Målsætning for invasive rovpattedyr

Invasive rovpattedyr som mink, mårhund og vaskebjørn, der påvirker den danske fauna, skal kunne bekæmpes med alle midler, hvor lovgivningen skal indrettes således, at den danske jæger har maksimale muligheder for at foretage en effektiv bekæmpelse.

Bekæmpelse af invasive rovpattedyr, er et samfundsanliggende hvorfor, der fortløbende skal ske en indsats, der er understøttet af midler afsat på finansloven. Denne indsats skal ske så kosteffektiv som muligt, hvor der skal ske en generel involvering af de danske jægere.

For de tre arter af invasive rovpattedyr, skal indsatsen målrettes på følgende måde:

  • Mink – minken er almindelig udbredt i hele landet, og skal bekæmpes over hele landet med det mål at holde bestanden så lavt som muligt, hvor hovedfokus skal være i de områder, der er vigtige yngleområder for vandfugle, og hvor minken har sit naturlige habitat.
  • Mårhund – Mårhund er udbredt i hele Jylland og skal bekæmpes i hele Jylland, med det formål at minimere bestanden mest muligt, det væsentlige fokus er at holde den fra vigtige yngle områder, hvor ræv og grævling ikke normalt har adgang. Derudover skal mårhund holdes fra at etablere sig i en linje øst for Lillebælt.
  • Vaskebjørn – Vaskebjørnen er sporadisk konstateret i Jylland, og målet er at forhindre at vaskebjørn etablere sig som en bestand.