Vedtægter for Danmarks Jægerforbund

Læs vedtægter i pdf udgave

VEDTÆGTER,  DANMARKS JÆGERFORBUND

Kapitel 1 Navn og formål

§ 1 Navn, hjemsted og definitioner

Forbundets navn er Danmarks Jægerforbund (i disse vedtægter betegnet Jægerforbundet).

Stk. 2. Hvor disse vedtægter taler om "medlemmer" eller ”foreningsmedlemmer”, forstås personer, der via en forening er medlemmer af Jægerforbundet. Hvor disse vedtægter taler om "direkte medlemmer", forstås personer med direkte medlemskab af Jægerforbundet.

Stk. 3. Hvor disse vedtægter taler om "foreninger", forstås jagtforeninger (uanset disses betegnelse som f.eks. afdelinger eller foreninger), der er tilsluttet Jægerforbundet.

Stk. 4. Ved ”Danmarks Jægerforbund (kommunens navn)” forstås de ifølge kapitel 4 oprettede (indtil) 98 kommunalt organiserede lokale fællesråd, også kaldet ”jægerråd”, der etableres med deltagelse af den eller de lokale jagtforening(er) i de enkelte kommuner som samarbejdsenheder med kommunernes miljø- og naturforvaltninger mv.

Stk. 5. Ved ”kredse” og deraf afledte betegnelser forstås de ifølge kapitel 5 etablerede områder, der udgør rammerne for Jægerforbundets regionale aktiviteter.

Stk. 6. Ved ”repræsentantskabet” forstås det ifølge kapitel 6 valgte repræsentantskab på i alt 376 medlemmer, der er Jægerforbundets højeste myndighed.

Stk. 7. Ved ”hovedbestyrelsen” forstås den ifølge kapitel 7 valgte overordnede ledelse af Jægerforbundet.
 

§ 2 Formål og opgaver

Jægerforbundets formål er

- at varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende,

- at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme,

- at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer,

- at varetage generelle administrative og praktiske opgaver inden for jagt- og fauna-forvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder,

- at støtte og fremme relevant faunaforskning,

- at tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed,

- at arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmulighed og fortsat jagt på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer,

- at yde service til medlemmerne.

Stk. 2. Jægerforbundets ledelse skal fremme formålene ved de fremgangsmåder, der til enhver tid anses for hensigtsmæssige, herunder ved

- at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder

- at opretholde et optimalt service-, aktivitets- og uddannelsesniveau

- at udgive et medlemsblad

- at virke for, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser i jagt-, natur- og miljømæssig henseende

- at samarbejde med relevante danske og udenlandske interesseorganisationer om forvaltningen af fauna, natur og miljø

- at udbyde aktiviteter, der relaterer sig til jagt
 

Kapitel 2 Medlemskab

 § 3 Medlemskab

Jægerforbundet kan optage enhver uberygtet person som medlem - enten som medlem gennem en forening eller som direkte medlem.

Stk. 2. Foreningsmedlemmer kan optages som:

1) Ordinært medlem.
2) Husstandsmedlem. (Husstandspersoner hos et ordinært medlem kan optages til et reduceret kontingent, men uden ret til levering af medlemsbladet)
3) Juniormedlemskab. (Personer under 16 år kan optages til et reduceret kontingent. Kontingentet indbefatter bladet Jæger. Kontingentet nedsættes ikke ved fravalg af bladet. Et juniormedlem overføres automatisk som ungdomsmedlem i det år, vedkommende fylder 16 år)
4) Ungdomsmedlem. (Personer under 26 år kan optages til et reduceret kontingent. Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år)
5) Seniormedlem. (Personer, som er født i 1948 eller tidligere kan optages som seniormedlem til et reduceret kontingent)
6) Ekstraordinært medlem. (Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til et reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter, som de ordinære medlemmer)
7) Kursistmedlem. (Personer kan optages som gratister i en afgrænset periode. Kursistmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de ordinære medlemmer)
8) Æresmedlem. (Den enkelte forening indstiller æresmedlemmer og betaler kontingent for disse)
9) Kampagnemedlem. (Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at oprette kampagnemedlemmer herunder til at reducere kontingent i kampagneperioder)
10) Lokalt støttemedlem. Kan tegnes af personer, som ikke er jagttegnsberettiget eller personer, som ikke længere indløser jagttegn. Lokale støttemedlemmer kan deltage i aktiviteter og vedtægtsregulerede møder i den lokale jagtforening uden stemmeret. Medlemskabet er uden ret til bladet Jæger.
Stk. 3. Direkte medlemmer optages som direkte medlemmer af Danmarks Jægerforbund uden tilknytning til en lokal forening til et forhøjet kontingent.

