Økonomi og regnskab

På denne side finder du Danmarks Jægerforbunds regnskab i form af årsrapporten og beretningen, ligesom der ligger en version af det godkendte budget for det kommende år.

Overordnet proces for udarbejdelse af regnskab/årsrapport:

Januar – februar: Det afsluttede års indtægter og udgifter gøres endeligt op, og der tages stilling til den regnskabsmæssige behandling af de forskellige afslutningsposter, der er.
Ultimo februar: Revisionen rykker ind og gransker og afstemmer, det de nu vælger at fokusere særligt på.

Marts: Der gives en orientering på Jægerforbundets kredsmøder om de foreløbige HOVEDTAL for indtægter og udgifter. Kredsmødets delegerede kan drøfte det fremlagte. De valgte kritiske revisorer gennemgår udkastet til årsrapport og udarbejder deres erklæring herom.

Ultimo marts: Hovedbestyrelsen får årsrapporten gennemgået af revisionen, drøfter og underskriver denne.

Primo april: Årsrapporten med bilag udsendes i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

Primo maj: Repræsentantskabet får årsrapporten gennemgået, drøfter og godkender denne endeligt.

Medio maj: Årsrapporten offentliggøres på Jægerforbundets hjemmeside.

Juni: Årsrapporten omtales i artikel i magasinet Jæger.

Udover ovennævnte har såvel den eksterne revision, som den interne, kritiske revision mulighed for at aflægge anmeldte og uanmeldte besøg i løbet af året.