Forsikring tegnet af Danmarks Jægerforbund

Vær opmærksom på, at det kun er jagtforeninger med et DJ-foreningsnummer, som er dækket af jægerforbundets forsikringer.

Mange tror, at nye foreninger, stiftet af "gamle" og allerede eksisterende foreninger under Danmarks Jægerforbund, også er omfattet af forbundets forsikringer. Det er imidlertid en misforståelse.

De aktiviteter, som foregår i en forening, tilsluttet Danmarks Jægerforbund med foreningsnummer, er omfattet af forbundets forsikringer. Dette gælder også foreningens udvalg. Hvis man holder sig til denne konstruktion, vil forsikringerne altid gælde.

Holder en forening, som IKKE er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, aktiviteter for nogle af Danmarks Jægerforbunds medlemmer, vil jægerforbundets forsikringer IKKE dække aktiviteten.

For at en forening er en forening under Danmarks Jægerforbund, skal foreningens selvstændige vedtægter godkendes af Danmarks Jægerforbund og foreningen skal være oprettet i Danmarks Jægerforbunds system med et foreningsnummer. Derfor kan det konkluderes, at alene foreninger med et DJ-foreningsnummer, er en del af Danmarks Jægerforbund. Og kun disse kan omfattes af jægerforbundets forsikringer.

 • Arbejdsskadeforsikring

  Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold. Forsikringen skal tegnes af arbejdsgiver til at dække ansatte, hvis de skulle komme til skade i arbejdstiden. Det straffes med bøde, hvis der undlades at tegne forsikring hvis man agerer som arbejdsgiver.

   

  Den forsikrede personkreds

  Samtlige ansatte, jægerråd, kredsbestyrelser, hovedbestyrelse, repræsentantskab samt medlemmer, når disse personer udfører arbejde for eller i regi af Danmarks Jægerforbund. Arbejdet skal være bestemt eller igangsat af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer i et af Danmarks Jægerforbunds organer. Forsikringen omfatter også bestyrelsesmedlemmer for de 865 lokale jagtforeninger.

  Omfang 

  Forsikringen dækker den forpligtelse, som arbejdsgiver har ifølge gældende lovgivning vedrørende arbejdsulykker. 

  Hvornår er personkredsen forsikret?

  Sker der skader i forbindelse med der udføres et stykke arbejde (lønnet eller frivilligt) for Danmarks Jægerforbund eller for en forening tilsluttet Danmarks Jægerforbund, vil skade være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Hvis derimod der udføres en frivillig indsats for Danmarks Jægerforbund eller en af jagtforeninger tilsluttet Danmarks Jægerforbund, vil skaden ikke blive dækket af den lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Sker der en skade ved udførelse af en frivillig indsat, vil det være skadelidtes egen ulykkesforsikring eller Danmarks Jægerforbunds kollektive ulykkesforsiring, som dækker skaden.

  Det afhænger af en konkret vurdering, om der er tale om arbejde eller en frivillig indsats.

  Der er tale om arbejde i lovens forstand når:

  • Ansatte udfører det de er ansat til
  • Medlemmer, ikke-medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, når de udfører aktiviteter, der ligger væsentligt ud over, hvad medlemskabet normalt indebærer.
  • Opgaven der skal udføres er af en særlig art eller har stor omfang.
  • Opgaven løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i den frivilliges/medlemmets egen interesse.
  • Foreningen skulle have hyret fremmed arbejdskraft til at løse opgaven, hvis ikke medlemmet have løst den.
  •  Opgaven påhviler kun en enkelt eller få medlemmer.
  • Går opgaven ud over, hvad der er naturligt og med rimelighed kan forventes af et medlem.
  • Opgaven ligger uden for foreningens formål.
  • Der foreligger en egentlig ansættelsesaftale.

   Der er tale om en frivillig indsats når:

  • Medlemmer og ikke-medlemmer deltager i aktiviteter i forbindelse med udøvelse af foreningens formål.
  • Bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer med særlige tillidshverv udfører aktiviteter, der er normale for medlemmers tillidshverv.
  • Indsatsen udføres primært i foreningens interesse, og dermed også i medlemmets egen interesse.
  • Opgaver, som løses inden for foreningens formål. 
  • Ingen instruktionsbeføjelser.
  • Ikke egentlig nytteværdi.
  • Indsatsen defineret løst.
  • Socialt og humanitær indsats.

   

 • Erhvervs- og Produktansvarsforsikring

  Den forsikrede personkreds:

  Danmarks Jægerforbunds medlemmer og gæster.

