Projekt Penelope

Projekt Penelope er et internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem farveringmærkning og GPS-sporing af fugle. Den indsamlede viden vil bidrage til en bedre forvaltning af pibeand og forbedre mulighederne for at beskytte artens vigtige levesteder – ikke kun i Danmark, men langs hele trækruten.

På flywayniveau er bestanden af pibeand tilsyneladende stabil, men de senere årtier har dele af bestanden være i tilbagegang, hvilket har resulteret i en vis bekymring for arten. For eksempel er ynglebestanden i Finland, hvor den danske vinterbestand primært stammer fra, i markant tilbagegang.

Inden for en nær fremtid forventes det, at der under Vandfugleaftalen (AEWA) vil blive fremsat ønske om en adaptiv forvaltningsplan for pibeand, og i så fald vil det netop være væsentligt at have opdaterede og mere detaljerede data om bestandens trækruter, overlevelse og ynglesucces.

Projektet ledes af Waterfowlers’ Network og udføres i samarbejde mellem universiteter og jagtorganisationer i Finland, England og Danmark – herunder Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund. Feltarbejdet vil foregå i alle tre lande.

The Wildlife Habitat Charitable Trust, Finlands skov- og landbrugsministerium og Jægernes Naturfond har støttet projektet. Du kan læse mere om Waterfowlers’ Network, Projekt Penelope og det internationale samarbejde via linket her (på engelsk).