Knarand (Anas strepera)

Foto: Thomas Iversen

Feltkendetegn

Knaranden er lidt mindre og slankere bygget end gråanden.

Knarandens kendetegn er et lille hvidt vingespejl hos både and og andrik. Andrikken er ret uanseelig i forhold til andrikken hos andre svømmeænder. Den har grå krop og sort gump og hale, mat sort næb. Anden har brun fjerdragt med mørke pletter, lyst bryst, slankt gulligt næb.

Forveksling

 

Udbredelse og levesteder

Knaranden er en ret sjælden ynglefugl i Danmark. Der skønnes at være omkring 200 par, men den træffes over hele landet. Ynglestederne er næringsrige søer og moser, sumpede brakvandsområder og ubeboede holme, især på Sydfyn, Langeland og Lolland. Knarandens største udbredelse er i Østeuropa. Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelsesområde, så derfor ses knaranden kun i begrænset omfang på træk tidligt i sæsonen.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Jagten anses for at være bæredygtig, men jagttiden ønskes udvidet i januar måned.