§ 4 Rettigheder

Alle medlemmer har

1) Adgang til årsmøder i jægerrådet i bopælskommunen og medlemskommunen med tale- og stemmeret. Direkte medlemmer har adgang til årsmøder i jægerrådet i bopælskommunen med tale- og stemmeret.

2) adgang til kredsmøder i bopæls- og medlemskredsen, idet kun de delegerede har tale- og stemmeret,

3) adgang til repræsentantskabsmøder, idet kun de delegerede har tale- og stemmeret, og

4) ret til at deltage i kredsenes og forbundets aktiviteter, medmindre disse er betinget af særlige kvalifikations- eller adgangskrav.

§ 5 Ophør

Udmeldelse af Jægerforbundet skal ske med mindst to måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Jægerforbundet kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 3. Jægerforbundet kan ekskludere medlemmer i henhold til de i §§ 37-38 fastsatte regler.

Stk. 4. Medlemskabets ophør - uanset årsag - medfører ikke krav på andel i Jægerforbundets formue.

§ 6 Kontingent og hæftelse

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til Danmarks Jægerforbund, som fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

Stk. 3. Medlemmer og direkte medlemmer hæfter ikke for Jægerforbundets forpligtelser.

§ 7 Forpligtelser

Alle medlemmer har pligt til at overholde disse vedtægter og de af Jægerforbundets valgte organer trufne beslutninger.
 

Kapitel 3 Jagtforeningernes forhold til Jægerforbundet

§ 8 Vedtægter m.v.

Foreningerne vedtager deres egne vedtægter, der ikke må være i strid med Jægerforbundets vedtægter, og skal godkendes af Jægerforbundet. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, at Jægerforbundets vedtægter er bindende for foreningen, og at Jægerforbundet ikke hæfter for foreningens forpligtelser.

Stk. 2 Foreningerne er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningerne, og går forud for foreningens vedtægter.

§ 9 Optagelse

Hovedbestyrelsen kan i Jægerforbundet optage foreninger, hvis formål ligger inden for det i § 2 anførte.

§ 10 Ophør

Udmeldelse af Jægerforbundet skal ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår, og da alene hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Jægerforbundet kan ekskludere en forening i henhold til de i § 37 fastsatte regler.

Stk. 3. Ved en forenings ophør - bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til jagtligt og/eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. Formål skal være fastsat i foreningens vedtægter.

Stk. 4. Såfremt der ikke er fastsat formål i foreningens vedtægter, jf. stk. 3, forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny forening i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den ny forening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

§ 11 Kontingent og hæftelse

Foreningerne betaler pr. medlem til Jægerforbundet det af repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent.

Stk. 2. Foreningerne hæfter ikke for Jægerforbundets forpligtelser.

§ 12 Foreningernes forpligtelser m.v.

Foreningerne har pligt til

- at overholde disse vedtægter og de af Jægerforbundets valgte organer trufne beslutninger,

- efter anmodning at meddele Jægerforbundet sådanne oplysninger, som er nødvendige for at varetage Jægerforbundets formål og interesser, herunder medlemstal og bestyrelsens sammensætning,

- efter anmodning at meddele kredsformanden navnene på de af foreningerne valgte kredsrepræsentanter,

- at virke for en styrkelse og udvidelse af Jægerforbundet
 

Kapitel 4 Jægerråd - Danmarks Jægerforbund (kommunens navn)

§ 13 Områder

Der oprettes indtil 98 jægerråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne.

