Buejagt på det store hjortevildt

Status pr. 26. november 2018:

Bekendtgørelsen, der forsøgsvis skal tillade buejagt på det store hjortevildt, har været i høring i løbet af sommeren 2018, og er nu blevet vedtaget og er trådt i kraft. Du kan læse bekendtgørelsen her. Danmarks Jægerforbund arbejder fortsat på, at jagt på vildsvin og regulering også kan foregå med bue, ligesom at forsøgsordningen, der løber frem til 2021, kan blive permanent.

Store hjortearter med bue

Siden 1999 har det været tilladt at drive buejagt i Danmark, en jagtform som kræver en separat prøve, og hvor der årligt kommer flere og flere buejægere. Siden det blev tilladt at gå på buejagt, har råvildt været det største vildt, der kan nedlægges med bue.

Danmarks Jægerforbund er af den opfattelse, at buer, der anvendes til jagt i Danmark, er et fuldt forsvarligt redskab til at nedlægge de store danske hjortearter og vildsvin. Derfor arbejder Danmarks Jægerforbund på, at man i Danmark skal kunne anvende buen til alle jagtbare vildtarter - og herunder altså de store hjortearter.

Det lykkedes DJ at få spørgsmålet rejst i Vildtforvaltningsrådet den 14. juni 2016, hvor jagt på det store hjortevildt blev drøftet, dog uden af rådet traf en beslutning. Efterfølgende blev emnet dog taget op igen, og der blev sendt en indstilling til ministeren. Dette mundede ud i en forsøgsordning, hvor buejægerne kan gå på jagt efter det store danske hjortevildt, men ikke vildsvin.

Regulering med jagtbue

Danmarks Jægerforbund mener at det er hensigtsmæssigt, at buejægere kan bidrage til indsatsen vedrørende regulering af skadevoldende vildt, under udøvelsen af buejagt. Som reglerne er i dag, må buejægeren ikke nedlægge for eksempel en mårhund under bukkejagten, da der er et generelt forbud mod regulering med jagtbue.

Dette mener Danmarks Jægerforbund er uhensigtsmæssigt, og vi arbejder for at få sidestillet jagtbuen med jægerens øvrige våben; jagtriffel og haglgevær.

Se mere om buejagt her