  Omfang:

  • Enhver aktivitet i regi af Danmarks Jægerforbund og/eller tilknyttet en lokal jagtforening, herunder skydning med våben med eller uden lyddæmper, armbrøst samt bue, der er godkendt til baneskydning/sportsskydning og/eller jagt.
  • Jagttegnsundervisning.
  • Vildtregulering foretaget af de udpegede reguleringsjægere.  Kursus, undervisning, teambuilding, mødevirksomhed o.l.
  • Bespisning i forbindelse med ovenstående samt messer, dyrskuer m.v. inklusiv bespisning og smagsprøver af vildt samt madlavning over bål og under åben himmel i øvrigt.
  • Lystfiskeri og sejlads.
  • Detailsalg via postordre og hjemmeside.
  • Fugleskydning.
  • Udlejning af lerduemaskiner og skydebaner med uddannet skydeleder/skydeinstruktør.
  • Andre aktiviteter, der naturligt falder inden for Jægerforbundets/jagtforeningers område, herunder erstatning for anlæg og øvrige faciliteter.

  Begrænsninger:

  Forsikringen omfatter de forsikredes personlige ansvar subsidiært, det vil sige, at en anden ansvarsforsikring vil gå forud for Danmarks Jægerforbunds ansvarsforsikring. Den lovpligtige ansvarsforsikring tilknyttet jagttegnet samt medlemmer og gæsters private ansvarsforsikring vil dække skaden primært, det vil sige, at Danmarks Jægerforbunds forsikring kommer i anvendelse i de tilfælde, hvor sikrede ikke er dækket af en anden ansvarsforsikring. Forsikringer dækker ikke aktiviteter, som jagtforeningen ikke er indblandet i, det vil sige udlejning til private formål, som ikke sker i jagtforeningsregi. Forsikringen dækker ikke ansvar, som er eller kunne være dækket af den lovpligtige hundeansvarsforsikring. Sker der personskader på grund af hændelige uheld, dækker ansvarsforsikringen ikke, og det er den skadelidtes egen ulykkesforsikring, der skal dække skaden.

  Særligt vedrørende forsikringsdækning på skydebanen - hvilke skydebaner er dækket:

  Alle skydebaner med eller uden lerduekastemaskiner, der ejes eller lejes af lokale jagtforeninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund eller af Danmarks Jægerforbund. Både permanente og midlertidige skydebaner er omfattet af forsikringen.

  For at være omfattet af forsikringen skal følgende 5 punkter være opfyldt:

  1. Skydebane, skydepladser og anlæg skal være sikkerhedsgodkendt til formålet af politiet.

  2. Skydeaktiviteter kan foregå med våben med eller uden lyddæmper, armbrøst eller bue, der er godkendt til baneskydning/sportsskydning og/eller jagt. De pågældende skydevåben/armbrøster/buer skal lovligt kunne anvendes til skydning på skydebane (dette fremgår af skydebanens Instruks).

  3. Der skal udpeges en skydeleder jf. § 16 i bekendtgørelsen om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse. Skyder man alene, er man selv skydeleder. Skyder man som del af en gruppe, så udpeger gruppen selv en skydeleder jf. reglerne i §16.

  4. Instruktion under skydning, hvor der overdrages våben, skal forestås af en          godkendt/uddannet instruktør jf. bekendtgørelse om våben og ammunition mv. §21.

  4a. For bueskydebaner er det tilstrækkeligt, at der er en ansvarlig skydeleder på bueskydebanen under bueskydningen. Da buer ikke er omfattet af våbenloven og der derfor ikke stilles krav om en formel uddannelse for at kunne overdrage en bue i forbindelse med instruktion og øvelse. Skyder man alene, er man selv skydeleder. Skyder man som del af en patrulje, så udpeger patruljen selv en skydeleder.

  5. Skydningen skal foregå i Jægerforbundets regi.

  Særligt vedrørende forsikringsdækning på skydevogne

  Jægerforbundets ansvarsforsikring dækker skader subsidiært, når jagtforeninger udlejer/udlåner skydevogne, og de fem ovenfor anførte betingelser er opfyldt. Mens skydevognen befinder sig på køretøjets trækkrog, og køretøjet trækker skydevognen, er det køretøjets forsikring, der dækker skader, skydevognen påfører andre. Udlejes skydevognen uden, at der er en godkendt skydeinstruktør til stede under brugen af skydevognen, dækker Danmarks Jægerforbunds forsikring ikke. Derfor opfordrer Danmarks Jægerforbund jagtforeningerne til at anvende ”Lejekontrakt af skydevogn uden instruktør” i disse tilfælde, da Danmarks Jægerforbund ikke har en forsikring, der dækker skader, hvilket bl.a. fremgår af denne kontrakt.