Stk. 2. Foreningerne henhører under ét jægerråd.

Stk. 3. Driften af jægerrådene finansieres af Jægerforbundet i overensstemmelse med nærmere af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 4. Såfremt der i en kommune ikke er mindst én jagtforening, udpeger hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsen den eller de lokale personer, som er medlem af Danmarks Jægerforbund, der varetager tilsvarende opgaver, som ellers varetages af repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora.

§ 14 Jægerrådenes kompetence og sammensætning

Årsmødet er den øverste myndighed i jægerrådet.

Stk. 2. Årsmødet er sammensat af

1) Bestyrelsen i jægerrådet
2) Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen

§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker enten gennem jægerforbundets medlemsblad eller på jægerforbundets hjemmeside, og udsendelse af mail til de berørte medlemmer der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på jægerforbundets medlemsnet, senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4. Jægerrådets bestyrelse kan vedtage særlige regler for opstilling af kandidater til formandsposten.

Stk. 5. Forslag og kandidater i henhold til § 15, stk. 3 og 4, skal offentliggøres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under foreningsmeddelelser senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 6. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

§ 16 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen i jægerrådet efter behov, eller når mindst 1/3 af foreningerne skriftligt over for bestyrelsen begærer det. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen i jægerrådet skal afholde ekstraordinært årsmøde inden seks uger efter, at 1/3 af foreningerne skriftligt har begæret det, eller bestyrelsen har truffet beslutning om det. Indkaldelse skal ske via jægerforbundets hjemmeside og udsendelse af mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på jægerforbundets medlemsnet, med mindst fire ugers varsel og være ledsaget af en dagsorden. I tilfælde af formandsvalg skal kandidaterne være meddelt skriftligt til jægerrådets bestyrelse senest ni dage før mødet. Alle kandidater til formandsposten offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside senest en uge før mødet.

§ 17 Bestyrelsen i de enkelte jægerråd

Bestyrelsen i jægerrådene består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Hvis der er 5 eller færre jagtforeninger i kommunen, kan bestyrelsen bestå af formanden og yderligere op til 2 medlemmer pr. forening. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora kan vælges uden for bestyrelsen, dog således, at repræsentanten skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. I så fald bliver repræsentanten samtidig fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af en forening i kommunen. Bestyrelsesformanden vælges altid for en 4-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt jægerrådets bestyrelses repræsentant i kredsbestyrelsen eller forslag til repræsentant i kredsbestyrelsen, jf. § 22, stk. 1), på førstkommende møde efter årsmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen i jægerrådene varetager følgende opgaver:

1) Kommunerelaterede opgaver

- samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”
- arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
- søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer
- varetager det jagtpolitiske arbejde i kommunen,

- udpeger en kontaktperson, der har overblik over reguleringen i kommunen samt koordinerer og faciliterer samarbejdet mellem kommunen og DJ, såfremt jægerrådet har et samarbejde med kommunen om regulering

2) Foreningsrelaterede opgaver

- søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor

- arbejder for at fastholde og rekruttere medlemmer i kommunen
- arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
- fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
- er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen
- medvirker ved arrangementer i samarbejde med kredsen

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Kapitel 5 Kredse

§ 18 Områder

Jægerforbundet inddeles i følgende kredse:

Kreds 1: Nordjylland
Kreds 2: Midt-vest
Kreds 3: Midt-øst
Kreds 4: Sydjylland
Kreds 5: Fyn
Kreds 6: Sydsjælland
Kreds 7: Nordsjælland
Kreds 8: Bornholm

Stk. 2. Hver enkelt af jægerrådene henhører under én kreds.

Stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter inddelingen i kredse.

