Årsberetning fra de enkelte koordinatorer for året 20-21 vil vises nedenfor
________________________________________________________________________Beretning fra Flugtskydningskoordinator kreds 6.
Til kredsmøde d.17-06-2021

Kvalifikationsskydning d 24-05-2020 Der blev ikke afholdt kvalifikationsskydning på Idalund jagtforenings skydebane d.24.05.2020 på grund af corona men håber der bliver holdt kvalifikationsskydning på Idalund jagtforenings skydebane d.30.05.2021 Kvalifikationsskydning i Compak Sporting Sporting blev lagt sammen med kreds 7 fordi der er for lidt deltager i kreds 6 og den blev også aflyst. Mobile Skydevogn Skydevognen har været udlånt til jagt foreninger 3 gange 1 gang til Møns jagtforening og en gang til Tybjerg Og en gang til Ulvsund jagtforening. Haglprøver 2020 Vi har holdt 10 haglprøver i kredsen i år 2020 og vi havde 479 jægere op til haglprøve, 25 er udeblevet og der var 185 dumpede og 269 bestod og der var hovedsaglig på skydningen de dumpede, kunne ikke ramme lerduerne og der var et lille antal på geværbetjening der dumpede. Og der er planlagt 13 prøver i 2021 den først prøve er aflyst, så vi må se hvor meget der bliver aflyst. Og så har jeg ikke mere at sig: tak.

Venlig Hilsen
Finn Hansen

__________________________________________________________

Rejnstrup                                                                                                                                                          20/4-2021

Beretning Buekoordinator – Kredsens årsmøde 17/6-2021

Som ny buekoordinator vil man naturligvis gerne vise at kosten kan feje, men 2020 blev ikke året hvor alting blev afviklet som det skulle, heller ikke for buejægerne. I perioder har det været muligt med træning i foreningerne, men det har grundet COVID-19 ikke været muligt at sætte nye tiltag i gang.

Bueprøverne er kommet i gang igen her i foråret 2021., Der har der været fokuseret på generhvervelse fra naturstyrelsens side. De obligatoriske buejagttegns kurser har været afholdt her i foråret 2021, med en blanding af små hold udendørs og teoriundervisning virtuelt. Ikke optimalt, men det muliges kunst.

Vi havde håbet på en forlængelse af prøveperioden med jagt på de store hjorte med yderligere 3 år, men kom dog igennem med en forlængelse på yderligere 1 år, således at bedømmelsen af prøveperioden kommer til at hvile på et større datagrundlag.

Vi er kommet langt i forbindelse med en fusion med Foreningen Af Danske Buejægere (FADB). Et fælles udvalg fra DJ og FADB arbejder på at få sammenlægningen på plads. Det betyder blandt andet at det nuværende bueudvalg i DJ erstattes af hele to udvalg. Et Bue-politisk udvalg og et Bue-aktivitets udvalg. Dette skal være med til fremover at sikre, at flere beslutninger bliver taget hvor fagekspertisen er.  Vi forventer at fusionen bliver endelig vedtaget på FADB’s generalforsamling til august. Det betyder, at vi i kredsen kommer til at tage imod nye medlemmer og muligvis et par nye foreninger.

Vil du vide mere om fusionen mellem FADB og DJ, kan du læse mere her: https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/bue/koreplan-til-fusion-mellem-fadb-og-dj/

Forbundsmesterskaberne er planlagt til at blive afholdt i forbindelse med Brahetrolleborg Game Fair. Der er dog på nuværende tidspunkt stadig usikkerhed om hvorvidt COVID-19 restriktionerne vil muliggøre afholdelse af Brahetrolleborg Game Fair.

Jeg ser frem til at vi i det kommende år får gang i flere bueaktiviteter rundt i kredsen og dermed en mulighed for at kunne lave en mere fyldig beretning.

Når fusionen mellem DJ og FADB er gennemført, vil jeg forlade posten som Buekoordinator for at kunne fokusere på posten som kredsformand.

