Belysning af trækforhold og vinterkvarterer hos rødlistede havdykænder

Østersøen udgør et vigtigt overvintringsområde for dykænder fra store dele af Rusland og Skandinavien, og flere rødlistede og truede arter tilbringer vinteren i farvandene omkring Danmark. Alligevel kender vi forbløffende lidt til de enkelte ynglebestandes overvintringsområder og deres adfærd under trækket, og især kendskabet til de nordiske ynglebestandes adfærd uden for yngletiden er mangelfuldt. Vi ønsker med dette projekt at kortlægge trækruter og vinterkvarterer for nogle af de rødlistede havdykænder, som yngler i Østersøen.

Feltarbejdet foregår i Sörmlands skærgård i den svenske del af Østersøen, hvor rugende hunner af edderfugl, toppet skallesluger og fløjlsand fanges, ringmærkes og forsynes med dataloggere, som registrerer fuglenes bevægelser uden for yngletiden. Fuglene skal derefter genfanges i den kommende ynglesæson. De indsamlede data vil være særdeles værdifulde i forbindelse med implementeringen af internationale forvaltningsplaner som den, der allerede eksisterer for Fløjlsand (AEWA, 2018), samt den kommende plan for Edderfugl (AEWA, forventet i 2021).

Projektet er finansieret af Jægernes Naturfond og Svenska Jägareförbundet, og projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Lund Universitet, Svenska Jägareförbundet og Danmarks Jægerforbund. Projektet forventes afsluttet i 2022, men der er rigt potentiale for en udvidelse af projektet over de kommende år, hvis yderligere finansiering opnås.

På sigt håber vi at kunne gennemføre lignende projekter på andre lokaliteter, evt. med fokus på arter som havlit og sortand.