Stk. 4. Kredsenes drift finansieres af Jægerforbundet i overensstemmelse med nærmere af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 5. For hvert af hovedbestyrelsen nedsat aktivitetsudvalg vælges en aktivitetskoordinator. Aktivitetskoordinatoren vælges eller udpeges på et kredsmøde. Valgperioden kan fastsættes til 2 år. Mellem kredsmøderne er bestyrelsen bemyndiget til selv at udpege aktivitetskoordinatorer.

Stk. 6. Antallet af politiske udvalg fastsættes af hovedbestyrelsen, der samtidig fastsætter for hvilke af disse kredsbestyrelsen udpeger koordinatorer.

§ 19 Kredsmødets kompetence og sammensætning

Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender.

Stk. 2. Kredsmødet er sammensat af:

1) Kredsbestyrelsen
2) Formændene for jægerrådene
3) Aktivitetskoordinatorerne
4) Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

§ 20 Ordinært kredsmøde

Det ordinære kredsmøde afholdes hvert år i februar eller marts måned

Stk. 2.  Indkaldelse til det ordinære kredsmøde sker gennem jægerforbundets medlemsblad eller på jægerforbundets hjemmeside og udsendelse af mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på jægerforbundets medlemsnet, senest fire uger før mødet. Endelig dagsorden skal offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside senest to uger før kredsmødet og skal indeholde indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant, kredsformand og de personer, der er indstillet af jægerrådene til repræsentantskabsmødet. Hvis der er supplerende bilag eller praktiske oplysninger om f.eks. tilmelding, skal dette fremgå af jægerforbundets hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening i jægerrådets område. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Stk. 4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om kredsens virksomhed.
  3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
  4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
  5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
  6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
  7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
  8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
  9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  10. Indkomne forslag.
  11. Eventuelt.

§ 21 Ekstraordinært kredsmøde

Ekstraordinært kredsmøde indkaldes af kredsbestyrelsen efter behov, eller når mindst 1/4 af kredsrepræsentanterne skriftligt over for kredsbestyrelsen begærer dette. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen skal lade afholde ekstraordinært kredsmøde inden seks uger efter, at 1/4 af kredsrepræsentanterne skriftligt har begæret det, eller bestyrelsen har truffet beslutning om det. Indkaldelse skal ske via jægerforbundets hjemmeside og udsendelse af mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på jægerforbundets medlemsnet, med mindst fire ugers varsel og være ledsaget af en dagsorden. I tilfælde af personvalg skal kandidaterne være meddelt skriftligt til kredsbestyrelsen senest ni dage før mødet. Alle kandidater offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside senest en uge før mødet.

§ 22 Kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen består af en formand, hovedbestyrelsesmedlemmet samt et medlem fra hvert jægerråd. I kredse, hvor antallet af jægerråd udgør mere end 12, indstiller de respektive jægerråd en kandidat, og der vælges herefter på kredsmødet blandt de indstillede maksimalt 12 medlemmer foruden formand og Hovedbestyrelses medlem. I kredse med mindre end 10 jægerråd kan bestyrelsen af kredsmødet udvides, således at der indgår indtil 10 medlemmer i kredsbestyrelsen.

Stk. 2. Formanden vælges for en periode af 4 år. Valg af formand sker i det valgår, hvor der ikke vælges hovedbestyrelsesmedlem. Kandidater til kredsformandsposten meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet og oversigt over kandidater udsendes med dagsorden til kredsmødet iht. § 20 stk. 2.

Stk. 3. Øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer skal være medlem i bestyrelsen i et jægerråd.

Stk. 4. Kredsbestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget af bestyrelsen i et jægerråd, jfr. § 17 stk. 3, vælges på kredsmødet.

Stk. 5. Kredsbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær og en kasserer. Kredsbestyrelsen kan, såfremt den finder det formålstjenligt, uden for kredsbestyrelsen udpege et medlem af Danmarks Jægerforbund til kredskasserer, dog således at kredsbestyrelsen fortsat bærer ansvaret for funktionen, og således at det udpegede medlem har møderet uden stemmeret på kredsbestyrelsesmøderne.

