Høringssvar

Næsten hver dag året rundt sendes lovforslag, udkast til bekendtgørelser, udkast til nye vejledninger, strategier og planer mv. i høring. I høringerne lanceres nye love og regler, og Jægerforbundet sikrer med et høringssvar, at de forskellige styrelser er bekendt med vores holdning hertil.

Jægerforbundet arbejder målrettet med dette område, som involverer store dele af både administrationen, udvalg, tillidsfolk og eksterne samarbejdsparter. Langt de fleste af de officielle høringer lancerer de forskellige styrelser på Høringsportalen. En del af disse høringer får Jægerforbundet også tilsendt direkte.

Der kan lanceres nye regler, som vil medføre store ulemper for jægerne eller forhindre jægerne i at udøve deres jagtinteresse. Der kan også lanceres nye regler, som vi med vores viden ved, vil gøre tingene for bureaukratiske, for langsommelige eller som er deciderede skadelige for jægere, for vildtet, for naturen eller f.eks. for våbenhåndteringen. Derfor er det vigtigt, at Jægerforbundet benytter muligheden for at skrive bemærkninger og komme med indsigelser til høringerne.

Nogle gange medfører vores høringssvar, at reglerne bliver lavet om og andre gange tjener vores høringssvar alene som politiske markeringer. Disse markeringer kan medvirke til, at det på sigt er nemmere at få lavet love, bekendtgørelser m.v. om, når Jægerforbundet bruger en hver given lejlighed til at påpege problemer og uhensigtsmæssigheder i lovgivningen set fra jægernes synsvinkel.

De politiske markeringer tjener også til, at de offentlige instanser får tegnet et billede af, hvem Jægerforbundet er, og hvad vores holdninger er. Det betyder, at styrelserne i højere grad får indsigt i, hvad Jægerforbundet gerne vil og hvilken faglig viden og kunnen vi besidder. Derved kan de se et formål med at inddrage Jægerforbundet i arbejdsgrupper og diskussionsfora. 

De afgivne høringsvar er en del af arbejdet for, at jægerne kan få mest mulig jagt og natur.