Foredrag

Danmarks Jægerforbunds sekretariat tilbyder lokale foredrag til jagtforeninger igennem de respektive jægerråd, og kredsen. Der tilbydes også foredrag til andre grupper, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som ønsker videnopbygning i forhold til at kvalificere vildtforvaltning eller blot få indsigt i jagt og jægerforbundet.

Vi ønsker med DJ's foredragsvirksomhed at nå ud til så mange medlemmer på tværs af jagtforeningerne som muligt, så vi styrker sammenhængskraften og erfaringsudvekslingen. Emnerne skifter afhængigt af hvad der efterspørges. Og hvad der aktuelt er fokus på i jagtens verden, og vurderes vigtigt, at medlemmerne inddrages i og forholder sig til eller orienteres om.

Hvert jægerråd har derfor mulighed for ét gratis foredrag årligt. Kredsene vil blive tilbudt ét årligt kredsforedrag, og derudover kan der aftales flere, hvis særlige forhold giver anledning til det. For at nå ud til et stort deltagerantal som muligt, er der et krav om, at der sker tydelig markedsføring af foredragene.

Kravet er, at der som minimum skal være 40 deltagere. I særlige tilfælde kan der efter aftale afviges for deltagerantallet. Opnås der ikke tilstrækkeligt med deltagere aflyses foredraget, men vil kunne tilbydes online til dem, der har tilmeldt sig.

Jægerrådene og kredsene er vært ved foredragene, og afholder udgifter til lokaleleje og evt. forplejning. Andre målgrupper skal i udgangspunktet betale for foredrag, medmindre der situationsbestemt vurderes at foredraget vil gavne DJ og/eller bidrage til vores kerneopgaver og indsatser. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

OBS: Betingelserne gælder IKKE informationsmøder/temaaftener og kurser i regulering af invasive arter, som er gratis og kan leveres til grupper af jægere.

Udover de traditionelle foredrag udbydes onlineforedrag, og der vil ligeledes blive udbudt onlinemøder med kort oplæg efterfulgt af mulighed for spørgsmål. I nogle tilfælde vil det være et krav at man inden deltagelse i et onlinemøde, har lyttet til et onlineforedrag. Nogle onlinemøder, vil tilrettelægges, så man kan forsamles på flere lokaliteter og deltage virtuelt i mødet.

Emnerne er mange og tager udgangspunkt i jagtforeningerne, kredse og jægerrådene behov.

Klik her for at se inspiration til de emner, som vi kan holde foredrag om - du er velkommen til selv at komme med helt konkrete ønsker, hvis du har andre ideer i tankerne