Duelighedsprøver

Duelighedsprøven i jagthornsblæsning er muligheden for, at alle kan få afprøvet deres evner.

Duelighedsprøverne afholdes i alle landets kredse, og det giver samtidig mulighed for at kvalificere sig til forbundsmesterskabet i jagthorn.

Prøven er inddelt efter blæsernes niveau i guld-, sølv- og bronzeklasse, og man kan deltage i prøven såvel solo som i en gruppe på mindst fire personer. Du kan læse mere om duelighedsprøverne i de tilhørende regler, og følge planerne for kommende arrangementer i bladet Jæger eller i aktivitetsoversigten.

 

Duelighedsprøven i kreds 5 er ikke med den samlede annoncering af prøverne i Jæger. Duelighedsprøven i kreds 5 ses ved at trykke her.

 • Regler for duelighedsprøverne

  1. Formål

  Danmarks Jægerforbunds duelighedsprøver har til formål, at:

  • Fremme interessen for jagthornsblæsning, der bør indgå som et vigtigt led i jagtudøvelsen og dens ceremoni.
  • Udbrede kendskabet til jagtsignalerne.
  • Motivere yngre som ældre jagthornsblæsere til at dygtiggøre sig og dermed skabe så stor bredde som mulig.

  Der lægges vægt på, at jagthornsblæserne efterhånden aflægger duelighedsprøve i samtlige klasser for derigennem at få kendskab til samtlige brugssignaler til jagt og derved opnå den ønskede rutine i blæsning af signalerne.

  2. Duelighedsprøvernes afholdelse

  Danmarks Jægerforbund lader årligt afholde et antal duelighedsprøver således, at disse placeres under hensyntagen til geografien og mængden af aktive jagthornsblæsere i kredsen.

  Duelighedsprøverne skal være afholdt senest 4 uger før jægerforbundets årlige Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning.

  3. Ledelse

  Kredsformanden og kredsens hovedbestyrelsesmedlem har i fællesskab det overordnede ansvar for, at den i punkt 2 nævnte duelighedsprøve bliver afholdt, og at der udpeges en prøveleder. Typisk vil det være kredsens jagthornskoordinator. 

  Prøvelederen fastsætter tid og sted for prøvens afholdelse, der bekendtgøres i en fælles annonce for alle kredsene i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad senest 4 uger før afholdelsen.

  • Prøven afholdes så vidt muligt et centralt sted inden for kredsens område.
  • Prøvelederen udpeger prøvens dommere.
  • Prøvelederen kan udpege det fornødne antal hjælpere til prøvens afvikling.
  • Flere prøveledere kan samarbejde om afholdelse af en duelighedsprøve.

  4. Deltagelse, gebyr og tilmelding

  Danmarks Jægerforbunds duelighedsprøver er åbne for alle, dog kræves et højere deltagergebyr for ikke-medlemmer. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist, inden prøven begynder.

  Udenlandske blæsere kan frit tilmelde sig duelighedsprøven og medtages i den udstrækning, der er plads - disse betaler fuldt indskud, men er fritaget fra kravet om medlemskab.

  Der betales et gebyr for at deltage i prøven. Gebyrets størrelse fastsættes af jagthornsudvalget. Der fastsættes et max. gebyr for grupper. 

  Tilmelding skal ske på Danmarks Jægerforbundets hjemmeside.

  Noder til den frie opgave sendes i 3 eksemplarer sammen med tilmelding og gebyr til prøvelederen. Såfremt en deltager bliver forhindret i at deltage i prøven, tilbagebetales gebyret kun, såfremt vedkommende senest 8 dage før prøvedagen har meddelt afbud til prøvelederen.

  De bundne signaler skal blæses efter, de af Danmarks Jægerforbund godkendte noder, som der henvises til ved annoncering af prøven. Ved gruppeblæsning står det grupperne frit at blæse signalerne/jagtmusikstykket een- eller flerstemmig. Ved flerstemmig blæsning skal alle stemmerne besættes.

