Igangværende våbenpolitiske sager

Danmarks Jægerforbund arbejder konstant med en lang række våbenpolitiske sager. En del af dette arbejde foregår via dansk våbenforum, der foruden jægerforbundet består af DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Danmarks Våbenhandlerforening.

I dette regi har vi udarbejdet våbenpakken ”Trygt og enkelt – løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer”.

Har du som bruger forslag til forbedringer/forenklinger af våbenlovgivningen, så hører vi naturligvis meget gerne fra dig.

Organisationerne bag Dansk Våbenforum belyser i kataloget de udfordringer i våbenloven og våbenbekendtgørelsen, der i hverdagen påvirker de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning mest.

Kataloget præsenterer samtidig konstruktive ændringsforslag, som kan lette hverdagen for den almindelige våbenejer/-bruger, for de erhvervsdrivende samt for de myndigheder, der skal administrere lovgivningen.

Alle ændringsforslag fra Dansk Våbenforum er nøje afstemt med princippet om ikke at gå på kompromis med sikkerheden.

Status på igangværende sager 

Nedenfor følger en status pr. 2. juni 2021 for samtlige våbenpolitiske sager, som er direkte relevante for de danske jægere: Våbenpakken indeholder udover punkter, der er relevante for jægerne også punkter, som primært er relevante for våbenhandlere og sportsskytter.

 • Haglvåben i EU-våbenpas

  Beskrivelse: Vi afventer stadig en løsning på dette problem, der skal give mulighed for at haglvåben kan optages i EU-våbenpas i fem år. Sagen er ifølge Justitsministeriet i stadig i proces.

  Status: Rigspolitiet mener, at det er foreneligt med våbendirektivet at ændre på gyldigheden for glatløbede haglgeværer i EU-våbenpasset. Det kræver formentlig en ændring af bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land. Justitsministeriet vil nu tage stilling til en evt. ændring og fremadrettet proces.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet

 • Anvendelse af haglvåben til hundetræning

  Beskrivelse: DJ’s adm. har udarbejdet et notat, som viser sammenhængen mellem hundetræning og jagt og dermed behovet for at kunne anvende haglbøssen til hundetræning uden for jagtsæsonen. Et møde med Rigspolitiet udløste behov for en præcisering af, i hvilke situationer der er ønske om at anvende haglvåben til hundetræning.

  Status: Danmarks Jægerforbunds jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard har leveret tekst og video til Rigspolitiet.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Rigspolitiet.

 • Tilladelse til anvendelse af nye hylstre til genopladning af ammunition

  Beskrivelse: Hjemmeladere må fortsat ikke anvende nye hylstre til genopladning af ammunition, medmindre de har en tilladelse til dette fra Justitsministeriet. Vejledning til ansøgning hos JM er offentliggjort på DJ’s hjemmeside.

  Status: Justitsministeriet anerkendte problematikken og oplyste på sidst afholdte møde, at Rigspolitiet og Justitsministeriet er ved at overveje, hvordan problemet kan blive løst, herunder hvilken af flere muligheder for at imødekomme interessenterne, der bør anvendes.

  Justitsministeriet oplyste, at varigheden, inden en løsning er klar, kan afhænge af, om det kræver en lovændring. Desuden kan der være behov for IT-tilpasninger.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

 • Tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt (fra 2 til 5 kilo)

  Beskrivelse: Denne sag burde for længst være ude af verden for hjemmeladere, men der synes juridiske udfordringer i forhold til erhvervsdrivende.

  Sagen vedrørende opbevaring af krudt har beroet på faglige drøftelser mellem Rigspolitiet, Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen om udformningen af de nærmere regler i eksplosivstofbekendtgørelsen, der er særdeles komplekse. Det er primært forslaget om muligheden for, at erhvervsdrivende kan opbevare større mængder røgsvagt krudt på andre betingelser end tidligere (udkastets § 7a), der har givet anledning til drøftelser.

  Status: Ændringerne på eksplosivstofområdet forventes ifølge Justitsministeriet at blive sendt i præhøring hos interessenterne snarest muligt.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

 • Tilladelse til mørketræning med natsigtemidler ifm. mårhunderegulering

  Beskrivelse: I forbindelse med muligheden for at anvende natsigtemidler til mårhundebekæmpelse har der vist sig et behov for at kunne træne i mørke.

  Status: Rigspolitiet er villig til at finde en løsning, men vi har intet hørt fra dem.

