Årsmøde 2024

Årsmøde 2024
Kredsens årsmøde i kreds 1

Siden er under opbygning - men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

16. marts - Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.
Tilmelding er nødvendig - du skal tilmelde dig her (senest 8. marts).

Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 - mødet starter kl. 9.30.
Pris pr. deltager er 200,- kr. som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

DAGSORDEN ÅRSMØDE KREDS 1 (LINK TIL PDF LAVES)

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om Kredsens virksomhed.
  4. Orientering om Kredsens økonomiske forbrug.
  5. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
  6. Indkomne forslag ledsaget af motivation
  7. Valg af Kredsformand 
  8. Evt.

Under årsmødet er der uddeling af hædringer. Formanden for Danmarks Jægerforbund og direktøren deltager i.

Der er valg til Kredsformand i år.

Kandidater til Kredsformandsposten meddeles skriftligt / pr. mail senest den 25. februar til HB-medlem Leif Bach - LBA@jaegerne.dk

Har I forslag I ønsker til afstemning på årsmødet fra jeres forening eller Jægerråd?
Forslag som ønskes sat til drøftelse og afstemning på Kredsens årsmøde, skal indsendes senest den 25. februar til Grethesnypost@gmail.com. For at forslaget kan blive optaget på dagsordenen, skal det være vedtaget på et årsmøde i Jægerrådet eller en jagtforenings generalforsamling.  

Såvel kandidater til kredsformandsposten som indkomne forslag offentliggøres her på siden og sendes med dagsordenen ud senest den 2. marts.  

Hvem kan deltage og hvem kan stemme til årsmødet?

Alle medlemmer i Kreds 1 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Jægerrådsformænd, fagkoordinatorer udpeget af Kredsen og derudover én repræsentant for hver forening for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.
Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Vi glæder os til at se jer
På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

Beretninger fra koordinatorerne: (beretninger er undervejs og opdateres løbende)

·         Friluftsrådet Himmerland/Aalborg

·         Friluftsrådet Vendsyssel

·         Jagthornskoordinator

·         Reguleringskoordinator, herunder Vendsyssel, Himmerland og Thy

·         Vildtplejerådgiver

·         Webkoordinator

·         Uddannelseskoordinator

·         Flugtskydningskoordinator

·         Nyjægerkoordinator

·         Buekoordinator

·         Riffelkoordinator

·         Jagtstikoordinator

·         Strand og Havjagtkoordinator

·         Hundekoordinator

·         Hjortevildtforvaltning Himmerland

·         Hjortevildtgruppen Nordjylland