Terrænpleje

Terrænpleje sigter mod at forbedre biotopens/terrænets værdi for vildtet. Det gavner ikke alene vildtet, men også dyre- og plantelivet som helhed.

Terrænpleje er både direkte og indirekte:

Direkte terrænpleje er tiltag, der udelukkende retter sig mod vildtet. De omfatter blandt andet etablering og pleje af vildtplantninger, markvildtstriber, vildtagre mv.

Indirekte terrænpleje tilgodeser vildtet ved driften af jorden. Der er altså tale om initiativer, der integreres i praktisk skov- og landbrugsdrift. Her kan nævnes etablering af dyrknings- eller sprøjtefrie randzoner, vildtvenlige høstmetoder mv.

Terrænpleje er ofte med til at øge naturindholdet på terrænet, og initiativerne kan i mange tilfælde medvirke til et mere bæredygtigt jordbrug. Det gælder mindre udvaskning af kvælstof og fosfor, forbedrede forhold for nytteinsekter og dermed mindre brug af pesticider – alt sammen til gavn for vandmiljøet og naturen som helhed.

Ydermere kan udlægning af markvildtstriber medvirke til at binde CO2 og dermed være et bidrag til klimaforbedringer.