Viden og uddannelse til jægere

Danmarks Jægerforbund ønsker at understøtte at jægerne har den bedst mulige viden og uddannelse. Derfor tilbyder vi en række kurser og uddannelser til den enkelte jæger.

Privilegiet og retten til at udnytte vildtbestande gennem fornuftig jagt er betinget af, at jægernes viden, image og uddannelsesniveau er i orden. Dette kan kun sikres, hvis jægere på alle niveauer tilbydes brede muligheder for grund- og efteruddannelse.

Udbuddet af uddannelser vil i fremtiden, frem for alt, påhvile jægernes organisation, og her har Danmarks Jægerforbund et klart og overordnet ansvar. Herigennem kan Jægerforbundet sikre sin position som ansvarlig institution over for såvel jægerskaren som befolkningen og myndighederne.

Fra centralt hold udbyder Danmarks Jægerforbund en række kurser, konferencer, temadage mv. som gennemføres i Jagtens Hus på Kalø og/eller ude i landet.

Kurser og uddannelser finder du herunder og i folderen "Uddannelse og viden".

Vi afholder også en række konferencer og temadage, som du kan læse mere om her.

Du kan også booke et kursus til din jagtforening, hvor Danmarks Jægerforbund stiller med en undervise hos jer. Det kan du læse mere om her.

Kurser for den enkelte jæger - folderen Uddannelse og viden

Her kan du læse folderen om vores tilbud, der kan udvide din viden og færdigheder inden for jagt og natur.

 • Natur og vildtpleje

  Efteruddannelse i natur og vildtforvaltning

  Arbejder du professionelt med jagt- og vildtforvaltning, enten som skytte, vildtforvalter, rådgiver eller underviser, og trænger du til at få opdateret den nyeste viden indenfor vildtforvaltning, så er disse efteruddannelsestilbud lige noget for dig.

  Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

  Få indsigt i Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift, herunder hvordan driftsøkonomien i planteavlen kan forbedres samtidig med, at der etableres natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift.

  Læs mere her.

  Markvildt - Prædation

  Få nyeste viden om prædation af agerhøns, og hvordan prædation til dels kan forebygges med den rette forvaltning.

  Læs mere her.

  Råvildt – kvalificeret forvaltning på bedriftsniveau

  Få nyeste viden om råvildtforvaltning, og hvordan der gennemføres kvalificeret forvaltning i områder med mulige sygdomsproblemer.

  Læs mere her.

  Trækvildt – optimer levestederne for ænder, gæs og vadefugle

  Få indsigt i hvordan Landbrugsstøtteordningerne kan medvirke til at skabe levesteder for ænder, gæs og vadefugle, og samtidig skabe bufferzone overfor tab af næringsstoffer, så det sikrer et bedre miljø.

  Læs mere her.

  Natur- og vildtpleje, der skaber biodiversitet

  Er du praktisk natur- og vildtplejerådgiver eller -underviser, så har vi kurset, der sætter dig i stand til at sikre, at natur- og vildtpleje fører til praktiske tiltag, der øger biodiversiteten i det åbne land og i skoven.

  Læs mere her.

  Helhedsorienteret rådgivning i natur- og vildtpleje

  I forbindelse med rådgivning på skov- og landbrugsejendomme kan der med fordel tænkes hensyn til vildt og jagt ind i driften - både i skoven og på dyrkningsfladen. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien på de marginale jorde.

  Derudover kan de rette natur- og vildtplejetiltag bidrage positivt til ejendommes herlighedsværdi og samtidig skabe øget ejerglæde. Tiltagene kan i nogle tilfælde tillige sikre en strategisk ejendomsudvikling, der øger handelsværdien.  

  Driftsøkonomien i land- og skovbruget giver ofte anledning til at nytænke forretningsmodeller, der kan skabe mere og bedre natur. Støtteordninger for landbruget er i høj grad bestemmende for, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at integrere natur- og vildtpleje i landbrugsdriften. Hvordan håndteres dette praktisk i rådgivningen af skov- og landbrugskunder? Få svaret og meget mere på kurset.

  Læs mere her.

  Indtænk natur- og vildtpleje i planteavlen og få bedre økonomi

  Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer - hånd i hånd med en effektiv og robust landbrugsproduktion. Få inspiration til hvordan du med grundbetaling optimerer både landbrugsdriften og din natur og vildtpleje.

  Læs mere her.

 • Instruktøruddannelser

  Danmarks Jægerforbund tilbyder fem instruktøruddannelser, med henblik på at få de bedst uddannede instruktører i organisationen. Tager du en af uddannelserne, bliver du endnu bedre til dit interesseområde (haglskydning, riffelskydning, jagthorn, jagthunde eller jagttegnsundervisning), hvor du bliver undervist af nogle af landets bedste fagfolk.

  Derudover får du også viden og øvelse i at dele din kunnen i vores modul om instruktionsteknik. 

  De fire uddannelser er:

  Du kan læse mere om instruktionsteknik her

 • Børn, jagt og natur

  Sommercamp og Efterårscamp

  Sommercamp og Efterårscamp er Jægerforbundets tilbud til alle børn med natur og jagt i blodet. Er du mellem 8 og 15 år har du mulighed for at deltage på en af landets spændende camps, hvor vi bor i naturen og lever af den. Mød andre børn som også brænder for at være udendørs, og deltag i jagter som med garanti bliver en oplevelse for livet. 

  På Sommercamp og Efterårscamp får børn mellem 8 og 15 år en unik mulighed for at skifte matematik, dansk og engelsk og det kedelige klasselokale ud med ”fag” som skydning med haglbøsse, vildt-biologi og madlavning over bål ude i den friske natur.