  En soloblæser kan tilmelde sig både i Fürst-Pless- og Parforcehorn. Der kræves tilmeldingsblanket til begge kategorier.

  Hvis man ønsker det, kan man stille op til kvalifikation på både Fürst Pless og Parforce.

  5. Prøver og opgaver

  Duelighedsprøven er inddelt i 3 klasser, gælder for både solo- og gruppeblæsning, og benævnes som:

  • 1: Guldprøven
  • 2: Sølvprøven
  • 3: Bronzeprøven

  Inden for hver klasse skal der blæses i alt 4 bundne signaler og et frit signal/jagtmusikstykke. De bundne signaler udtrækkes af sekretariatet blandt nedennævnte signaler og offentliggøres samtidig med annoncering af prøven. Det frie signal/jagtmusikstykke må max. vare 3 minutter.

  Guldprøven:
  Vækning 26. Jagtvelkomst 27. Begrüssung 28. Opbrud til jagt 29. Fasanen 20. Vildanden 21. Kronhjorten 25. Sommerbukken 30. Sikahjorten 31. Dåhjorten 17. Gåsen 32. Edderfuglen 18. Blishønen 40. 

  Sølvprøven:
  Hallali 19. Kragen 24. Vildtparade 15. Agerhønen 22. Skovduen 16. Sneppen 23. Grævlingen 13. Vildsvinet 39. Elgen 38. Last Post 34. På Gensyn 42. Bekkasinen 41. Hundefanfare 33. Måren/Rovdyret 36. Rågen 35 Hinden/Klaven 44.

  Bronzeprøven:
  Jagt begynd 1. Jægerråb 2. Giv agt og samling 3. Rådyret 4. Ræven 5. Haren 6. Jagt forbi 7. Løs flere hunde 8. Forstået 9. Fremad 10. Holdt 11. Flyvende vildt 12. Kaninen 37. Frokostsignalet 14. Honnør for Flaget 43.

  Signaler

  Ved aflæggelse af prøven må anvendes Fürst-Pless- eller Parforcehorn som stemmer i Bb. Ved anvendelse af Fürst-Pless- eller Parforcehorn med ventiler må ventiler ikke benyttes.

  Signalerne skal blæses efter Danmarks Jægerforbunds officielle jagthornsnoder, der findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

  Det understreges, at noderne fra CD-rom fra Hornslet ikke længere kan bruges, og det anbefales, at man downloader de officielle noder, der ligger som pdf på hjemmesiden under aktivitet jagthorn.

  Der må bruges håndholdte noder i A5 format til det frie signal/musikstykke. Noden må sættes i holdere, der kan monteres på hornet. Der tillades ikke opstilling af nodestativer.

  Kredsmesterskab

  I forbindelse med duelighedsprøven kan prøvelederen vælge at arrangere et kredsmesterskab for både soloblæsere og grupper. Der konkurreres i de 4 bundne signaler og det frie signal/jagtmusikstykke.

  Kreds mester i Solo Guld Fürst-Pless; Solo Guld Parforce; Gruppe Guld.

  Det er individuelt, om de enkelte kredse udvider til de andre rækker. 

  6. Bedømmelse

  Bedømmelsen foretages af 2 kvalificerede dommere.

  Der gives points for løsningen af opgaverne således:

    Klang og intonation:  0 - 13 points x 7
    Noderigtighed og musikalitet:  0 - 13 points x 7
    Sværhedsgrad af frie opgaver:  0 - 13 points x 3
    Samlet helhedsindtryk og optræden:  0 - 13 points x 1

  Signalerne bedømmes hver for sig, og hver dommer giver karakterer efter følgende skala:

    Særdeles godt:  12- 13
    Meget godt:  10- 11
    Godt:  8-9
    Tilfredsstillende:  6-7
    Jævnt tilfredsstillende:  4-5
    Ikke tilfredsstillende:  0-3

  De givne karakterer multipliceres med grundtallene.