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmets hovedansvar er varetagelse af jagt- og miljøpolitiske spørgsmål i samarbejde med kredsen. Kredsformanden kan varetage jagt- og miljøpolitiske spørgsmål på kredsniveau, med hovedansvar på varetagelse af kredsens faglige aktiviteter i samarbejde med kredsens aktivitetskoordinatorer.

Stk. 7. Kredsbestyrelsen

- varetager agitationsarbejdet i kredsen
- Varetager jagt- og miljøspørgsmål
- motiverer medlemmerne i kredsen for arbejdet med natur- og vildtpleje
- fremmer arbejdet for et godt jægerhåndværk blandt kredsens medlemmer
- fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kredsen
- koordinerer afholdelsen af aktivitetsarrangementer m.m. i kredsen i samarbejde med kredsens jægerråd

- sikrer forvaltningen af det økonomiske tilskud fra Jægerforbundet efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinjer

Stk. 8. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 

Kapitel 6 Repræsentantskab

§ 23 Kompetence og sammensætning

Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle forbundets anliggender.

Stk. 2. Repræsentantskabet består foruden formanden af 375 medlemmer og er sammensat af:

1) Hovedbestyrelsen,
2) Kredsbestyrelserne
3) Formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg. I det omfang, disse ikke er medlem(mer) af kredsbestyrelserne udtages disse før repræsentantskabets medlemmer fordeles mellem kredsene. (Repræsentanter efter § 23, stk. 2 nr. 1-3 er i disse vedtægter under ét betegnet som: det faste repræsentantskab)
4) Repræsentanter (delegerede) fra hver kreds i forhold til kredsens andel af Jægerforbundets samlede medlemstal
Stk. 3. Hvis det faste repræsentantskab i en kreds overstiger kredsens forholdsmæssige andel af repræsentanter, forøges kredsens andel og dermed det samlede repræsentantskab med det manglende antal repræsentanter.

Stk. 4. I tilfælde af forfald kan de faste repræsentanter erstattes af deres valgte suppleanter, og de valgte repræsentanter af substitutter udpeget af kredsbestyrelsen.

Stk. 5. Formænd for politiske udvalg, der ikke er en del af repræsentantskabet, inviteres til repræsentantskabsmødet med taleret.

§ 24 Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned.

Stk. 2. Indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde - med angivelse af dagsorden - skal ske gennem Jægerforbundets medlemsblad senest seks uger før mødet. Dagsorden, årsregnskab og indkomne forslag sendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest tre uger før mødet sammen med hovedbestyrelsens budget og forslag til kontingent.

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af hovedbestyrelsen, skal være vedtaget af et kredsmøde og være Jægerforbundets administration i hænde senest den 1. april.

Stk. 4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om Jægerforbundets virke
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand, jf. stk. 5 og 6.
  7. Valg af statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer og suppleanter for disse, jf. stk. 8.
  8. Eventuelt.

Stk. 5. Formandskandidater skal skriftligt anmeldes over for hovedbestyrelsen (ved Jægerforbundets administration) senest 1. februar før valget og skal bekendtgøres for kredsene før disses ordinære møder.

Stk. 6. Formanden vælges for fire år ad gangen af repræsentantskabet. 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer kan dog når som helst vedtage et mistillidsvotum til formanden, der skal forelægges et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i overensstemmelse med § 25.

Stk. 7. Hvis formanden - uanset af hvilken årsag - i mere end tre måneder bliver ude af stand til at bestride formandshvervet, varetages dette af hovedbestyrelsens næstformand indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 8. Statsautoriseret revisor vælges for ét år ad gangen. En kritisk revisor samt suppleant vælges i ulige år, en i lige år. De kritiske revisorer vælges for to år ad gangen.

