Igangværende våbenpolitiske sager

Danmarks Jægerforbund arbejder konstant med en lang række våbenpolitiske sager. En del af dette arbejde foregår via dansk våbenforum, der foruden jægerforbundet består af DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Danmarks Våbenhandlerforening.

Har du som bruger forslag til forbedringer/forenklinger af våbenlovgivningen, så hører vi naturligvis meget gerne fra dig.

Organisationerne bag Dansk Våbenforum belyser i kataloget de udfordringer i våbenloven og våbenbekendtgørelsen, der i hverdagen påvirker de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning mest.

Kataloget præsenterer samtidig konstruktive ændringsforslag, som kan lette hverdagen for den almindelige våbenejer/-bruger, for de erhvervsdrivende samt for de myndigheder, der skal administrere lovgivningen.

Alle ændringsforslag fra Dansk Våbenforum er nøje afstemt med princippet om ikke at gå på kompromis med sikkerheden.

Status på igangværende sager 

Nedenfor følger en status pr. 13. december 2023 for samtlige våbenpolitiske sager, som er direkte relevante for de danske jægere. 

 • Anvendelse af haglvåben til hundetræning

  Start: Jægerforbundet henvendte sig første gang med denne problemstilling til Justitsministeriet den 20. december 2018.

  Beskrivelse: DJ’s adm. har udarbejdet et notat, som viser sammenhængen mellem hundetræning og jagt og dermed behovet for at kunne anvende haglbøssen til hundetræning uden for jagtsæsonen. Et møde med Rigspolitiet udløste behov for en præcisering af, i hvilke situationer der er ønske om at anvende haglvåben til hundetræning.

  Status: Danmarks Jægerforbunds jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard har leveret tekst og video til Rigspolitiet.

  Danmarks Jægerforbund afventer stadig svar fra Justitsministeriet og Rigspolitiet.

 • Tilladelse til anvendelse af nye hylstre til genopladning af ammunition

  Start: Jægerforbundet henvendte sig første gang med denne problemstilling til Justitsministeriet i 2020.

  Beskrivelse: Hjemmeladere må fortsat ikke anvende nye hylstre til genopladning af ammunition, medmindre de har en tilladelse til dette fra Politiet. Vejledning til ansøgning hos Politiets Administrative Center findes her.

  - læs evt. mere i nyheden: Bureaukratisk vej til genopladning med nye hylstre

  Status: Justitsministeriet oplyser, at de i øjeblikket sammen med Rigspolitiet arbejder for at finde en enklere proces for tilladelser til hjemmeladere.

  Danmarks Jægerforbund afventer stadig en løsning fra Justitsministeriet.

 • Tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt (fra 2 til 5 kilo)

  Start: Jægerforbundet henvendte sig første gang med denne problemstilling til Justitsministeriet i 2013-14.

  Beskrivelse: Denne sag burde for længst være ude af verden for hjemmeladere, men der synes juridiske udfordringer i forhold til erhvervsdrivende.

  Sagen vedrørende opbevaring af krudt har beroet på faglige drøftelser mellem Rigspolitiet, Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen om udformningen af de nærmere regler i eksplosivstofbekendtgørelsen, der er særdeles komplekse. Det er primært forslaget om muligheden for, at erhvervsdrivende kan opbevare større mængder røgsvagt krudt på andre betingelser end tidligere (udkastets § 7a), der har givet anledning til drøftelser.

  Status: Justitsministeriet har ultimo november 2023 sendt eksplosivstofbekendtgørelsen og våbencirkulæret i præhøring. Begge sendes efterfølgende i offentlig høring og forventes at træde i kraft i 2024.

 • Anvendelse af lyddæmpere i udlandet

  Opdateret 13. december 2023: Justitsministeriet har meddelt jægerforbundet, at dette problem er rejst på EU-niveau af flere medlemsstater. Næste skridt er at afklare med EU-kommissionen, om den nye våbenforordning tager hånd om denne problemstilling og evt. ensretter fortolkningen af lyddæmperes klassificering. Hvis dette spor ender blindt, er næste skridt høring af Tyskland (udkast til brev ligger på sagen) - evt. med endeligt mål om at ændre klassificeringen af lyddæmpere i våbenbekendtgørelsen.

  Beskrivelse: Da lyddæmpere i Danmark er omfattet af jagtriflens tilladelse, og i disse tilfælde ikke kræver en særskilt tilladelse jf. VBK § 65, giver det en række udfordringer, når danske jægere rejser med våbendelen til eksempelvis Sverige. En løsning kunne være, at lyddæmper kan optages særskilt eller sammen med riflen i våbenpasset.

  Status: Svensk våbenlovgivning ændres pr. 1. juli 2022, så den i store træk ligner den danske. Vedrørende optagelse af lyddæmper i EU-våbenpasset, sker dette allerede i Tyskland, hvorfor DJ anbefaler at dette også gøres i Danmark.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

 • Justitsministeriets skydeinspektør

  Beskrivelse: Rigspolitiet er ved at genoverveje deres indstilling om, at stillingen ikke genbesættes. Rigspolitiet oplyste, at man evt. ville kunne lave en ordning, hvor kredsene står for opgavevaretagelsen med understøttelse fra Rigspolitiet for at få en ensartet koordinering.

  Status: Rigspolitiet oplyser, at Rigspolitiet fortsat er ved at genoverveje sin indstilling om, at stillingen ikke genbesættes. Rigspolitiet oplyser endvidere, at der er blevet iværksat to initiativer for at imødegå udfordringerne på området. For det første har man uddannet politikredsenes skydebanesagkyndige, så de bedre kan varetage de mindre sager på området. For så vidt angår de mere komplicerede sager har Rigspolitiet indgået en uformel samarbejdsaftale med Forsvaret.

  På våbendialogforummøde i Justitsministeriet orienterede Skydebaneforeningen Danmark om, at den nuværende ordning ikke fungerer, idet der er stor forvirring om, hvem der skal tage sig af hvilke sager, politikredsene behandler sagerne forskelligt, og det er en meget langsommelig proces, som er udfordret af, at Forsvaret ikke har kendskab til dette område. Dansk Skytte Union og Danmarks Jægerforbund tilsluttede sig bemærkningerne fra Skydebaneforeningen.

  Danmarks Jægerforbund afventer svar fra Justitsministeriet.

 • Oprettelse af et Våbenråd

  Opdatering 13. december 2023: Justitsministeriet vil indtænke tanken om våbenråd i de drøftelser, som pågår med Rigspolitiet om Våbendialogforummet.

  Beskrivelse: Danmarks Jægerforbund har foreslået at der etableres et våbenråd ved lov, som skal rådgive justitsministeren ligesom Vildtforvaltningsrådet rådgiver miljøministeren. Forslaget kommer på bagkant af justitsministerens tiltrædelsesinterview i bladet Jæger i august 2022.

  - læs evt. artiklen: Tesfaye: Jagten er en del af dansk kulturarv

  Status: Jægerforbundet afventer endelig beslutning fra Justitsministeriet om et lovfæstet våbenråd.

For nedenstående igangværende sager er der desuden udarbejdet selvstændige politiske målsætninger.

Send forslag ind

Vi hører meget gerne fra jer våbenbrugere (jægere og sportsskytter), hvis I støder på uhensigtsmæssigheder i den gældende våbenlovgivning. Problemstillinger og eventuelle ændringsforslag sendes på mail til enten våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen, nvk@jaegerne.dk, eller til politisk chefkonsulent Morten Sinding-Jensen, msj@jaegerne.dk.