Årsberetning fra koordinatorer

Årsberetning fra de enkelte koordinatorer for året 23-24 vil vises nedenforSe beretning fra flugtskydningskoordinator

Beretning fra Flugtskydningskoordinator kredsmøde d.09.03.2024

Kvalifikationsskydning d 21-05-2023

Der blev afholdt kvalifikationsskydning på Østfalster jagtforenings skydebane d.21.05.2023 og der var 33 skytter Næste kvalifikationsskydning er på Køng jagtforenings skydebane d.26.05.2024

Kvalifikationsskydning i Compak Sporting

Sporting blev lagt sammen med kreds 7 fordi der er for lidt deltager i kreds 6

Mobile Skydevogn

Skydevognen har været udlånt til jagt foreninger 1 gange til Tybjerg.  Og 1 gang til medlem af DJ                     Og en gang har jeg været ude med den til et jagtkonsortium ved Haslev. Og været på Svend Gønge skole til kultur og fest dag med skydevognen for at gøre lidt reklame for forbundet og de unge kunne skyde lidt.

Haglprøver 2023

Vi har holdt 15 haglprøver i kredsen i år 2023 og vi havde 531 nyjægere op til haglprøve,  19 er udeblevet og der var  207 dumpede og 305 bestod  og der var hovedsaglig på skydningen de dumpede, kunne ikke ramme lerduerne og der var et lille antal på geværbetjening der dumpede. Og der er planlagt 15 prøver i 2024 .

Og jeg har været til et møder i Jagtens hus Og holdt to teammøder Og været på Herning Flugtskydningscentre og hjælpe til ved forbundsmesterskabet i 2 dage.

Og så har jeg ikke mere at sig: tak.

 Venlig Hilsen

Finn Hansen

Beretning til kredsmødet 2024Tom Buksbom

Beretning Buekoordinator 2024 

Den bedste og største begivenhed er jo nu, at vi har fået jagttid på de store hjorte med bue og pil.

Vi har holdt kredsmesterskab 2 Pinsedag 2023 med kreds 7 på deres bane.

Vi afholdt FM på Svenstrup Gods. FM skydning og Præmieskydning med 47 deltagende skytter.

I 2024 holder vi kredsmesterskab for kreds 6 og kreds 7 på Islinge Gods v/.Vordingborg D. 27/4-2024.

FM bliver afholdt i Nordjylland den sidste weekend i August.

Med Jægerhilsen fra Buekoordinatoren i kreds 6.

Mvh

Tom Buxbom

Kate Søborg Riffelkoordinator – kreds 6

Beretning for året 2023

Der er i 2023 afholdt 6 riffelprøver i vores kreds.

  • Udbudte pladser i alt 768
  • Tilmeldte                              418 (ca 55 % af de udbudte pladser).
  • Bestået                              330 (83 %)
  • Udeblevet                              21 (5 %)

Det er glædeligt, at procenten af aspiranter, der består er stor. Det obligatoriske riffelforløb er helt sikkert medvirkende hertil. Flere aspiranter får oplevet, hvor godt det er at træne med sit våben og får mødt vores dygtige instruktører på banerne.  


Kvalifikationskydning til årets forbundsmesterskab jagtfeltskydningen blev afholdt i maj på Tubæk Skyttecenter ved Præstø.
En skøn dag med masser af solskin, masser af udfordringer og rigtig god skydning.

Af de fremmødte skytter deltog 25 i forbundsmesterskabet på Ulfborg Skyttecenter fordelt på:

  • 5  i Mesterklasse
  • 8 i Veteranklasse
  • 2 i Superveteranklasse
  • 9  i Jægerklasse
  • 1 i Dameklasse

Forbundsmesterskabet i Jagtfeltskydning er altid en dejlig oplevelse, hvor dygtige jægere fra hele landet mødes og konkurrerer på bedste vis.

2023 viste sig dog at blive en helt særlig oplevelse, da det blev skytter fra kreds 6, der vandt guld i Dame-, Superveteran- og Mesterklassen. Meget flotte præstationer, der trak de helt store smil frem.

Herfra en stor tak til alle, der var med i Ulfborg og var med til at gøre forbundmesterskabet i Jagtfeltskydning til en herlig oplevelse – og stort tillykke til alle med de opnåede resultater.