§ 25 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, når den har givet formanden et mistillidsvotum, jf. § 24, stk. 6, eller når mindst 1/4 af det faste repræsentantskab, jf. § 23, stk. 2, skriftligt over for hovedbestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal lade afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest seks uger efter, at et behov er konstateret, henholdsvis 1/4 af det faste repræsentantskab skriftligt har begæret dette. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers skriftligt varsel og være ledsaget af en dagsorden.
I de af §§ 44-45 omfattede tilfælde skal varslet dog være mindst fire uger.


Kapitel 7 Hovedbestyrelse

§ 26 Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Jægerforbundet.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af formanden og et valgt medlem fra hver af kredsene, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 3. De af kredsene valgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen og tiltræder hovedbestyrelsen pr. 1. april i de respektive valgår.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan nedsætte politiske, aktivitets- og arbejdsudvalg efter behov. Hovedbestyrelsen fastlægger kompetencen for disse udvalg i et kommissorium.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst seks gange om året, eller når formanden eller mere end 1/3 af de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af hovedbestyrelsen har én stemme. Ved personsager træffes beslutningerne ved simpelt absolut flertal. Ved alle andre sager, der sættes under afstemning, træffes beslutningerne ved almindeligt flertal (flest af de afgivne stemmer). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Hvis et andet medlem af hovedbestyrelsen end formanden, jf. § 24, stk. 7, bliver forhindret i at deltage i hovedbestyrelsen arbejde, kan hovedbestyrelsen i fraværsperioden indkalde vedkommendes suppleant. Hvis fraværet er mere end 3 måneder skal vedkommende suppleant indkaldes.

Stk. 9. Hvis et andet medlem af hovedbestyrelsen end formanden, jf. § 24, stk. 7, bliver varigt forhindret i at deltage i hovedbestyrelsens arbejde, supplerer hovedbestyrelsen sig med vedkommendes suppleant fra den pågældende kreds indtil det førstkommende ordinære kredsmøde.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af dens hverv i en forretningsorden.
 

Kapitel 8 Valgte organer - almindelige bestemmelser

§ 27 Jægerforbundets repræsentationsret

Jægerforbundets formand, vedkommende hovedbestyrelsesmedlem, vedkommende kredsformand eller et af dem udpeget kredsbestyrelsesmedlem samt formanden for jægerrådet har taleret på foreningernes generalforsamlinger.

Stk. 2. Jægerforbundets formand, vedkommende hovedbestyrelsesmedlem, vedkommende kredsformand eller et af dem udpeget kredsbestyrelsesmedlem har taleret på jægerrådenes årsmøder.

Stk. 3. Jægerforbundets formand har taleret på kredsmøder.

§ 28 Genvalg, offentlighed m.v.

Genvalg til Jægerforbundets valgte organer kan finde sted.

Stk. 2. Løn, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af Jægerforbundets valgte organer, herunder til formanden samt til Jægerforbundets administration, fastsættes af hovedbestyrelsen med udgangspunkt i statens regler om sammenlignelige ansættelsesforhold. Vilkårene for formanden og administrationen fastlægges i hvert enkelt tilfælde i en kontrakt (samt et ansættelsesbevis) herunder således, at kontrakten i hvert enkelt tilfælde beskriver principperne for fremtidig justering og regulering af løn- og ansættelsesvilkårene.
Såfremt Hovedbestyrelsen har ønske om ændring i deres honorar, skal dette fremlægges og godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde under Danmarks Jægerforbund.

Stk. 3. Hvor intet andet er angivet i disse vedtægter træder valget/udpegningen i kraft umiddelbart efter valghandlingen/udpegningen.

§ 29 Stemmetal

Hvor disse vedtægter tillægger antallet af

1) medlemmer i foreninger betydning for tildeling af kredsrepræsentanter, jf. § 19, stk. 2, nr. 4, og

2) medlemmer i kredsene betydning for tildeling af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 3,

er det antallet pr. 1. oktober i året forud for det pågældende ordinære kredsmøde, henholdsvis repræsentantskabsmøde, der er afgørende.

