Analyse af den genetiske diversitet hos havlit og fløjlsand

I løbet af de senere årtier er en alvorlig tilbagegang konstateret blandt flere arter af dykænder, som forekommer i Danmark, og både havlit og fløjlsand er kategoriseret som ’sårbare’ på den globale rødliste. På trods af den langvarige tilbagegang mangler der fortsat viden om, hvad der ligger bag den negative bestandsudvikling – og om de konsekvenser, tilbagegangen medfører for bestandene.

Dette projekt fokuserer på at undersøge, om den faldende bestandsstørrelse har påvirket bestandenes genetiske sammensætning, og om den aktuelle tilbagegang er sammenlignelig med tidligere (historiske) bestandsnedgange. Projektets overordnede formål er at medvirke til at sikre en bæredygtig forvaltning af havlit og fløjlsand, men undervejs er der flere delformål. Vi forventer at kortlægge og analysere genomet for de to arter, og vi vil også kunne vurdere arternes effektive populationsstørrelser samt afsløre eventuelle genetiske flaskehalse, som de undersøgte bestande har gennemgået – eller evt. påvirkes af i øjeblikket.

Projektet tager udgangspunkt i genetisk materiale fra fugle nedlagt i Danmark. Disse individer er indleveret med henblik på undersøgelser af arternes kondition og fødevalg (se rapporten her), og muligheden for at undersøge arternes genetiske diversitet øger således anvendelsen af disse fugle. På den måde kombineres indsamling af data gennem traditionsrige jagtmetoder med banebrydende nye metoder indenfor naturvidenskabelig forskning og praktisk artsforvaltning.

Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden og Jægernes Naturfond og udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund. Projektet forventes afsluttet i 2022.