Praksis om vekselpiber

Opdatering 21. marts 2023 : 

Justitsministeriet oplyser:" Det er praksis i dag, at det i en våbentilladelse til en vekselpibe er specificeret til hvilket våbensystem, at vekselpiben må anvendes, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2, og våbenbekendtgørelsens § 5, stk. 5. Dette er uhensigtsmæssigt for de jægere (og skytter), som har flere forskellige våbensystemer kompatible med vekselpiben, og som ønsker at anvende den samme vekselpibe til disse forskellige våbensystemer.

Justitsministeriet har anmodet Rigspolitiet om en udtalelse til brug for behandling af forespørgslen.

Rigspolitiet har indledningsvist bemærket, at det ikke følger af reglerne om vekselpiber i våbenlovgivningen, at der alene kan meddeles tilladelse med et vilkår om, at den vekselpibe, som tilladelsen vedrører skal anvendes sammen med et bestemt våbensystem. Det følger heller ikke af de våbentilladelser til vekselpiber, der udstedes af Politiets Administrative Center (PAC), at tilladelsen gives med vilkår om, at vekselpiben alene må anvendes sammen med et bestemt våbensystem.

Rigspolitiet har endvidere til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra PAC, der oplyser følgende:

”Der er ingen sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved det stillede forslag fra Danmarks Jægerforbund. Det er den praksis, der har været anvendt i hvert fald siden 2014.

Når man søger om tilladelse til en riffel med en vekselpibe, så vil man få en tilladelse som anført i bilag 1. Af tilladelsen fremgår det, at man har fået tilladelse til et våben med et anført serienummer. Det fremgår endvidere, at der er registreret 3 våbendele med anførsel af serienummer. Det betyder ikke, at den anførte vekselpibe ikke må anvendes i et andet våben, hvis blot den pågældende jæger sørger for at medbringe tilladelsen for både vekselpiben og våbnet.

Man kan endvidere søge om tilladelse til blot en vekselpibe, som det fremgår af bilag 2. Vekselpiben kan frit benyttes i de våbensystemer, hvor den kan indgå, forudsat, at der også er tilladelse til det våben.”"

Beskrivelse: Jf. § 7 i Cirkulære om våben og ammunition er det praksis, at på tilladelser til vekselpiber er det specificeret, hvilket system disse skal anvendes til. Hvordan og hvorfor denne praksis er opstået, er uvist. Dette giver udfordringer, når jægeren har flere systemer, som vedkommende veksler imellem. F.eks. kan en jæger godt have flere systemer, til hvilke der anvendes samme pibe.

Hele naturen i de modulopbyggede systemer er, at man som jæger kan løse flere opgaver med færre våben ved at veksle imellem forskellige kalibre og systemer; således sker det også i praksis.