Stk. 2. Jægerforbundets administration foretager senest den 10. oktober i året forud for det pågældende ordinære kredsmøde, henholdsvis repræsentantskabsmøde, tildeling af kreds-repræsentanter, henholdsvis repræsentantskabsmedlemmer, og giver foreningerne og kredsene meddelelse herom.

§ 29a Møder i jægerforbundets regi kan afholdes helt eller delvist elektronisk

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan med mindst 2/3 dels flertal beslutte, at et vedtægtsbestemt møde kan erstattes af et digitalt møde.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt et fysisk møde ikke kan afholdes som følge af uforudsete og helt særlige omstændigheder eller ved påbud af myndigheder.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale møde efter stk. 1. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i mødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
Stk. 4. Det skal ved et digitalt møde sikres, at mødet afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om mødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på mødet.
Stk. 5. Medlemmerne skal i forbindelse med indkaldelsen oplyses om, at mødet afholdes digitalt.
Stk. 6. Medlemmerne skal oplyses om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med mødet og skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale møde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved mødets afholdelse.

§ 30 Afstemninger ved repræsentantskabs- og kredsmøder

Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet én kandidat. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1/10 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten træffer beslutning om skriftlig afstemning.

Stk. 2. Valg af Jægerforbundets formand, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredsformænd afgøres ved simpelt absolut flertal (mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer).

Ved flere end to kandidater, hvor ingen af kandidaterne har opnået simpelt absolut flertal, foretages omvalg blandt de to kandidater, der har opnået det højeste stemmetal.

Ved stemmelighed foretages ét omvalg, herefter foretages lodtrækning.

Stk. 3. Ved andre personvalg samt alle andre sager, der sættes under afstemning, træffes beslutningerne ved almindeligt flertal (flest af de afgivne stemmer).

Stk. 4. Ændringer af Jægerforbundets vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er afgivet for forslaget.

Stk. 5. Hver delegeret har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Kreds- og repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte delegerede.

§ 31 Afstemninger ved årsmøder i jægerrådene

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Kapitel 9 Ledelse, regnskabsår, revision m.v.

§ 32 Ledelse

Den daglige politiske ledelse mellem hovedbestyrelsesmøderne forestås af formanden inden for de af hovedbestyrelsen udstukne overordnede rammer.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen ansætter den øverste administrative ansvarlige for den daglige drift af Jægerforbundet samt Jægerforbundets afdelingsledere.

§ 33 Administrationen

Hovedbestyrelsen fastlægger via vedtagelse af budgettet de overordnede rammer for Jægerforbundets personale.

Stk. 2. Den øverste administrative ansvarlige ansætter personale inden for de i budgettet fastlagte rammer.

§ 34 Tegningsret

Jægerforbundet tegnes af formand, næstformand og et hovedbestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Meddelelse af fuldmagt til medarbejdere i administrationen kan kun ske til mindst to personer i forening.

§ 35 Formue og regnskabsår

Jægerforbundets formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, værdipapirer eller fast ejendom. Anbringelsen af formuen i værdipapirer og fast ejendom skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 36 Revision

Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet.

Stk. 2. De to kritiske revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet, jf. § 24, stk. 4, nr. 7, har navnlig til opgave at påse, at Jægerforbundet og selskaber, som Jægerforbundet har bestemmende indflydelse over, administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af de valgte organer fastsatte retningslinjer.

Stk. 3. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke vælges til kritisk revisor.


Kapitel 10 Eksklusion

§ 37 Eksklusion fra Jægerforbundet

Såfremt en forening, et direkte medlem eller et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af disse vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Jægerforbundets valgte organer med hjemmel i disse vedtægter eller i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for Jægerforbundet, kan hovedbestyrelsen ekskludere foreningen, medlemmet eller det direkte medlem.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis et medlem ved endelig dom er kendt skyldig i en forsætlig grov overtrædelse af jagt- eller våbenlovgivningen.

Stk. 3. Et medlem der ekskluderes af hovedbestyrelsen er samtidig ekskluderet fra foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt, hvor beslutningen er truffet i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen meddeler den ekskluderede beslutningen ved brev eller pr. mail.

