Råge (Corvus frugilegus)

Feltkendetegn

Rågen er på størrelse med sin nære slægtning, kragen, som den også minder meget om i kropsform.

Rågen er sort med bart, gult eller gråligt parti ved næbroden. Den har afrundet hale, som  ses tydeligt i flugten.

Forveksling

Rågen kan forveksles med sortkrage og ravn. De voksne fugle kan kendes på et bart område ved næbroden og et metallisk skær i fjerdragten. I flugten kan rågen kendes fra ravnen på størrelsen og den afrundede hale.

Udbredelse og levesteder

Råger er sociale fugle, som stort set altid færdes i flok. De yngler i store kolonier, som ofte findes tæt på byer og i parker. Rågen er almindeligt udbredt i hele Danmark med de tætteste bestande i landets østlige dele. Udbredelsen i det vestlige Jylland er sket inden for de seneste 50 år og er i meget høj grad betinget af rågens tilpasning til byen som levested.

I ynglesæsonen er rågerne meget støjende, hvilket kan være stærkt generende i bynære områder. For at reducere antallet af råger i kolonierne, reguleres der årligt cirka 100.000 rågeunger. Desuden opsættes der skræmmemidler såsom gaskanoner på landbrugsafgrøder og golfbaner, hvor rågerne kan udrette store skader i deres søgen efter orm og stankelbenslarver.

Føde

Råger lever dels af planteføde (herunder korn og andre markafgrøder), dels af dyrisk føde såsom insekter, som den finder i jorden. Siden midten af 1900-tallet har rågen desuden etableret sig som byfugl i en sådan grad, at de fleste rågekolonier i dag findes i parktræer og bynære skove. I byen søger rågen især føde på græsarealer som fx boldbaner og vejrabatter.

Yngleforhold

Rågen er en koloniruger. Rågekolonier finder man traditionelt i småskove i det åbne land med god adgang til marker og græsarealer, hvor fuglen finder føde. I yngletiden etablerer parret en rede i et højt træ, og kolonien forsvares kollektivt mod ægtyve som fx krager og husskader. Kuldet består af 4-6 æg og rågen er yngledygtig som 2-årig.

Bestandsudvikling

Bestandsomsætningen er middellangsom med en relativt sen kønsmodenhed og en beskeden kuldstørrelse.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om en national stabil bestand, med lokale ønsker om en reduceret bestand.