Bo Simonsen
Buekoordinator, kreds 6

___________________________________________________________

Susan Jørgensen Friluftsrådskoordinator

Beretning for året 2020. 2020 har også for mig været en del præget af Corona – så møder er enten blevet aflyst eller afholdt virtuelt. Ved kredsrepræsentantskabsmødet i marts 2020 blev jeg genvalgt til kredsbestyrelsen i sydvestsjællandskredsen under Friluftsrådet. Alle valg gælder for en 1-årig periode, da kredsen ved næste kredsrepræsentantskabsmøde skal overgå til Friluftsrådets nye struktur. Her er det hensigten, at kredsbestyrelsen skal begrænses i størrelse og at det lokale arbejde i stedet skal foregå i temagrupper, hvor alle interesserede medlemmer i organisationer til knyttet Friluftsrådet har mulighed for at deltage. Det er derfor vigtige, at der er jægere, der stiller sig til rådighed hvis der er temagrupper, der beskæftiger sig med forhold af interesse for jagten, da der ellers er risiko for at en gruppe helt kan domineres af en organisation med andre interesser. Drøftelserne om den nye struktur har fyldt en del ved årets møder. Herudover er en af hovedtemaerne adgang. En sag, der har fyldt i mange år var spørgsmålet om en ny bro over Susåen. Den nye bro blev indviet i 2020. Lokalt i Næstved kommune repræsenteret jeg Friluftsrådet i Næstved kommunes naturråd, samt i brugergruppen for Susåen. I efteråret skulle der udpeges medlemmer til de lokale Hjortevildtgrupper. Posterne fordeles mellem Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse. Da Dyrenes Beskyttelse ikke kunne stille med en kandidat har jeg fra efteråret repræsenteret Friluftsrådet i den lokale hjortevildtgruppe i Sydsjælland. Arbejdet her afventer en udmelding fra Miljøministeren.

Susan Jørgensen Friluftsrådskoordinator repræsenterende Næstved, Slagelse og Sorø kommune

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frivillige jagtprøver Torben Nielsen

Hej. Svar fra " Frivillige jagtprøver " som der blev averteret i Jæger er stort set alle frivillige jagtprøver i 2021 blevet aflyst, også i kreds 6.. Vi ønskede ikke at lægge os ud med myndighederne, så vi aflyste alle prøver i kreds 6. Jeg håber at vi til næste år kan udføre prøverne  uden begrænsninger. Nu starter de rigtige prøver , i alt i Sorø, så det bliver spændende at se resultaterne og hvor mange der kommer.

Mvh. Torben Nielsen  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Beretning om hundeaktiviteter i kreds 6

Vi nåede ikke at afholde nogle hundeprøver DJ-regi i foråret 2020, inden alt blev lukke ned pga Corona.

Da der så blev åbnet lidt op igen, nåede vi at afholde 2 velgennemførte kvalitetsmarkprøver for kontinentale jagthunde med 3-4 hold til hver prøve. Derudover blev der afholdt en vinderklasseprøve for kontinentale hunde med 3 hold, hvor der blev placerede 6 hunde.

Derefter blev forsamlingsforbud indskrænket igen, og vi var nødt til at oprette små prøver med kun et hold.. Det blev efterfølgende til 3 gode kvalitetsprøver for 8 kontinentale hunde til hver prøve. Det lykkedes dermed at overholde gældende forsamlingsforbud og retningslinjer fra DJ.

Alt i alt et fint år trods alt. Der har været fint med fugle på de terræner der har været anvendt, og terrænet har været af passende varierende kvalitet og størrelse. Der er ud af de 95 stillede hunde blevet præmieret 33 hunde med henholdsvis 1., 2.- og 3. præmie. Det giver en præmiegrad på 35%, som er rigtig flot.

 Vi fik desuden afholdt 2 udvidet apporteringsprøver i kredsen inden året sluttede.  Der blev bestået 17 ud af de 24 stillede hunde. Flot.

Efter vinteren blev der igen startet op, men pga corona, var der stadig strenge men dog lempelige krav til udendørs forsamlinger. Jægerforbundets anvisninger blev fulgt nøje, og vi fik tilladelse til at oprette max 2 hold på hvert prøvested eller 2 uafhængige prøver. Det fik vi fint løst med 2 gode kvalitetsprøver for kontinentale hunde i dette forår, og desuden fik vi afholdt DJ´s forårsvinderklasse med 6 placerede hunde. Igen var det nogle veltilrettelagte prøver med passende antal fugle på noget godt varieret terræn. Af de 41 stillede hunde blev der præmieret 15 hunde med henholdsvis 1., 2.- og 3. præmie. Det giver en præmiegrad på 36%. Igen rigtig flot.

 Der er også blevet afholdt Schweissprøve i dette forår med 13 stillede hunde. 8 af hundene var så heldige at få en præmie med hjem. Flot.