Der blev i 2023 også afholdt bjørneprøver. Danske jægere, der har mulighed for at komme med på bjørnejagt i Sverige skal have denne prøve bestået. En bestået prøve gælder et år. Der er derfor jægere, der kommer og får den fornyet hvert år med dette formål. Andre jægere tager den som en god og udfordrende skydetræning lidt udenfor den vante skydebane.

STOR TAK til alle skytter, hjælpere, skydeledere og riffelinstruktører – ja alle, der har været med til at afvikle god træning i hverdagen, arrangementer og riffelprøver på kredsens skydebaner i 2023.

Kate Søborg
Riffelkoordinator, kreds 6

Susan Jørgensen Friluftsrådskoordinator

 

Beretning Friluftsrådskoordinator 2023 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

Også i 2023 har jeg repræsenterede Jægerforbundet i kredsbestyrelsen i Friluftsrådets kreds 16 som kommunerepræsentant for Næstved kommune.

Vi har en tradition for at vi ved vores kredsbestyrelssmøder indleder mødet ved at besigtige et friluftsprojekt - helst et som er støttet af Friluftsrådet.

I kredsbestyrelsen har arbejdet også i år bestået i at drøfte, hvor kredsbestyrelsen er placeret i Friluftsrådets nye struktur, da vi i kredsbestyrelse fortsat føler at vi er uden indflydelse i forhold til de drøftelser og beslutninger, der tages i hovedorganisationen.

Der har ikke været afsat midlet til drift at lokale interessegrupper og den lokale bestyrelse er uden indflydelse på hvilke lokale projekter, der modtager støtte fra udlodningsmidlerne.

Det har vist sig svært at få etableret lokale interessegrupper. Det arbejdes dog på at få etableret en lokal sti-gruppe.

Herudover fylder adgangsforhold samt gensidig orientering fyldt en del.

Som kommunerepræsentant for Næstved kommune har jeg repræsenteret Friluftsrådet i Grønt råd i Næstved kommune. Rådet fungerer i al væsentlighed som et informationsforum for kommunens planer og ikke som et egentligt råd.

Herudover repræsenterer jeg Friluftsrådet i den regionale hjortevildtgruppe, hvor indstillingen til jagttider for hjortevildtet i den nordlige del af kredsen drøftes og indstilles.

Efter at Miljøministeren ikke har underskrevet bekendtgørelsen om Hjortevildtforvaltning er grupperne nu inddraget i at få udarbejdet en forvaltningsstrategi – som efter krav fra ministeriet skal ske ved frivillige tiltag.

Mvh

Susan Jørgensen

 

Niels Hardy Henriksen

Hundekoordinator kreds 6

Beretning om hundeaktiviteter i kreds 6, sæson 2023

Racedysten blev i år afholdt d. 25. juni i Stenlille jagtforening, hvor hver race dystede om at blive bedst i racen. 24 hunde stillede til denne prøve, hvor Prøveleder Arne Nielsen bar alle godt igennem til alles tilfredshed.

29. juli i Stenlille Jagtforening, blev der traditionen tro også afholdt DJ´s udvidet apporteringsprøve og DJ´s apporteringsprøve. Der blev stillet 23 hunde på den udvidet apporteringsprøve og de 17 bestod og 3 hunde på apporteringsprøven, hvor de 3 bestod.

Det blev et meget stille år på prøvefronten, men jeg ser frem mod en masse nye aktiviteter og prøver fremtiden. DJ har nu fået implementeret et helt nyt prøvesystem med ny apporteringsprøver og grundfærdigheds- og apporteringstest som bliver spændende at få gennemført. Desuden har vi stadig apporteringsprøven og udvidet apportering samt ræveslæb og schweissprøver som fortsætter som hidtil. Forbundsmesterskabet vil i dette år ikke blive afholdt i kreds 6.

Tak til alle prøveledere, terrænledere, hjælpere m.m. i Kreds 6, for at i var med at gennemføre nogle gode prøver for en masse hundeejere.

Med venlig hilsen

Niels Hardy Henriksen

Hundekoordinator kreds 6 

Til Kredsmødet kreds 6 -2024

 Beretning webkoordinator 2023

Denne beretning bliver meget kort, idet der ikke er meget at skrive om.