  Der er fart over feltet og masser af spændende aktiviteter for børn, som er nysgerrige på at gå på jagt og på at spise det, der bliver skudt. Camps er opdelt efter alder 8-12 og 13-15 år.

  Læs mere om Sommercamp og Efterårscamp her. 

  Sommercamps over hele landet er netop lagt på kursuskalenderen - klik her og søg på sommercamp

 • Jægerhåndværk

  Aldersbestemmelse af hjortevildt

  Vurdering af hjortevildtets alder er centralt for at sikre en bæredygtig forvaltning af de lokale bestande af rå-, då- og kronvildt. Kurset giver værktøjer til at kunne bestemme vildtets aldersklasser i felten. Endvidere gives værktøjer til at kunne vurdere alderen på nedlagt vildt. 

  Sundhed og Hygiejne

  Kurset har igennem en årrække været et meget populært kursus i Danmarks Jægerforbund. Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.

  Kurset tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbund efter aftale med DTU-veterinærinstituttet, opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004 og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed.

  Du kan finde flere informationer om kurset Sundhed og hygiejne her.

  Vildtbehandling

  Kurset omhandler principperne for opbrækning og forlægning, herunder finpartering af hjortevildt og hare samt plukning og klargøring af fuglevildt. Kursisten bliver i stand til at foretage dette på en professionel måde, så den efterfølgende madlavning får et optimalt udgangspunkt. Velbekomme!

  Du kan finde flere informationer om kurset Vildtbehandling her.

  Fældefangst

  Vil du lære at fange krager, skader, ræv, mink, mårhund og husmår i fælder, så er dette kursus lige noget for dig. Der gives en grundig introduktion til fældefangst, så man bliver i stand til at foretage dette på et professionelt og etisk forsvarligt plan.

  Du kan finde flere informationer om kurset Fældefangst her.

  Obligatorisk kursus for fjervildtopdrættere

  Kurset er obligatorisk for nye fjervildtopdrættere, der ønsker at producere mere end 100 fugle eller 200 æg. Kurset giver en grundig indføring i gældende bekendtgørelser og omhandler en lang række emner vedrørende opdræt, fuglens anatomi, foderlære og opdrættets sygdomme. Derudover opnår deltagerne viden omkring transport, eksport og arbejdsmiljø.

  Du kan finde flere informationer om Obligatorisk kursus for fjervildtopdrættere her.

  Naturnær udsætning af fjervildt

  Kurset giver deltagerne indsigt i opdræt og udsætning, der hviler på fuglenes naturlige adfærdsmønstre. Der arbejdes med forskellige metoder til opdræt af agerhøns og fasaner med fokus på familieflokke samt muligheden for supplerende udsætning til vildtfuglestammer. I det praksisnære kursus ser vi endvidere på valg af biotoper og terrænpleje, der sikrer egnede levesteder for fuglevildtet. Dette er ikke det kompetencegivende kursus, der giver tilladelse til udsætning af mere end 100 stk. fuglevildt.

  Du kan finde flere informationer om kurset Naturnær udsætning af fjervildt her.

  Strejfning af pelsvildt

  Vil du vide, hvordan du strejfer pelsvildt og behandler skindet, så har vi kurset, der lærer dig, hvordan man strejfer pelsvildt og efterfølgende behandler skindet, så det evt. kan anvendes til en frakke, en hat eller bare en dummy til hunden.

  Du kan finde flere informationer om kurset i strejfning af pelsvildt her.

  Lokkejagt på ræv

  Lokkejagt på ræv er meget populær i vores nabolande - men forholdsvis ukendt i Danmark. Jagtformen er meget spændende og giver minimal forstyrrelse på terrænet, da man ved at mestre den rette kaldeteknik kan lokke ræven ind på skudafstand fra selv meget store afstande.

  Du kan finde flere informationer om kurset Lokkejagt på ræv her.

  Kursus i effektiv gåsejagt

  Kurset fokuserer på at opnå det bedste jagtresultat med færrest mulige anskydninger. En effektiv gåsejagt kan opnås med den rigtige skydeteknik samt ved brug af lokkegæs og -kald. Vi arbejder på at sikre, at flere gåsejægere har kendskab til jagtmetoder, der kan medvirke til en bedre jagtoplevelse og sikre, at jagten foregår på en etisk forsvarlig måde. Kurset vil også fokusere på at forbedre deltagernes artskendskab.

 • Organisationsuddannelse

  De mange frivillige tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund er afgørende for organisationens virke. Derfor er organisationsuddannelse et vigtigt fokusområde. DJ udbyder forskellige typer af organisationsuddannelse og kan målrette det, så det passer situationsbestemt til givne lokale behov og forhold.

  Introduktion til tillidsmandsarbejdet i DJ

  I 2017 er der planlagt en række lokale uddannelsesaftener, som introduktion tillidsmandsarbejdet i DJ.

  Formålet er:

  • At introducere til Danmarks Jægerforbunds organisation, arbejdsfelter og de services der ydes fra administrationen. 
  • At medvirke til at sikre klarhed omkring DJ´s vision, mission, overordnede strategier og målsætninger, og rollefordelingen i forhold til dette.
  • At medvirke til en større sammenhængskraft i organisationsarbejdet, og styrke samarbejdet og synergien mellem tillidsfolk og administration samt få anskueliggjort værdierne.

  Uddannelsesaftnerne gennemføres som forelæsninger og gruppearbejde, hvor forventninger til services fra administrationen blandt andet skal afdækkes.

  Læs mere om kurset her