1. Personer, som er tilknyttet jagttegnsundervisning samt jagttegnsindehavere kan deltage i prøven.

2. Der betales et gebyr for at deltage i prøven. Prøvegebyret fastsættes af Jægerforbundet.

3. Prøven afholdes i kredsregi.

4. Kredsformanden er prøvens ansvarlige leder. Den af kredsen udpegede medlems- og nyjæger koordinator er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med afholdelse af prøven. Som støtte til dette arbejde kan kredsen udpege en koordinator for frivillig jagtprøve samt prøveledere.

5. Koordinatoren fastsætter i samarbejde med prøvelederne tid og sted for kredsens prøver og sørger for at prøverne annonceres i god tid. Så vidt muligt søges prøverne annonceret samlet i en fælles annonce i medlemsbladet samt på DJ’s hjemmeside.

6. Til hjælp ved prøvens afvikling bistås prøvelederen af en eller to censorer samt det fornødne antal hjælpere. Censorer ved den frivillige jagtprøve skal være godkendt af DJ efter indstilling fra kredsens medlems- og nyjæger koordinator samt være uddannet våbenkursus- eller flugtskydningsinstruktør.

7. Våbenkursusinstruktører og flugtskydningsinstruktører må overdrage våben til deltagere ved den frivillige jagtprøve, såfremt banen er godkendt til skydning med det pågældende våben.

8. Personer, der ikke består prøven, kan indstille sig til ny prøve samme år. Der skal i så fald betales nyt gebyr.

9. Prøvelederen rekvirerer materiale til prøven fra koordinatoren.

10. Prøveskemaerne skal behandles fortroligt.

11. Der udleveres et prøvebevis med prøvelederens underskrift til alle, der består prøven.

12. Prøvelederen opbevarer det skriftlige materiale i et år, hvorefter materialet destrueres.

13. Der anvendes de gældende regler som ved den obligatoriske jagtprøve, dog undtaget eventuelle krav om skydeøvelser af en længere varighed. Her kan i stedet anvendes skydning til fire bagduer efter den praktiske del.