Samarbejdet med kredsbestyrelsen fungerer tilfredsstillende, de informationer der skal op på hjemmesiden kommer på en fin måde og rettidig

Det er ønskeligt at flere jægerråd husker at gi meddelelse om udskifter af formand m.m. og hvis det laves, så også sende referater til brug på siden.

Men eller er der ikke meget at berette. Det glider faktisk helt normalt.

 

Frank Lilholm Pedersen

 Jens Lanhoff

Jagthornskoordinator i kreds 6

Til Kredsmødet 2024

Hermed beretning for 2023

Beretning fra jagthornskoordinatoren – kreds 6.

Som ny koordinator var det min hensigt at besøge jagthorns-blæser grp. i kredsen, det blev til 5 grp., som er

registreret under hjemmesiden ”lær at blæse jagthorn”.

Det blev til en hyggelig snak og information.

Desuden har jeg konstateret, at der findes yderlige 5 blæser grp. i kredsen, som ikke er registeret på på Jæger`s hjemmeside.

Dem har jeg kontaktet, for at få deres opslag med også; men det hænger lidt i bremsen.

Mvh.

Jens Langhoff

Nyjægerkoordinator kreds 6

Kommer snart

 

 

Vildtplejerågiver Kreds 6

Henrik Wad Jørgensen: Lokal Hjortevildt formand kreds 6. og kreds 7. minus (hovedregionen)

2023.02.15/HWJ

Årsberetningen til formændene i henholdsvis kreds 6. og 7.

Beretning for Friluftsrådskoordinator for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

 

Med den nye struktur i Friluftsrådet, som trådte i kraft sidste år, er der blevet åbnet op for, at lokalrådet kan tilknytte flere personer til rådet efter behov, så ved årsmødet i 2023 fik vi 4 friske nye hoveder med.

Det har givet dels flere at fordele opgaverne på, men også flere kompetencer, hvilket kan være til stor nytte.

Jeg har stadig en plads i lokalrådet som Kommunekoordinator i Guldborgsund kommune.
Vi har i lokalrådet afholdt 6 lokalrådsmøder, et Årsmøde og et sommermøde.

Både Årsmøde og Sommermøde er for alle, det kræver kun en tilmelding! Vil bare lige minde om det.
Vores seneste Sommermøde gik til Marrebæk gamle pumpestation, hvor vi fik en fin rundvisning, og meget grundig indføring i Bøtø Nor’s historie. Bagefter kørte vi ned til ’Marielyst Enge’, hvor kaffen blev serveret, og vi blev til det rige fugleliv begyndte at gå til ro. Meget fin tur!

Råd og nævn

Lokalråd Storstrøm deltager aktivt i de råd og nævn der er i vores 3 kommuner. Selv har jeg ansvaret for Bavnehøj Friluftsområde og Hjortevildtgruppen.

Nedslagspunkter fra vort område

Bøtøskoven og Marielyst Enge: Bliver dækket af den samme brugergruppe. Et nyt
formidlingscenter tæt på P-pladsen er etableret.

Nordvestfalster:
Det er området bag Vålse Vig diget. Her er der gang i noget jordfordeling, så man
kan få mere sammenhængende natur med stier og formidling. Den lokale borgergruppe har afgivet
et positivt høringssvar til et solcelleanlæg i området, de håber at få del i de penge der bliver tildelt
lokalområdets foreninger.

Sakskøbing Folkeskov: Er nu beplantet og hegnet og de store mængder nedbør har fyldt de gravede
søer til overflod.

Saksfjed Vildmark: Hempel Fonden er nu godt i gang med at omdanne området til vildmark, derfor
dette nye navn til området “Saksfjed Vildmark”. Der har været afholdt et informationsmøde, hvor
brugerne af området var indkaldt og fik en status på hvor langt man var i planerne med omlægning
af området. Der ikke planer om at etablere en brugergruppe, men jævnligt indkalde til
informationsmøder.

Natur National Park Ulvshale Skov: Naturstyrelsen er i gang med at etablere bestyrelser for de 15
kommende Naturnationalparker, her vil FR. få tildelt en plads.

Møns Klint: 18. januar 2024 underskrev kulturminister Jakob Engel-Schmidt ansøgningen til at
gøre Møens Klint til UNESSO verdensarv. Ansøgningen er sendt og der forventes svar sommeren
2025.

/Pia Grønning