Kirkeugle

Feltkendetegn

Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle og er ca. på størrelse med en drossel. Kirkeuglen har en kompakt krop, kort hale, gule øjne og et fladt hoved. Fjerdragten er brunlig med tydelige striber på undersiden. Flugten er spættelignende, med hurtige vingeslag i lange buer. Man kan også observere kiruglen ”muse” som en tårnfalk når den jager.

Kirkeuglen ses ofte i dagtimerne, enten på jagt eller siddende på blandt andet hegnspæle eller sten. Arten er en udpræget standfugl og voksne fugle flytter sig sjældent i mere end 10 km væk fra ynglepladsen. Ungfugle på jagt efter territorier og mager, strejfer længere omkring.

Forveksling

På grund af kiruglens størrelse og aktivitet i dagtimerne adskiller kirkeuglen sig fra eksempelvis perleugle og natugle.

Udbredelse og levesteder

Med ca. 15 kendte ynglepar (2020) er kirkeuglen en meget sjælden og sårbar ynglefugl i Danmark. De kendte ynglepar findes alle i Jylland og er primært koncentreret om Himmerland. For blot 60 år siden var kirkeuglen en af de mest almindelige uglearter i Jylland.

Kirkeuglen er udbredt i store dele af Europa, men forekommer i med de tætteste bestande i Middelhavsområdet. Danmark er den nordligste del af udbredelsesområdet, da kirkeuglen er helt fraværende i de andre nordiske lande.

Føde

Kirkeuglens fortrukne føde er insekter, orme, småfugle og gnavere, hvor især markmus vurderes at være af stor vigtighed. Efter regnvejr kan kirkeuglen ses jage regnorme på jorden.
Størstedelen af de danske kirkeuglepar fodres, for blandt andet at forbedre ungeoverlevelsen og redde bestanden fra at uddø.

Yngleforhold

Tidligere ynglede kirkeuglen typisk i hule poppel- og piletræer og velegnede bygninger. I dag yngler kirkeuglen fortrinsvis ved gårde, hvor den kan finde et velegnet hulrum i en bygning eller i opsatte redekasser.

Kirkeuglen er monogam og parret holder sammen hele livet og anvender typisk den samme rede år efter år.

Fakta

 • Art i søjlen Markvildt
 • Kirkeugle Athene noctua
 • Vingefang: 50-60 cm
 • Længde: 22 cm
 • Vægt: Han 140-180 g, hun 150-200 g
 • Ynglealder: 1 år
 • Kuldstørrelse: 2-5 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 27-28 dage
 • Ungetid: 30-36 dage
 • Levealder: Maksimal levealder 10 år

Rødlistestatus

Global: Livskraftig
Danmark: Kritisk truet

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Arten er ikke opført i på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.