Sikker opbevaring af våben

Opdateret 4. januar 2021

I bekendtgørelsen om våben § 24, står reglerne for opbevaring af våben. I loven skelner man mellem permanent opbevaring og midlertidig opbevaring. Her vil vi udelukkende beskrive reglerne for permanent opbevaring af våben.

Ved permanent opbevaring forstås opbevaring på den adresse, som våbnene er registreret på. Det vil som udgangspunkt være ejerens eller brugerens folkeregisteradresse, men man kan også registrere våbnene på en anden adresse. Opbevaringsadressen skal fremgå af våbentilladelsen.

Permanent opbevaring af våben skal foregå i et våbenskab eller et boksrum. Her skelner loven mellem opbevaring af indtil 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben. Er man under denne antalsmæssige grænse, kan opbevaringen ske i et våbenskab eller støbt boksrum, som har et sikringsniveau, som svarer til en godkendelse i mindst sikringsniveau EN 1143-1 grad 0 eller et sikringsniveau, som svarer hertil. Vejer våbenskabet under 1.000 kg, så skal det være forsvarligt fastboltet til væg eller gulv efter fabrikantens forskrifter.

Ved opbevaring af flere end 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben skal våbenskabet eller boksrummet leve op til sikringsniveau EN 1143-1 grad 1, eller et sikringsniveau som svare hertil, og der skal installeres en automatisk alarm til et af rigspolitiet godkendt døgnbemandet vagtfirma.

Hvad svarer sikringsnormerne til?

EN 1143-1 grad 0 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR BLÅ, det svenske SS3492 eller SSF3492 og det norske FG 520. EN 1143-1 grad 1 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR RØD grp 2, og da der ikke findes en svensk SS3492 / SSF3492-norm eller norske FG 520 norm for dette sikringsniveau, kan skabe som kun er godkendt efter denne norm ikke anvendes til  sikringsniveau EN 1143-1 grad 1.

I praksis betyder det, at våbenskabe, der har disse afprøvninger, kan anvendes lovligt til opbevaring af våben. Skabene kan flyttes og handles mellem private. Nye våbenskabe skal efter 2016 være godkendt efter EN 1143-1, SSF3492 eller FG 520.

SKAFOR RØD grp 2 eller BLÅ er OK

Må du bruge et SKAFOR BLÅ eller RØD grp 2 våbenskab til våbenopbevaring? Ja, det må du godt. Med udgangen af 2015 blev det danske godkendelsessystem nedlagt, og dermed forsvandt muligheden for at få nye våbenskabe godkendt i SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD grp 2. Det betyder i praksis, at salg fra detailledet til private af våbenskabe, der kun er godkendt efter SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD grp 2, ikke er tilladt.

Men våbenskabe, som er købt før 2016, og som kun er SKAFOR BLÅ- eller SKAFOR RØD grp 2 godkendte, er fuldt lovlige til våbenopbevaring. Disse skabe kan også flyttes og handles mellem private. Vi anbefaler dog, at man, før man opstiller et våbenskab, som kun er godkendt efter SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD grp 2, kontakter sit forsikringsselskab for at høre, om policen dækker de værdier, man påtænker at opbevare i våbenskabet.

Hvor må du opstille et våbenskab?

Våbenloven forholder sig ikke til, hvor et våbenskab skal opstilles i bygningen. Men våbenskabet skal opstilles således, at det lever op til § 24, som siger, at våben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. DJ anbefaler derfor, at du opstiller dit våbenskab i et beboelsesrum, hvor skabet ikke er umiddelbart synligt for forbipasserende, og hvor du som ejer har din daglige gang.

Du bør også oplyse dit forsikringsselskab om, at du har et våbenskab, og hvilke værdier du opbevarer i skabet.

Hvordan skal du fastbolte våbenskabet?

Ifølge våbenloven og retningslinjer fra Forsikring & Pension, som er brancheorganisationen for danske , skal våbenskabe, som vejer under 1.000 kg, være forsvarligt fastboltede til væg eller gulv.
Det er forhandleren af skabet, der skal sikre, at der sammen med skabet er en anvisning fra leverandøren, som beskriver hvordan fastgørelsen skal ske, da dette er en integreret del af skabets godkendelse.

Skab med alarm

Hvornår skal du have et EN 1143-1 grad 1 våbenskab med alarm? Ja, hvis du har registreret flere end 25 almindelige våben eller 10 særligt farlige våben, så skal du opbevare våbnene i våbenskab i klasse EN 1143-1 grad 1 og samtidigt installere en alarm, som går til en døgnbemandet vagtcentral, godkendt af rigspolitiet. Dette gælder også, selv om du indkøber to våbenskabe og opbevarer 15 almindelige jagtvåben i det ene og 11 almindelige jagtvåben i det andet, da det er det samlede antal våben på den aktuelle postadresse,  som udløser krav om et højere sikringsniveau.

Hvad er særligt farlige våben?

Ved særligt farlige våben forstås:

  • Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.
  • Halv- og fuldautomatiske skydevåben.
  • Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.
  • Glatløbede haglgeværer med en pibelængde over 55 cm, og som kan indeholde flere end 2 patroner eller har større kaliber end 12, f.eks. kaliber 10.