  Det samlede pointtal fra de 2 dommere adderes og udgør det endelige resultat.

  Ved opnåelse af i alt mindst 480 points tildeles et diplom til soloblæseren/gruppeblæseren.

  Ved opnåelse af i alt mindst 840 points tildeles et diplom til soloblæseren/gruppeblæseren og for: 

    Guldprøven:  Et guldmærke - købes særskilt mod et gebyr.
    Sølvprøven:  Et sølvmærke - købes særskilt mod et gebyr.
    Bronzeprøven:  Et bronzemærke - købes særskilt mod et gebyr.

  Til soloblæsere er mærket med egeløv og til gruppeblæsere er mærket uden.

  7. Kvalifikationsprøve til Forbundsmesterskabet.

  Kvalifikationen er en del af guldprøven, og der betales ikke ekstra gebyr herfor. Placeringen afgøres ud fra det opnåede pointtal. Kvalifikation skal foregå i den kreds, hvor man har sin bopæl.

  Den bedst placerede af dem, som på tilmeldings blanketten har angivet, at de ønsker at kvalificere sig, går videre til at deltage i årets Forbundsmesterskab i B-klassen. Ved evt. afbud tilbydes pladsen til kredsens næstbedst placerede deltager, som har tilmeldt sig kvalifikation osv.

  Kvalificerede vil blive kontaktet af sekretariatet i forbindelse med tilmeldingen til årets forbundsmesterskab i B-klassen.

  Hvis man ikke er tilmeldt ved tilmeldingsfristen til mesterskabet, vil kredsens næstbedst kvalificerede blive kontaktet.

  8. Andre bestemmelser

  For gruppeblæsning gælder, at

  • Ingen blæser må deltage i mere end én gruppe, dog undtaget den musikalske leder, som kan være medlem i en anden gruppe, og som skal fremgå som musikalsk leder af gruppen på tilmeldingsblanketten.
  • Synlig dirigering (dirigent foran gruppen) er ikke tilladt. Der må fra en i gruppen (den musikalske leder) gives rimelige tegn (kun med hornet) ”til at styre” gruppens samspil, uden at det blive til en decideret dirigent. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre pointfradrag.
  • Ved gruppespil hvori parforce solo spilles, må styring overgå til parforcehorn.
  • Minimum antal deltagere i grupper er fire.
  • Ved aflæggelse af prøven anvendes Fürst-Pless- eller Parforcehorn som stemmer i Bb. Ved anvendelse af Fürst-Pless- eller Parforcehorn med ventiler må ventilerne ikke benyttes.

   9. Andre arrangementer i jagthornsblæsning

  Danmarks Jægerforbund afholder årligt Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning. Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler herom.

  Såfremt jagtforeninger, kredse eller andre interesserede ønsker at afholde jagthornsblæserstævner eller lignende uden for jagthornsudvalgets (Danmarks Jægerforbunds) regi, er dette tilladt.

  Disse arrangementer bør dog ikke afholdes på samme dage, som Danmarks Jægerforbund afvikler sine duelighedsprøver eller sit Forbundsmesterskab (FM).

   

  Senest ændret september 2016

  Jagthornsudvalget

Følgende bundne signaler er udtrukket til duelighedsprøverne 2018:

 

Bronzeprøven:

Solo: Giv agt og samling, Fremad og holdt, Kaninen, Honnør for flaget

Grupper: Haren, Ræven, Frokostsignalet, Flyvende vildt

Sølvprøven:

Solo: Vildt Parade, Hyldest til grævlingen, Hundefanfare, På gensyn

Grupper: Elgen, Sneppen, Kragen, Rågen

Guldprøven:

Solo: Vækning, Sommerbukken, Blishønen, Kronhjorten

Grupper: Sikahjorten, Dåhjorten, Gåsen, Vildanden