 • Anmeldelse af skader

  Skade dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring


  Sker der en skade, som er omfattet af Danmarks Jægerforbunds arbejdsskade-, ulykkes-, ansvars- eller all risks forsikring, skal skadeanmeldelse ske ved at kontakte Danmarks Jægerforbund:

  Juridisk konsulent
  Mikala Høj Laursen
  Molsvej 34, 8410 Rønde
  Tlf.: 27 80 28 56/ 88 88 75 64
  E-mail: mhl@jaegerne.dk

  Skader skal derudover anmeldes til eventuelle privat tegnede forsikringer.

   

  Skader opstået i forbindelse med jagt

  De skader, jagttegnsindehavere forårsager ved at affyre skud under jagt, dvs. under efterstræbelse af vildt, ved at skydevåbnet affyres utilsigtet under en sådan jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning, dækkes af Tryg Forsikring. Alle jagttegnsindehavere betaler hvert år ved indløsning af deres jagttegn forsikringspræmie til Tryg, og dermed er de omfattet af den ansvarsforsikring, som er lovpligtig i forhold til jagttegnet.

  Når der er sket en skade opstået på jagt eller i umiddelbar tilknytning dertil, skal skaden anmeldes til Tryg. 

  Læs mere her: http://www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-sikkerhed-lovgivning/den-lovpligtige-ansvarsforsikring/

 • Bestyrelsesansvarsforsikring for jagtforeningsbestyrelser

  Den forsikrede personkreds:

  Bestyrelsesmedlemmer i alle Danmarks Jægerforbunds jagtforeningsbestyrelser og deres udvalg.

   

  Omfang:

  Forsikringen omfatter enhver erstatning for formuetab, som følge af bestyrelsesmedlemmerne personligt ledelsesansvar, herunder personligt ansvar for krav vedrørende jagtforeningens skat og gæld.

  Ved krav forstås:

  - Søgsmål eller retligt skridt fremsat mod sikrede med påstand om erstatning

  - Enhver meddelelse om at sikrede er ansvarlig for et formuetab

  - En strafferetlig sigtelse mod sikrede

  - En administrativ eller offentlig procedure, undersøgelse eller efterforskning mod sikrede

  - En civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af sikrede

  Kravene skal være en følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse, der kan medføre et personligt lededelsesansvar for sikrede eller andre krav rejst mod sikrede udelukkende pga. dennes egenskab af bestyrelsesmedlem i jagtforeningen. 

  Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger i forbindelse med forsvar af en sikret, når kravet vedrører denne forsikring.

   

  Hvornår gælder forsikringen:

  Forsikringen dækker krav, der første gang er rejses mod sikrede i forsikringsperioden

  Den sikrede personkreds skal anmelde omstændigheder, der med stor sandsynlighed vil betyde, at der rejses et forsikringskrav om bestyrelsesansvar.

   

  Begrænsninger:

  Forsikringen gælder ikke i USA og Canada.

  Krav om forurening eller miljømæssig skade af nogen art.

  Krav der skyldes, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding

  Krav der skyldes sikrede faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.

  Krav om betaling af bøder, afgifter og skatter eller andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret. 

  Krav om erstatning for opstået eller faktisk legemsbekadigelse, sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller nogen personskade eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting, herunder tab af brug af samme. 

   

 • Bestyrelsesansvarsforsikring for hovedbestyrelsen, kreds- og jægerrådsbestyrelserne,

  Den forsikrede personkreds:

  Bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, kreds- og jægerrådsbestyrelser.

   

  Omfang:

  Forsikringen dækker i hele verden. 

  Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem og som medansvarlig i en erstaningssag rejst mod bestyrelsen eller direktionen

   

  Hvornår gælder forsikringen:

   Sikredes ansvar for krænkelse af arbejdstageres rettigheder.

