Natura 2000-planlægning

Hvert 6. år bliver Natura 2000-planerne revideret. Som EU-medlemsland er Danmark forpligtiget til at udpege, bevare og beskytte sjældne, truede og karakteristiske naturtyper og arter. Derfor bliver der løbende holdt øje med de udpegede områder og arter, så vi kan leve op til vores forpligtigelser.
Danmarks Jægerforbund deltager i processen, for at sikre, at der er det højest mulige niveau af faglighed bag planerne, og vi får i høj grad hjælp fra lokale medlemmer, da vi ved, at lokalt kendskab kan være uvurderlig ekspert-viden ved forvaltning af områderne.

Det er nu tredje genererations Natura 2000-planer, der har været i høring, og som kommer til at gælde fra 2022-2027.

Basisanalyser

Basisanalyserne bliver udarbejdet ud fra nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data fra NOVANA (Nationale Overvågningsprogram for VAnd og NAtur).

I basisanalyserne beskrives data indsamlet i de enkelte områder, tilstanden og de foreløbige trusler vurderes. De udkommer først som et udkast, hvor organisationer, berørte lodsejere, foreninger og dets lige, har mulighed for at kommentere på dem. Her er Danmarks Jægerforbund med fra start, og sørger for at screene alle analyserne, hvorefter vi kommenterer på fejl og mangler, eller påpeger nye vinkler i undersøgelsen.

Natura 2000-plan

Når basisanalyserne er blevet gennemarbejdet og godkendt, bliver Natura 2000-planerne lavet på baggrund af dem. Planerne er bindende for myndighederne. Alle myndigheder skal i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser, lægge Natura 2000-planen til grund.

Det betyder, at når de konkrete handlinger i områderne skal planlægges, skal handlingerne imødekomme Natura 2000-planernes målsætninger. Natura 2000-planerne består af overordnede og konkrete målsætninger for hvert område, modstridende naturinteresser, og generelle og områdespecifikke retningslinjer.

I februar 2022 kom de færdigt-reviderede basisanalyser og første udkast til Natura 2000-planerne fra Miljøministeriet. I planerne, der gælder fra 2022-2027, er der overordnet fokus på:

  1. Mere naturlige processer og naturens robusthed
  2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  3. Bekæmpe invasive arter

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-planerne fra Miljøministeriet er grundlaget for Natura 2000-handleplanerne. Handleplanerne skal ifølge bekendtgørelsen ”være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes” og foretages primært af kommunen for området. Handleplanerne afspejler den lokale udmøntning af Natura 2000-planerne, hvor også interessentinddragelse af lodsejere og organisationer bliver planlagt.

På baggrund af Natura 2000-planen, vil de kommunale handleplaner tage stilling til om naturpleje, så som afgræsning, høslæt, etablering af vandhuller og afbrænding skal etableres eller afsluttes. Handleplanerne skal prioritere indsatserne og opgøre behovet for indsats i områderne, og derefter engagere hhv. kommunen, Naturstyrelsen som myndighed eller den private lodsejer, der ejer området for naturplejen.