Stk. 4. Forud for hovedbestyrelsens endelig beslutning om eksklusion af et medlem, skal spørgsmålet drøftes med vedkommende forenings bestyrelse, Resultatet af drøftelsen skal indgå i hovedbestyrelsens beslutningsgrundlag.

Stk. 5. En forening kan endvidere af egen drift på en generalforsamling ekskludere et medlem af Jægerforbundet, når de i stk. 1 anførte betingelser er opfyldt. Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Beslutning om eksklusion kan alene træffes, hvis 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 7. Den ekskluderede kan indbringe eksklusionen for Voldgiftsretten i henhold til de i § 39 anførte regler.

§ 38 Eksklusion fra en jagtforening

En foreningsbestyrelse kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Stk. 2. Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på foreningens førstkommende generalforsamling. Eksklusionen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmøder, stemmer herfor.

Stk. 3. Eksklusion efter denne paragraf kan ikke indbringes for hovedbestyrelsen eller Voldgiftsretten.


Kapitel 11 DJ's Voldgiftsret

§ 39 Kompetence

1) Tvister mellem Jægerforbundet på den ene side og et medlem, et direkte medlem eller en forening på den anden side i anledning af påståede overtrædelser af disse vedtægter eller forbud og påbud givet af Jægerforbundets valgte organer med hjemmel i disse vedtægter og

2) tvister mellem medlemmer, direkte medlemmer og/eller foreninger indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen af disse vedtægter, forelægges hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan enten selv træffe afgørelse eller henvise sagen til DJ's Voldgiftsret (i disse vedtægter betegnet Voldgiftsretten).

Stk. 2. Såfremt hovedbestyrelsen afgør sagen, kan afgørelsen inden en måned, efter at den er meddelt parterne, af disse ved skriftlig begæring til Jægerforbundet indbringes for Voldgiftsretten. Afgørelsen kan derimod ikke indbringes for de almindelige domstole. Hvis sagen ikke inden den angivne frist er indbragt for Voldgiftsretten, er hovedbestyrelsens afgørelse endelig.

§ 40 Sammensætning

Voldgiftsretten består af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én, hvorefter de to voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der skal opfylde retsplejelovens betingelser for at kunne beskikkes til dommer. Såfremt voldgiftsmændene ikke kan enes om at udpege en formand, udpeges han - efter klagerens valg - af præsidenten for Østre eller Vestre Landsret.

§ 41 Bøder

I de i § 39 anførte sager kan Voldgiftsretten idømme bøder fra 500 kr. til 5.000 kr. Bøderne tilfalder Jægerforbundet.

§ 42 Kendelsernes endelighed

Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole.

§ 43 Sagens behandling

Voldgiftsrettens formand fastsætter de nærmere regler om fremgangsmåden ved behandlingen af sagen for Voldgiftsretten.


Kapitel 12 Sammenslutning og opløsning

§ 44 Sammenslutning

Repræsentantskabet kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmers stemmer vedtage, at Jægerforbundet sammensluttes med andre jagtorganisationer, således at Jægerforbundets aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles jagtorganisation.

§ 45 Opløsning

Repræsentantskabet kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmers stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at Jægerforbundet opløses.

Stk. 2. Jægerforbundets eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - anvendes til fremme af jagtlige eller naturbevarende formål efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.
 

Kapitel 13 Ikrafttræden

 § 46

Stk. 1. Disse vedtægter for Danmarks Jægerforbund er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. juni 2022.

 

 

På repræsentantskabets vegne:

__________________________

Claus Lind Christensen

 

__________________________

Leif Brandi Bach

__________________________

 Lars Jensen

 

__________________________

Torben Schulz Jensen

 

__________________________

Jens Venø Kjellerup

 

__________________________

Lars Udengaard

__________________________

Christian Clausen

 

 

__________________________

Henrik Frost Rasmussen

__________________________

Marie-Louise Achton-Lyng