  Trods manglende afgørelse fra Rigspolitiet, har Østjyllands Politi på opfordring fra og i samarbejde med Danmarks Jægerforbund den 21. januar 2021 godkendt den første skydebane i Danmark til civil mørkeskydning. Flere politikredse er efterfølgende også i gang med samme godkendelser.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Rigspolitiet.

 • Anvendelse af lyddæmpere i udlandet

  Beskrivelse: Da lyddæmpere i Danmark er omfattet af jagtriflens tilladelse, og i disse tilfælde ikke kræver en særskilt tilladelse jf. VBK § 65, giver det en række udfordringer, når danske jægere rejser med våbendelen til eksempelvis Sverige. En løsning kunne være, at lyddæmper kan optages i våbenpasset.

  Status: Svensk våbenlovgivning ændres pr. 1. juli 2022, så den i store træk ligner den danske. Vedrørende optagelse af lyddæmper i EU-våbenpasset, sker dette allerede i Tyskland, hvorfor DJ anbefaler at dette også gøres i Danmark.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Rigspolitiet.

 • Informationskampagne med Rigspolitiet om knive

  Beskrivelse: Set i lyset af alle de knivsager jægerforbundet er bekendte med og er involveret i, vurderer vi, at der med fordel kan gennemføres en informationskampagne, der ikke kun målrettes jægere, der køber knive på nettet, men den samlede danske befolkning.

  Status: Rigspolitiet oplyser, at Det Kriminalpræventive Råd har vendt tilbage og bekræftet, at de gerne vil være med i en kampagne. De har dog lidt svært ved at vurdere problemets omfang, budget, tidsplan, organisering m.v., hvorfor Rigspolitiet vil indgå i nogle drøftelser med rådet om bl.a. problemets omfang. Rigspolitiet vender tilbage når de har undersøgt sagen nærmere.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Rigspolitiet.

 • Praksis om vekselpiber

  Beskrivelse: Jf. § 7 i Cirkulære om våben og ammunition er det praksis, at på tilladelser til vekselpiber er det specificeret, hvilket system disse skal anvendes til. Hvordan og hvorfor denne praksis er opstået, er uvist. Dette giver udfordringer, når jægeren har flere systemer, som vedkommende veksler imellem. F.eks. kan en jæger godt have flere systemer, til hvilke der anvendes samme pibe.

  Hele naturen i de modulopbyggede systemer er, at man som jæger kan løse flere opgaver med færre våben ved at veksle imellem forskellige kalibre og systemer; således sker det også i praksis.

  Status: Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

 • Justitsministeriets skydeinspektør

  Beskrivelse: Rigspolitiet er ved at genoverveje deres indstilling om, at stillingen ikke genbesættes. Rigspolitiet oplyste, at man evt. ville kunne lave en ordning, hvor kredsene står for opgavevaretagelsen med understøttelse fra Rigspolitiet for at få en ensartet koordinering.

  Status: Rigspolitiet oplyser, at Rigspolitiet fortsat er ved at genoverveje sin indstilling om, at stillingen ikke genbesættes. Rigspolitiet oplyser endvidere, at der er blevet iværksat to initiativer for at imødegå udfordringerne på området. For det første har man uddannet politikredsenes skydebanesagkyndige, så de bedre kan varetage de mindre sager på området. For så vidt angår de mere komplicerede sager har Rigspolitiet indgået en uformel samarbejdsaftale med Forsvaret.

  På våbendialogforummøde i Justitsministeriet orienterede Skydebaneforeningen Danmark om, at den nuværende ordning ikke fungerer, idet der er stor forvirring om, hvem der skal tage sig af hvilke sager, politikredsene behandler sagerne forskelligt, og det er en meget langsommelig proces, som er udfordret af, at Forsvaret ikke har kendskab til dette område. Dansk Skytte Union og Danmarks Jægerforbund tilsluttede sig bemærkningerne fra Skydebaneforeningen.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

For nedenstående igangværende sager er der desuden udarbejdet selvstændige politiske målsætninger.

Send forslag ind

Vi hører meget gerne fra jer våbenbrugere (jægere og sportsskytter), hvis I støder på uhensigtsmæssigheder i den gældende våbenlovgivning. Problemstillinger og eventuelle ændringsforslag sendes på mail til enten våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen, nvk@jaegerne.dk, eller til politisk chefkonsulent Morten Sinding-Jensen, msj@jaegerne.dk.