Hvad er markvildtindsatsen

Markvildtindsatsen arbejder på at få markvildtet tilbage på marken. Det skal gøres ved at etablere samarbejder på tværs af ejendomsskel og interesser organiseret i såkaldte markvildtlav.

Indsatsen bygger på fem principper:

 • Fokus på natur og levesteder

  I markvildtindsatsen arbejdes der målrettet på at sikre og forbedre naturindholdet i markvildtlavene. Levestederne for hare og agerhøne skal sikres og forbedres, og denne indsats skal samtidigt komme den brede landbrugsnatur til gode.

  Det betyder i praksis, at markvildtrådgiverne igennem planlægning og løbende rådgivning præsenterer markvildtlavene for naturplejetiltag og muligheder, der understøtter en positiv udvikling for landbrugsnaturen bredt set.

  Den valgte vinkel indebærer desuden, at der i markvildtlavene alene indgår arealer, hvor der ikke udsættes agerhøns. Eneste undtagelse kan være i forbindelse med egentlig reintroduktion af agerhøns. Det er målet at skabe markvildtlav, der har interesseområder på ca. 1.000-1.500 ha. Du kan dog godt starte et markvildtlav med et mindre areal.

 • Vildtet tælles

  I et markvildtlav skal der tælles hare forår og efterår og agerhøns om foråret. Optællingerne af vildtet giver lavet information om bestanden i området, og er samtidig et vigtig information for markvildtrådgiveren. Lavdeltagerne er selv med til at tælle vildtet.

  Den viden der indsamles er meget vigtig for lavets virke men er også vigtig for projektet på landsplan. Se Markvildtoversigten 2018

  Der er udarbejdet to metoder til at tælle agerhøns og hare. Du kan se vejledningerne under Viden om markvildt.

  Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en film, hvor du kan se hvordan tællingerne foregår i virkeligheden. Se filmen her:

 • Frivillighed

  Deltagelse i markvildtlavene sker på frivillig basis. De deltagende lodsejere og øvrige interessenter er med fordi de selv ønsker det.

  Den efterfølgende rådgivning tager udgangspunkt i de målsætninger og ønsker, som de deltagende medlemmer i markvildtlavene har. For at kunne modtage markvildtrådgivning skal lavets deltagere være indstillet på at efterleve de principper, Danmarks Jægerforbund har opstillet for indsatsen.

 • Professionel gratis rådgivning

  Et af markvildtindsatsens bærende principper er, at det lokale, frivillige engagement understøttes af en professionel markvildtrådgiver. Markvildtrådgiveren faciliterer dannelsen af markvildtlavet, udarbejder en marknaturplan og yder løbende rådgivning om de elementer, der indgår i lavets arbejde.

  Igennem markvildtrådgiveren leveres det faglige grundlag for lavenes arbejde, ligesom markvildtrådgiveren kan fungere som inspirator. Markvildtrådgiveren er tilknyttet en landsdel, og vil fungere som markvildtlavets faste rådgiver.

 • Samarbejde og synergi

  Markvildtindsatsen bygger på, at der etableres og opretholdes gode samarbejdsrelationer på flere niveauer.

  Oprettelse af markvildtlav bygger på samarbejde på tværs af lodsejere og skel. Et markvildtlav skal derfor bestå af flere lodsejere. Som en del af arbejdet i markvildtlavene tilstræbes det endvidere, at der er bidrag fra forskellige interessenter, så der sker varetagelse af så mange interesser som muligt.

Læs mere i folderen om markvildslav her: