen 32. Edderfuglen 18. Blishønen 40. 

  B-signaler:
  Hallali 19. Kragen 24. Vildtparade 15. Agerhønen 22. Skovduen 16. Sneppen 23. Grævlingen 13. Vildsvinet 39. Elgen 38. Last Post 34. På Gensyn 42. Bekkasinen 41. Hundefanfare 33. Måren/Rovdyret 36, Rågen 35. Hinden/Klaven 44.

  Eb-hornklassen: 
  Blæser 2 frie jagtmusikstykker. Disse stykker må maksimalt sammenlagt vare 8 minutter, og hvert stykke skal være på mindst 24 takter. 

  8. Bedømmelse
  Bedømmelsen foretages af et uvildigt dommerpanel, der består af henholdsvis to dommere for soloblæsere, og 2-4 dommere for grupper. Udvalget kan dispensere fra reglerne.

  • Dommerne skal alle være professionelle musikere.
  • Dommerne udvælges af jagthornsudvalget.  

  Dommerne skal dømme efter de til en hver tid gældende regler. Blæserne fradrages point, såfremt reglerne brydes, og i særligt grove tilfælde kan det medføre diskvalifikation. Dommerne vil i bedømmelsesskemaet begrunde fradraget.

  Der gives points for løsningen af opgaverne således: 

   Klang og Intonation:  0 – 13 points x 7
   Noderigtighed & Musikalitet:  0 – 13 points x 7
   Sværhedsgrad af frie opgaver:  0 – 13 points x 3
   Samlet helhedsindtryk og optræden:  0 – 13 points x 1

  Ved pointlighed er det pointsummen af det/de bundne signal(er), der afgør placeringen.

  9. Præmiering
  Der præmieres således: 

  Mesterklassen: Medaljer
  1.placering: Guld med egeløv
  2.placering: Sølv med egeløv
  3.placering: Bronze med egeløv
  A-klassen:
  1.placering: Guld
  2.placering: Sølv
  3.placering: Bronze
  B-klassen:
  1.placering: Guld
  2.placering: Sølv
  3.placering: Bronze

  Ved både solo- og gruppeblæsning tildeles 1. pladsen desuden en vandrepokal udstedt af Danmarks Jægerforbund.

  Eb-hornklassen:
  Vinderen tildeles en pokal til ejendom, samt en guldmedalje med egeløv.

  10. Protester

  Skriftlig protest skal på dagen indgives til jagthornsudvalget og kan kun vedrøre bedømmelsen.

  Der nedsættes en jury, som består af jagthornsudvalget suppleret med specialister.

  Gebyr for protest er kr. 200,-. 

  Gebyret tilbagebetales kun, hvis protesten godkendes.

   

  Senest ændret september 2016

  Jagthornsudvalget

 • Resultater fra FM jagthorn

Noder og lydfiler til forbundsmesterskabet 2019

Mesterklassen grupper blæser et ukendt signal/jagtmusikstykke, der offentliggøres på Jægerforbundets hjemmeside senest fem måneder før mesterskabet, og to frie signaler/jagtmusikstykker.

Udtrukne bundne signaler:

B-Klassen:
     
Solo:  Bliver udtrukket i 2019    
       
Grupper: Bliver udtrukket i 2019    
A-klassen:
     
Solo: Bliver udtrukket i 2019    
       
Grupper: Bliver udtrukket i 2019    
Mesterklassen:
     
Solo: Bliver udtrukket i 2019    
       
Grupper: Bliver udtrukket i 2019    

Nedenstående noder til grupper er det ukendte signal/musikstykke for 2019.

Hvis du ønsker at gemme lydfilerne på din egen computer, kan du gøre følgende: Før musen henover ordet "Lydfil". Højreklik og vælg Gem link som. Du kan nu vælge, hvor på din egen computer du vil placere filen. Tryk Gem.

Ukendt signal/musikstykke for 2019

1. Fürst-Pless I
2. Fürst-Pless II
3. Parforce I
4. Parforce II
Partitur