Følg med i jagttidsrevisionen

I Vildtforvaltningsrådet er der bred enighed om at revision af jagttider skal ske på grundlag af en faglig biologisk vurdering med hensyntagen til foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på data og målsætninger for en art, der indirekte skaber bekymring hos organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, og dermed hindrer Rådet i at nå til enighed.

Målet er, at fastsættelse af jagttider sker som en integreret del af en dynamisk, biologisk forsvarlig og objektiv vildtforvaltning. Fremgangsmåden skal medvirke til, at der i Vildtforvaltningsrådet kan opnås enighed om eventuelle jagttidsændringer og ændringer i arternes aktuelle status som jagtbare eller ikke jagtbare. Dette skal sikre, at drøftelserne foregår med et stærkere udgangspunkt i fakta og mere konkrete faglige "spørgsmål".

Forudsætninger for jagttidsfastsættelse

Det er Vildtforvaltningsrådet, som er ansvarlig for indstillinger om revision af jagttider til Miljøministeren.

Følgende tre elementer indgår i overvejelserne:

 • Juridiske forudsætninger
 • Biologiske forudsætninger
 • Etiske overvejelser

Det betyder, at der kan fastsættes jagttid på en given art, hvis det lovgivningsmæssigt er muligt og internationale aftaler om jagttidsfastsættelse er overholdt. Dernæst skal det vurderes, om det biologisk set - ud fra et ønske om en bæredygtig jagt - er muligt at fastsætte jagttid. Endelig skal det være etisk forsvarligt.

Se jagtfaglig chef Niels Søndergaard forklaring på, hvordan jagttiderne bliver til:

Proces for revision af jagttiderne

De nye jagttider forventes at træde i kraft den 1. juli 2026, og forud har der været og er fortsat følgende proces:

 1. Efterår 2023: Lokale møder i kredsene om vildtforvaltning og jagttidsrevision.

 2. 2023/2024: Udpegning af arter, der muligvis skal være genstand for revision. Drøftelse af arterne og endelig indstilling sker fra jagttidsgruppen i Vildtforvaltningsrådet.

 3. 2023: Vi indhenter input til de lokale jagttider fra berørte jægerråd.

 4. 2024: DCE udarbejder en videnskabelig rapport, der omhandler en vurdering af de indstillede arters jagtlige bæredygtighed set ud fra en stringent biologisk vinkel.

 5. 2024: Den faglige jagttidsgruppe under vildtforvaltningsrådet bearbejder de udpegede arter og giver fagligt input til DCE´s rapport.

 6. Primo 2024: Bilaterale drøftelser på Jægerrådsmøder og kredsmøder.

 7. December 2025: Endelig indstilling til ministeren fra Vildtforvaltningsrådet.

 8. Vinter 2026 Ministeren træffer beslutning om revisionen af jagttiderne på baggrund af Vildtforvaltningsrådet indstilling.

 9. Juli 2026: Eventuelle ændringer i jagttiderne træder I kraft.