   

  Begrænsninger:

  •  Erstatningskrav, som helt eller delvis udspringer af ansvarspådragende adfærd

  Forsikringen dækker ikke

  •  Formuetab forvoldt ved forsætlig adfærd.
  •  Formuetab forvoldt ved overtrædelse af straffeloven eller ved svig
  •  Tab eller udgifter, som direkte eller indirekte følger af garantitilsag, herunder kaution eller lignende
  •  Krav, der direkte eller indirekte vedrører offentlige skatter og afgifter
  •  Skade på person eller ting eller formuetab, som er en følge af en person- eller tingskade
  •  Produktansvar
  •  Skader forvoldt ved forurening
  •  Skader forvoldt ved benyttelse af luft- og søfartøj eller motordrevet køretøj. 
  •  Tab forvoldt ved rådgivning og bistand
  •  Tab, som kan henføres til injurier og bagvaskelse
  •  Tab forvoldt ved undladelse af at tegne eller opretholde tilstrækkelige og nødvendige forskningsmæssige dækninger
  •  Krav rejst af eller på vegne af en eller flere sikrede mod andre sikrede eller disses boer

   

   

 • Forsikringer medlemmerne selv skal tegnes

  Skader forårsaget af hunde:

  Alle hunde skal være dækket af en lovpligtig hundeansvarsforsikring. Forsikringspligten påhviler ejeren af hunden. Alle skader forårsaget af hunde, skal håndteres af den lovpligtige hundeansvarsforsikring eller den udvidede hundeansvarsforsikring, når hunden bruges under træning, jagt, schweisshundearbejde samt alle øvrige aktiviteter. Danmarks Jægerforbund har ikke tegnet forsikring, der dækker skader forårsaget af hunde.

  Den lovpligtige hundeansvarsforsikring dækker de skader, hunden forårsager på andre eller deres ting. Udvidet hundeansvarsforsikring dækker skader, som hunden forårsager under deltagelse i hundearrangementer, og denne forsikring er et tilvalg til den lovpligtige hundeansvarsforsikring. Den udvidede hundeansvarsforsikring vil for eksempel dække skader på en person, som lader hunden angribe sig som et led i træningen eller det tilfælde, hvor hunden bider træneren, der er ved at undersøge dens kvalifikationer. I disse situationer er det ikke nok med en lovpligtig ansvarsforsikring. For at sikre alle kursister og undervisere på hundetræningskurser m.v. er det et krav, at deltagere på disse kurser skal have en udvidet hundeansvarsforsikring. Hundetrænere skal derfor sikre, at kursisterne på kurset har tegnet den udvidede hundeansvarsforsikring til deres hund. 

  Forsikring af egne og lånte/lejede køretøjer og trailere

  Bruges egne eller lånte- og lejede køretøjer og trailere i aktiviteter under Danmarks Jægerforbund, vil det være den enkelte ejer eller bruger af køretøjet/traileren, der står for at skulle tegne ansvars- og evt. kaskoforsikring på køretøjet/traileren. Skader forårsaget under kørsel med køretøjet og evt. tilkoblet trailer, skal dækkes af køretøjets ansvarsforsikring. Fysiske skader på selve køretøjet eller traileren skal dækkes af en kaskoforsikring tegnet af ejeren eller brugeren af køretøjet/traileren. Såfremt ejeren/brugeren ikke har tegnet kaskoforsikring, vil der ikke være forsikringsdækning for fysiske skader på køretøjet eller traileren.

 • Forsikringscertifikat 2024

  Forsikringscertifikatet er på ny blevet udsendt i marts 2024 til foreningsformænd og -kasserer for skydebaner tilsluttet Danmarks Jægerforbund. Det er et krav at have tegnet en ansvarsforsikring, som dækker personskader eller tab af forsøger på indtil 10.000.000 kr. og tingskader på indstil 2.000.000 kr. pr. skade, når foreningen bruger eller ejer en skydebane.

   -------------------------------------------------------------------------------------------

  Danmark Jægerforbund har siden den 1. januar 2023 og frem til den 13. marts 2024 haft følgende formulering på vores forsikringscertifikat:

  Forsikringen dækker inden for den i policen nævnte dækningssum med indtil DKK 25.000.000 pr. skade og i alt pr. år
  Tingskade: DKK 2.000.000 pr. skade
  Personskade: DKK 10.000.000 pr. skade

   I starten af marts 2024 kom politiet med denne udmelding;

   ” Vi er desværre ikke i stand til at acceptere den ordlyden i forsikringscertifikatet. Det fremgår af Skydebanebekendtgørens § 18 stk. 2: ”Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingskade på indtil 2.000.000 kr. pr. skade, der er forårsaget ved en enkelt begivenhed”.

