Økonomi og regnskab

På denne side finder du Danmarks Jægerforbunds regnskab i form af årsrapport og beretning, ligesom der ligger en version af budgettet for det indeværende år, når repræsentantskabet har fået det gennemgået i juni.

Overordnet proces for udarbejdelse af regnskab/årsrapport:

Januar – februar: Det afsluttede års indtægter og udgifter gøres endeligt op, og der tages stilling til den regnskabsmæssige behandling af de forskellige afslutningsposter, der er.
Ultimo februar: Revisionen rykker ind og gransker og afstemmer, det de nu vælger at fokusere særligt på.

Marts: Der gives en orientering på Jægerforbundets kredsmøder om de foreløbige HOVEDTAL for indtægter og udgifter. Kredsmødets delegerede kan drøfte det fremlagte. De valgte kritiske revisorer gennemgår udkastet til årsrapport og udarbejder deres erklæring herom.

April: Hovedbestyrelsen får årsrapporten gennemgået af revisionen, drøfter og underskriver denne.

Medio maj: Årsrapporten med bilag udsendes i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

Medio juni: Repræsentantskabet får årsrapporten gennemgået, drøfter og godkender denne endeligt og får forelagt budgettet for indeværende år.

Medio juni: Årsrapporten offentliggøres på Jægerforbundets hjemmeside.

Herefter omtales årsrapporten i artikel i magasinet Jæger.

Udover ovennævnte har såvel den eksterne revision, som den interne, kritiske revision mulighed for at aflægge anmeldte og uanmeldte besøg i løbet af året.