Temaaften om regulering og bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn

Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.

Formål: Denne teamaften præsenterer deltagerne for opdaterede regler for regulering samt vigtig viden om både teori og praktisk vedr. regulering af mink, mårhund og vaskebjørn. Deltageren vil efterfølgende have et godt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer og det praktiske håndværk som til sammen kan føre til succes med både jagt og regulering.

Indhold:

  • Lovgrundlag for regulering, herunder især regulerng af invasive arter
  • Let gennemgang af visse arters biologi og historie i Danmark
  • Betydningen af arternes biologi og adfærd i forhold til valg af indsats og gennemførelse
  • Gennemgang af reguleringsmuligheder – jagtformer, grej og hvorledes det benyttes - herunder fælder

Målgruppe: Alle jægere, der ønsker mere viden om effektiv regulering, herunder af de invasive rovpattedyr.

Praktisk: Temaaftenen er for alle interesserede – medlemmer som ikke medlemmer af DJ. Temaaftenen tilbydes til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, som selv er ansvarlige for at finde egnet lokale, deltagere til kurset samt evt. forplejning. Der er ikke begrænsning på antallet af deltagere, men deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg.

Arrangementet afholdes på hverdagsaftener og har en varighed af 3 timer.

Pris: Temaaftenen er gratis for Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, kredse eller jægerråd. Arrangøren er selv ansvarlig for at markedsføre overfor kursister, finde egnet lokale, sørge for forplejning og deltagere til kurset. DJ stiller med en underviser og nødvendige materialer samt dækker udgifter og transport til underviser.

Spørgsmål: Spørgsmål vedr. kurset eller bestilling af et kursus kan rettes til Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk

Kursusleder: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund.