Hvem står bag

Danmarks Jægerforbund går foran, men det ville ikke kunne lade sig gøre uden bred opbakning fra en række af de andre grønne organisationer. For ligesom det handler om at arbejde på tværs af skel på lokalt plan, skal der også arbejdes sammen på tværs af de grønne organisationer, hvis indsatsen skal have succes.

Projektfasen, der startede den 1. januar 2013 har fået økonomisk støtte fra Naturstyrelsen, og Danmarks Jægerforbund har også bidraget med midler til opstartsfasen. Det har medført, at der nu er etableret et Markvildts-Team med base på Kalø i Danmarks Jægerforbund.

Den Nationale Markvildtgruppe

Til at varetage arbejdet på tværs af organisationerne er der nedsat en National Markvildtgruppe, der har omdrejningspunkt i markvildtsprojektet. Den nationale markvildtgruppe understøtter projektledelsen og sikrer, at projektet er på rette vej, med udgangspunkt i den udarbejdede projektbeskrivelse.

Den Nationale Markvildtgruppe har repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Danmarks Jægerforbund (DJ)

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Jens Venø, HB kreds 4 og formand for Markvildtudvalget:

  Det er med stor glæde, at Jægerforbundet kan konstatere, at der er bred opbakning blandt de grønne organisationer til markvildtindsatsen. Det er med til at sende et stærkt signal til de frivillige om, at deres indsats har en stor betydning. Der er ingen tvivl om, at markvildtet mangler levesteder i landbrugslandet, og det er altafgørende, at vi får genetableret komplette levesteder. Samtidig har vi en stor opgave i at beskytte og forbedre de allerede eksisterende levesteder, der med den rette natur- og vildtpleje også kan være med til at øge biodiversiteten. Lavene bidrager samtidig med meget vigtig indsamling af data på markvildtarterne, til brug i forvaltningen lokalt og nationalt.

  For jægerforbundet er jagt på markvildtarterne grundlæggende. Men lige så grundlæggende er det, at jagten skal ske på et bæredygtigt grundlag og derfor arbejder vi med markvildtindsatsen for at skabe komplette levesteder i landbrugslandet. Vi er stolte af markvildtindsatsen, og det arbejde de frivillige deltagere yder.

   

 • Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Christian Hjorth, DOF:

  Selvfølgelig har markvildtprojektet stor fokus på hare og agerhøne, men det stærke ved projektet er den brede fokusering på forbedring af naturindholdet i landbrugslandet og dermed af levevilkårene for alle arter af fugle og andre dyr. Projektet er båret af et samarbejde mellem landmændene og de øvrige interessenter i lokalområdet. En anden helt afgørende styrke ved projektet.

  Som DOF’s medlem af den nationale markvildtgruppe har jeg fulgt projektet helt fra starten og kunnet konstatere, at tilslutningen til projektet har været stor. DJ har hele vejen sørget for, at projektet er godt organiseret, og at lavene løbende har fået den nødvendige servicering og støtte. Langt de fleste deltagende lav er derfor helt på det rene med, at der skal et langt sejt træk til for at nå gode og varige resultater.


 • Danmarks Naturfredningsforening (DN)

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening: 

  DN er meget varm fortaler for forvaltningsindsatser på tværs af ejerskel, herunder via lav. Vi lægger stor vægt på at indsatserne kan ske igennem positive incitamenter for jordejerne samt at indsatserne understøtter såvel jagtbare som ikke-jagtbare arter, og sker igennem engagement og konstruktivt samarbejde. Der er store udfordringer ved at katalysere og koordinere denne indsats, men DN har meget stor respekt og anerkendelse for DJs hidtidige varetagelse af opgaven og ser gerne, at den fremtidige varetagelse også forestås af DJ.

 • Landbrug og Fødevarer

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer:

  Jeg glæder mig over at indsatsen omkring markvildtet er en katalysator for indsatsen for ikke bare markvildtet men for hele naturen ude i landbrugslandet. For ikke bare får indsatsen ting til at ske - den får også de rigtige ting til at ske.

  Den øgede fokus på de virkelige naturværdier og de indsatser der gavner naturen bredt og spreder viden og opmærksomhed om dette, er helt sikkert indsatsens helt store berettigelse.


 • Dyrenes Beskyttelse

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Michael Carlsen, Dyrenes Beskyttelse:

  Markvildtindsatsen øger ved en frivillig indsats af jægere og jordejere biodiversiteten på arealer i landbrugslandet, som ellers generelt lider under faldende biodiversitet. På denne måde gavner indsatsen både målarterne – hare og agerhøne – men nok så vigtigt også mange andre arter i landbrugslandet, som er afhængige af nævnte biodiversitet.

  Indsatsen er på den måde et tiltrængt og derfor værdifuldt åndehul til en trængt marknatur.


 • Friluftsrådet

  Anbefaling om Markvildtindsatsen fra Jes Lind Bejer, Friluftsrådet:

  Friluftsrådet bakker op om markvildtindsatsen, som er med til at skabe og bevare levesteder for markvildtet i det åbne land. Dog ser Friluftsrådet gerne, at tilgangen med at skabe og bevare levesteder udvides, således at indsatsen fremadrettet får et bredere sigte i relation til andre arter end de arter, der er tilknyttet det dyrkede landbrugsland.


 • Naturstyrelsen


Ud over den Nationale Markvildtgruppe tilføres projektet input gennem en Koordineringsgruppe. Gruppen samles en til to gange årligt og har til formål at sikre inddragelse af relevante interessenters synspunkter i arbejdet med markvildt. Gruppen er rådgivende.

Koordineringsgruppen består af repræsentanter fra en række organisationer og vidensinstitutioner: