Kreds 6 dækker 8 kommuner på Sydsjælland og Lolland - Falster

I hver kommune er DJ organiseret i det der i daglig tale kaldes jægerrådet, her er der repræsentation fra samtlige jagtforeninger i kommunen, såfremt de ønsker det.

Repræsentanter fra de enkelte jægerråd udgør samtidig kredsens bestyrelse.

Herunder kan du finde navn på formand for Jægerrådet og repræsentanten i det grønne råd for de enkelte kommuner.

Danmarks Jægerforbund Lolland.

Formand Leif Mortensen, 4900 Nakskov  tlf 54921403 – 29382645

Grønt Råd Poul Nielsen, 4951 Nørreballe tlf. 613769

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Guldborgsund.

Formand :,Henrik Ringo 4850 Stubbekøbing
Tlf.: 2166 1875
Mail: ringo@privat.dk

Grønne Råd: : Christian Clausen, 4800 Nykøbing F  tlf 24254850

Klik på nedenstående link og se referatet

Referat fra Jægerrådets årsmøde 2023

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Vordingborg.

Formand  Bjarne Larsen

Mail: 
Bjarne@maglemosegaard.comGrønt råd: Johnny Andersen, 4771 Kalvehave Tlf. 21783006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Faxe.

Formand  Peter Wollesen
4733 Tappernøje
Mobil: 3144 5112
Email: maglebjerg71@gmail.com

Grønt råd Claus Rosdahl
                  claus.rosdahl@gmail.com 
                  Tlf. 40326265

----------------------------------------------------------------------------------------------

Danmarks Jægerforbund Næstved.

Formand Steen Ulrich Rasmussen4700 Næstved Tlf. 41704272

Naturrådet Steen Ulrich Rasmussen, 4700 Næstved Tlf. 41704272

 
____________________________________________________________ 

Danmarks Jægerforbund Ringsted.

Formand Benny Christensen
4100 Ringsted
Mobil: 2073 3576
Email: bjergvej43@gmail.com

Grønt råd Morten Friis Knudsen- Mail: friis42@gmail.com

Læs referatet fra Jægerrådet Ringsted KLIK Her

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Danmarks Jægerforbund Sorø.

Formand Lars Fog
Sorø
Mail: lars_fog@mail.dk
Tlf.  22 80 93 28

Grønt råd Stig Egede Hansen, 4180 Sorø Tlf. 23249076

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Danmarks Jægerforbund Slagelse.

Formand Kim Jepsen, 4220 Korsør Tlf. 40622251

Grønt råd: Ole Thorbjørn Petersen, Skælskør

Tlf. 20917893. Mail: olet@petersen.mail.dk

 

Referat fra Årsmødet i Slagelse Jægerråd 1.2.2023

Der var 14 deltagere til Årsmødet inc. HB og kredsformand. Lars Kjelgaard blev valgt som dirigent, mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede omkring kl. 21.

Formanden bød velkommen og aflagde sin beretning som blev godkendt uden kommentarer.

Ole Thorbjørn afgav beretning og arbejdet i Naturforum, et arbejde der er vigtigt at jægerne deltager i da naturen altid er på dagsordenen, her er jægerne en vigtig spiller. Lige nu drøftes det at lave et stenrev et sted Storebælt, for at gavne fiskeynglen, det er en udmærket ide hvis man kan finde den rette placering.

Foreningerne modtager altid referaterne fra møderne i Naturforum, de kan også læses på kommunens hjemmeside. Ole er et stort aktiv for Jægerrådet, han deltager gerne i de offentlige møder kommunen afholder, og han fortalte også om højvandssikringen i form af en sluse ved Slagternæs, i fjorden ind til Skælskør, den må gerne snart komme.

Korsør bymidte har modtaget 4,5 mill. Kr. fra højvandspuljen, så mangler der bare 20 mill. Kr. til at lave projektet færdigt plus penge til resten af højvandsprojekterne i kommunen.

Lars Kjelgaard og Kim Magnussen fortalte lidt om nyjægerjagterne på Stigsnæs og i Korsør Lystskov.

Jagterne på Stigsnæs blev afholdt, med Lars Kjelgaard, Ole Thorbjørn og Bo Nielsen som tovholdere.

Jagterne i Korsør Lystskov blev afviklet med Lene og Gert som tovholdere.

Jeg har efterfølgende fået flere henvendelser fra deltagere som var yderst tilfredse med jagterne, det er rigtig godt at høre, og tak til alle dem der hjalp til med afviklingen af jagterne.

Der blev reguleret rågeunger på enkelte matrikler i kommunen, det vil der også blive gjort i år, men det bliver nok færre steder end hidtil da der igen er kommet nye regler fra EU, som også rammer reguleringen af duer og gæs.

Fremover skal man sætte en prik på et GIS kort, hvor man præcis skal udpege hvor man ønsker at regulere, der skal være opsat vildtafværgemidler inden reguleringen påbegyndes. NST vil, på landsplan, ansætte tre personer der udelukkende skal køre rundt og tjekke om kravene til regulering bliver overholdt.

Man kender ikke til hvilke sanktioner der vil være, ved en evt. manglende overholdelse af kravene i reguleringstilladelsen, men en bøde er lig med inddragelse af jagttegnet i en periode. Det kræver formentlig en prøvesag i retten, inden det kommer så vidt, det vil tiden vise.

Punkt 7-8 og 9 blev der gået let henover da der ikke er valg i år.

Til Repr. Mødet blev følgende valgt, Bo Nielsen fra Hashøj Jægerklub, Ole Thorbjørn fra Skælskør Jagtforening og Jørgen Lang fra Sydvestsjællands Jagtforening.

Der var ingen indkomne forslag.

Christian Clausen og Bo Simonsen fortalte efterfølgende om hvor besværligt det er at få jægerne til at forstå at man, når man udsætter fugle, skal indberette det korrekte antal udsatte fugle til Miljøstyrelsen.

Det sker desværre ikke, og det medfører sandsynligvis at udsætning af ænder bliver forbudt, og på sigt nok også fasaner. Det kan jægerne takke sig selv for, eller måske rettere nogle af godsejerne?

Der blev snakket en del om RGS 90 Nordic, som ikke er særlig populær grundet deres rensning af spildevand og udledning af miljøfarlige stoffer. Slagelse Kommune er under hårdt pres fra flere sider for at få stoppet RGS 90, nu må vi se hvad et møde med miljøministeren kan føre til. I EU og Sverige er man ikke tilfredse med udledningen i Agersøsund.

Forsigtighedsprincippet er et nyt ord der bruges i flæng til at fortælle omverdenen at man ikke kender data på en bestemt dyre-eller planteart, og man derfor er tvunget til at frede eller beskytte den pågældende art ud over hvad der er rimeligt. Jeg kunne godt tænke mig at man brugte et andet ord ligeså tit, fornuftighedsprincippet, der betyder at man også gerne må bruge sin sunde fornuft, inden man bare freder alt, for en sikkerheds skyld. Det nye ord er til fri afbenyttelse, brug det gerne alle steder hvor det giver god mening.

Senest har ordet forsigtighedsprincippet, været brugt til at frede husmåren, da men ikke kender bestandens størrelse.

Skal vi undgå lignende fredninger af f.eks. hare-ræv-agerhøne m.v. så er det nødvendigt at jægerne indsamler data i stil med vingeindsamlingerne. Lige nu har DJ et projekt kørende med indsamling af data vedrørende nataktive dyr. Jeg vil sende noget info ud til jer om dette projekt indenfor kort tid.