DJ's værdisæt

DJ's værdisæt beskriver en ordentlig jægers gøren og laden.

DJ’s værdisæt er vores fælles grundlag for en løbende og tydelig forventningsafstemning om, hvad ordentlig adfærd er, når vi agerer i og som en del af Danmarks Jægerforbund.

Målet er, at alle, der er en del af eller i berøring med Danmarks Jægerforbund (DJ) – herunder medlemmer og ansatte – oplever at blive mødt og behandlet ordentligt. Det gælder, uanset om man er nydende eller kommende medlem, medlem med en særlig funktion, DJ leder, ansat eller samarbejdspartner.

Vi vil i fællesskab efterleve og gensidigt følge op på, hvordan vores fælles normer er, når vi mødes og hvordan vi behandler hinanden ordentligt.

DJ’s værdisæt binder os sammen og udtrykker vores særkende – sådan som vi ønsker at blive opfattet. Det udtrykker den intention vi har om ordentlig adfærd, illustreret ved en række eksempler på adfærd vi ønsker at fremme. Det er ikke et regelsæt med et tilknyttet kontrolapparat og sanktionssystem, lige som det ikke kommer med udtømmende anvisninger for alle tænkelige situationer.

DJ’s værdisæt sætter normen for vores gøren og laden, og det udtrykker, hvordan vi møder og behandler hinanden og andre, så alle oplever vores samspil som ordentligt. Ambitionen er, at DJ’s værdisæt efterleves af alle i alle situationer.

Vi bruger DJ’s værdisæt til at fastholde vores fælles norm for, hvad der er ordentligt, og når vi søger retningslinjer for den gode gøren og laden. Vi tager også udgangspunkt i DJ’s værdisæt, når vi forventningsafstemmer og evaluerer handlinger, undladelse af handlinger og de bagvedliggende hensigter.

Vi har et fælles ansvar for at udleve værdierne, og det er en fælles opgave at hjælpe hinanden med at efterleve dem. Det betyder, at vi alle påtager os et gensidigt ansvar for at udleve værdisættet og holder hinanden fast på opgaven med at være en ordentlig jæger også når vi arbejder i jagtforeninger og jægerforbundet.

DJ’s værdisæt

DJ’s værdisæt er udtrykt i fem overordnede værdiord og konkretiseret i eksempler på handlinger, der illustrerer, hvad vi mener er en ordentlig måde at handle på.

Jagt-forbundet – vi er som jægere forbundet af glæden ved jagt i et frisættende fællesskab.

Ærlige – vi er oprigtige, åbne og tillidsskabende
• Vi siger tingene, som de er, og som vi ser dem.
• Vi bringer vores input i spil i åbenhed.
• Vi sikrer et fælles oplyst grundlag for beslutninger.
• Vi har gennemsigtighed i vores processer og arbejdsgange.

Givende – vi er imødekommende, fællesskab’ende og videndelende.
• Vi deler med glæde vores viden – også om succes og fiasko – og lærer sammen af det.
• Vi kommer nye ansigter i møde og indbyder til fællesskab.
• Vi insisterer på, at forskellighed styrker vores fælles virke og interessefællesskab.

Engagerede – vi er begejstrende, passioneret og modige.
• Vi fokuserer på vores fælles interesse for mest mulig jagt og natur, og vi ser forhindringer som udfordringer, vi sammen skal overkomme.
• Vi indretter os, så det bliver enkelt og tydeligt, hvordan vi kan bruge kræfterne på at skabe værdi for vores fælles interesser.
• Vi vover at risikere noget, når det giver mening at gøre noget anderledes for at lykkes
– også når vi går nye veje og ikke kender alle konsekvenserne.

Respektfulde – vi er anerkendende, nysgerrige og rummelige.
• Vi møder og omtaler hinanden med respekt.
• Vi er åbne for andres måde at opleve tingene på og går nye veje for, at vi alle kan dyrke vores interesse på en måde, der giver mening for os hver især og sammen.
• Vi stiller nysgerrige spørgsmål, fordi vi ønsker at blive klogere – både når vi møder noget gammelkendt, når vi støder på noget nyt og noget vi ikke forstår.
• Vi antager, at andre gør, hvad de gør af en god grund, og vi spørger ind for at lære hvorfor og hvordan, de gør det.
• Vi skaber plads til alle, der har samme interesse som os.

Hvordan bruger vi DJ’s værdisæt?

DJ’s værdisæt udbredes og implementeres i Danmarks Jægerforbund med det mål, at vi får en fælles forståelse for værdiernes betydning og sammen hjælpes med at udleve dem. Det er derfor også op til dig at bidrage til, at værdierne efterleves, og det betyder, at det er op til
dig at afklare:
• Hvad kan og skal jeg selv gøre for at udleve værdierne?
• Hvad gør jeg, når andre spørger ind til min udlevelse af værdierne?
• Hvad gør jeg i forhold til andres efterlevelse af værdierne?
• Hvordan fremmer jeg efterlevelsen af værdierne, når nogen i særlig grad lykkes med at udleve værdierne og når nogen i særlig grad ikke lykkes med at efterleve værdierne?
… og du kan forvente, at alle i DJ gør det samme.