  En formulering som angivet i Danmarks Jægerforbunds nye certifikat indeholder en begrænsning i dækningen som vil betyde, at der ikke er dækning i alle situationer i og bekendtgørelsens ordlyd dermed ikke overholdes.”

  Hvilket har resulteret i, at flere af vores foreningers skydebaner ikke har kunne opnå fornyet godkendelse af deres skydebane fra politiet, med henvisning til at forsikringscertifikatet ikke lever op til skydebanebekendtgørelsen.

  Derfor har vi fået ændres vores forsikring, så der ikke længere er et forsikringsloft på 25.000.000 kr. pr. år. De nye forsikringsbetingelser er blevet godkendt af politiet og det vil derfor igen være muligt at opnå politiets godkendelse af foreningens skydebane, hvis I udskifter det tidligere fremsendte forsikringscertifikat med det nye forsikringscertifikat, som har følgende ordlyd angående forsikringsdækningen:

  Forsikringen dækker i henhold til summerne i skydebanebekendtgøren
  med en maks. sum pr. skade på 12.000.000 kr., dog maks. 2.000.000 kr. pr. tingsskade og 10.000.000 kr. pr. personskade.

  Alle foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund har via det nye forsikringscertifikat for 2024 den ansvarsforsikring, som kræves for at bruge en midlertidig eller permanent skydebane.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Er du formand, kasserer eller kontaktperson for en skydebane, som endnu ikke har modtaget Danmarks Jægerforbunds nye forsikringscertifikat for 2024 til brug for din skydebane, eller hvis din jagtforening afholder skydning på en midlertidig skydebane, bedes I/du sende en e-mail til Betina Kirstine Olsen bko@jaegerne.dk.

  Benyttes samme skydebane af flere forskellige jagtforeninger og ønsker I ét samlet forsikringscertifikat, rettes henvendelse til bko@jaegerne.dk.

  Forsikringscertifikatet skal forevises politiet ved besigtigelse af og tilsyn med skydebanen. Derfor anbefales det, at certifikatet ophænges synligt på foreningens skydebane.

   

 • Forevisning af gyldig dokumentation på skydebanen

 • Kollektiv ulykkesforsikring

  Den forsikrede personkreds:

  Hoved- og kredsbestyrelse, naturformidlere, udpegede reguleringsjægere, skydevognskoordinatorer, haglprøve- og riffelsagkyndige, flugtskydnings-/riffelinstruktører, skydeledere riffel og skydeledere hagl. 

  .   

  Omfang:

  Forsikringen dækker de ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under de forsikredes arbejde for forbundet, herunder arbejde for lokalforeningernes valgte bestyrelser.
  Bestyrelsesmedlemmerne er dækket under deltagelse i møder og på den direkte vej til og fra møder, samt under rejser, foretaget for forbundet.
  Forsikringen omfatter de af jægerforbundet arrangerede konkurrencer, instruktionsarbejde og træningsforløb.

  Begrænsninger:

  Forsikringen dækker i øvrigt ikke tilskadekomst under almindelig jagt, herunder arbejde som klapper. 
  Ulykker, der rammer udpegede reguleringsjægere, naturformidlere, reguleringsjægere, skydevognskoordinatorer, halprøve- og riffelsagkyndige under transport til og fra aktiviteten, er ikke omfattet af forsikringen.

   

En forsikring er lavet for at du, jagtforening eller andre, som forsikringstager undgår at påtage dig/jer at erstatte usikre, fremtidige tab mod at betale et vederlag – forsikringspræmien. En forsikring kan ikke forhindre at uheld sker, men den kan hjælpe, når uheldet er sket ved at udbetale erstatning. 

Der er groft sagt tre typer af forsikringer:

 • Skadesforsikring erstatter et formuetab. Forsikringsydelsen dækker det lidte tab. Skadesforsikring kaldes også tingskadeforsikringer som dækker f.eks. husforsikring, ejerskifteforsikring, indboforsikring og brandforsikring.
 • Summaforsikring her er ydelsens størrelse bestemt ved forsikringsaftalen. Det er for eksempel livsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Ansvarsforsikring dækker, hvis du (eller din hund) laver skade på andre eller på andres ejendele. For eksempel ansvarsforsikring på bilen og hundeansvarsforsikring.

Nogle forsikringer er lovpligtige at tegne hvilket bl.a. er tilfældet med ansvarsforsikring tilknyttet dit jagttegn, hundeansvarsforsikring eller den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Andre forsikringer kan du selv vælge at tegne, så du ikke selv skal betale regningen i tilfælde af at der sker noget.