God jagt i generationer

Med Danmarks Jægerforbunds vision "God jagt i generationer" sætter vi kursen mod fremtiden. En fremtid, hvor vi som jægere står sammen og kæmper for vores fælles interesse: naturen, dyrelivet og jagten.

Vision

GOD JAGT I GENERATIONER

Med visionen GOD JAGT I GENERATIONER arbejder vi for, at nutidige og kommende generationer kan gå på jagt. Og vi arbejder for, at jægerne udvikler deres jagthåndværk gennem uddannelse, livslang læring og aktive fællesskaber.

Visionen udtrykker, at vi ser ind i en fremtid, hvor:

 • Jægerne aktivt bidrager til øget biodiversitet og flere naturområder
 • Jagt er accepteret som en del af naturforvaltningen og som en rekreativ aktivitet
 • Jagten i Danmark er bæredygtig
 • Jægerne tager ansvar for jægerfællesskabet og udbreder kendskabet til god jagt
 • Vi samarbejder bredt for at fremme jagtens sag

Politisk retning

DJ ER PÅ NATURENS OG VILDTETS SIDE
Vi ønsker indflydelse på jagtens vilkår i bred forstand. Vi vil opfattes som en grøn organisation, der taler naturens sag og derved sikrer, at jagten bevares og udvikles i Danmark. Vi er helhedsorienterede for at sikre holdbare løsninger.

ET SUNDT DYRELIV ER JAGTENS GRUNDLAG
Vi ønsker flere og bedre levesteder for dyrelivet i det hele taget. Det opnår vi ved at arbejde for en artsrig natur med sunde bestande. Vi bidrager til den grønne dagsorden med viden og fakta om vildtets vilkår.

DJ’S JÆGERE HAR EN GOD JAGTETIK OG ER KOMPETENTE JÆGERE
Danmarks Jægerforbund er en velfungerende organisation af kompetente jægere med god jagtetik og et godt jægerhåndværk. Jægere som udvikler sig og med tidssvarende færdigheder bidrager til at jagt og jægere respekteres af den øvrige befolkning. Vi fremstår som en troværdig og ansvarlig samfundsgruppe.

Strategisk mål

De strategiske mål sikrer udvikling i to retninger: At bevare og udvikle mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark og styrke jægernes indflydelse gennem en stærk medlemsorganisation.

Begge retninger konkretiseres i målbare strategiske mål.

VI BEVARER OG UDVIKLER MULIGHEDERNE FOR AT GÅ PÅ BÆREDYGTIG JAGT I DANMARK

 • Vi bidrager til en rigere natur med stor artsdiversitet på alle landarealer samt det maritime område Mål: Der er en positiv udvikling i nøglearter.
 • Vi arbejder for at udvide jagttiderne
  Mål: At opnå bestande, hvor bæredygtig jagt er mulig.

VI STYRKER JÆGERNES INDFLYDELSE GENNEM EN VELFUNGERENDE MEDLEMSORGANISATION

 • En stigende repræsentativ andel af jægerne er tilfredse medlemmer af DJ.
  Mål: Medlemstilfredsheden fastholdes.
  Andel af årets jagttegnsaspiranter, der bliver medlem af DJ øges.
  Antallet af medlemskaber blandt erfarne jægere øges.
 • Et stigende antal medlemmer engageres i relevante interessefællesskaber
  Mål: Der etableres nye, interessebaserede netværk hvert år.
 • Tilfredsheden blandt frivillige stiger fra år til år.

Supplerende oplysninger

Strategien bygger oven på jægerforbundets tre grundsten bestående af vedtægter, natursyn og værdisæt, der alle er vedtaget af repræsentantskabet.

Vedtægterne er Danmarks Jægerforbunds juridiske grundlag. De beskriver den officielle ramme for organisationens opbygning samt de regler og retningslinjer, der gælder for de enkelte medlemmer, tillidsfolk, ansatte og jægerforbundet som helhed.

Natursynet ’RASKnatur’ beskriver jægerforbundets holdninger inden for jagt, vildt, natur og miljø.

Værdisættet ’JÆGER’ beskriver vores fælles grundlag for en løbende og tydelig forventningsafstemning om, hvad ordentlig adfærd er, når vi agerer i og som en del af Danmarks Jægerforbund.

Du kan på Medlemsnettet læse de enkelte politiske udvalgs mål, du finder udvalgene HER