Svartbag (Larus marinus)

Foto: Thomas Iversen

Feltkendetegn

Svartbagen er den største af de ynglende danske måger, og den næststørste måge i verden. Svartbagens kendetegnes ved sort ryg og vinger, hvid krop, lyserøde ben og gult, kraftigt næb med rød næbplet. De unge fugle er brunplettede og først fuldt udfarvede i 4-5 års alderen. 

Forveksling

Svartbagen skelnes fra sildemågen i kraft af størrelsen, de lyserøde ben, de brede vinger og et meget kraftigere næb.

Udbredelse og levesteder

Arten ses overalt ved kyster og havne, men også ved søer samt på de omkringliggende marker og enge.

Føde

Svartbagen er altædende og tager fx fisk, fugleæg, unger fra små måger, ænder og alkefugle. Svartbagen æder desuden affald og ådsler, hovedsageligt af fisk. Den stjæler også gerne bytte fra andre fugle, også selvom de er større end den selv, fx fiskeørne og skarver.

Yngleforhold

Almindelig ved kysten, i havne o.l..Svartbagen yngler især på øer og småholme og lever normalt i kolonier.

Bestandsudvikling

Svartbagen er almindeligt udbredt som standfugl i Danmark. Mågen har relativt langsom bestandsomsætning i kraft af den sene kønsmodenhed og den relativt beskedne kuldstørrelse.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om at opretholde en national stabil bestand. Visse steder kan den dog være en problemart, hvorfor der kan være lokale ønsker om en bestandsreduktion.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Ønske om jagttid.