 Alt i alt et godt år trods alt. Vi har allerede en masse prøver på tegnebrættet for resten af året i Kreds 6. Efterårsvinderklasse for kontinentale hunde vil i år blive afholdt i Kreds 6, og der er allerede planlagt udvidet apportering. Mon ikke der er en masse andet vi kan finde på.

Tak til alle prøveledere i Kreds 6 for at i er med til at hjælpe med at  gennemføre nogle gode prøver for en masse hundeejere.

Med venlig hilsen

Niels Hardy Henriksen
Hundekoordinator

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Kredsmødet kreds 6 -2021

Web Koordinator – Beretning for året 2020 / 2021

Frank Lilholm Pedersen

Det sidste år har på mange måder været noget atypisk, det har jo været meget præget af Corona situationen der jo har forhindret mange fysiske møder og andre arrangementer, dermed bliver kontakten til kredsbestyrelse og koordinatorer jo noget distanceret, det gør ikke tingene lettere.

Året har også været præget af en del udskiftninger på en række betydende poster i kredsen, hvilket jo har betydet at en del funktioner jo stort set skal genstartes.

I den situation kan man så sige at internettet, med dets mange funktioner jo gør, at meget arbejde alligevel kan udføres, om ikke som normalt, men alligevel på en fornuftig måde.

I rollen som webkoordinator føler jeg det har været måske vigtigere end tidligere, at hjemmesiden har været brugt til at orientere medlemmerne om situationen i forbindelse med aflysninger, nye møder, valg via nettet osv.

Min opgave her har været, og er fortsat, i tæt kontakt med kredsformand og kredsbestyrelse og koordinatorer at opdatere siden løbende, så persongalleriet er rigtigt og øvrige informationer og oplysninger er let at finde og ikke alt for gamle. Om det er lykkedes må brugerne bedømme.

Et stadigt ønske er dog, at medlemmerne og andre brugere, ville bidrage lidt mere med relevante oplysninger til brug for hjemmesiden

Med ønsket om et godt kredsmøde 2021

Frank Lilholm Pedersen
Webkoordinator

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed beretning fra Jagthorn i kreds 6

Jagthorn i kreds 6, 2020 og 2021

Jagthorn har på samme måde som andre grene i Jægerforbundtet har været besværligt gjort af Covid 19 .

Dueligheds prøver og Forbundsmesterskaberne har været aflyst i 2 år nu.

Ude i foreningerne har forsamlingsforbudet næsten stoppet al fælles træning. Mange af de jagter hvor jagthornsblæserne deltager i er også enten blevet aflyst eller man har skåret kraftigt ned på deltagerne.

Først i april-maj i 2021 er der kommet gang i fællesblæsninger igen, men det har været en kold omgang at træne ude på foreningernes skydebaner.

Vi håber at alt kommer i gang igen og vi er nu ved at planlægge duelighedsprøverne i 2022 og FM 2022.

Med jægerhilsen

Henrik Kjærside
Jagthornskoordinator i kreds 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyjægerkoordinator kreds 6

Jeg takkede ja til posten i december 2019, men inden der for alvor blev taget hul på arbejdet, så lukkede landet ned som følge af corona. I år er der et stort Hunting Skills arrangement på programmet, som skal finde sted d. 22. august i Herfølge. Arrangementet er et samarbejde mellem kreds 6 og 7, da det giver rigtig god mening at have et tæt samarbejde øst for Storebælt. Tanken bag arrangementet er, at få kontakt til de mange nyjægere, som ikke automatisk kommer i kontakt med jagtforeninger, og dermed Danmarks Jægerforbund. På Erfa-møderne i 2020 blev jeg opmærksom på hvor mange nyjægere, der aldrig kommer rigtig i gang med jagten. Her kan de lokale jagtforeninger komme på banen, hvis de ellers har gang i tilbud til nyjægere. I forhold til Hunting Skills, så er der taget kontakt til de to kredses strand- og havjagtskoordinatorer, som stabler en fælles stand på benene til arrangementet. Forhåbentlig kan man være med til at formidle kontakt til de strandjagtsforeninger, som har kapacitet til at hjælpe nye jægere i gang med jagten på fiskeriterritoriet. Vi har såmænd talt om en decideret ”prammens dag”, hvor nyjægere kan komme med på vandet.

Mvh. Thomas Bech Grostøl