Vedtægter for Danmarks Jægerforbund

Læs vedtægter i pdf udgave

By-Laws, The hunters association of Denmark

VEDTÆGTER,  DANMARKS JÆGERFORBUND

Kapitel 1. Navn og formål

§ 1 Navn, hjemsted og definitioner

Stk. 1.    Forbundets navn er Danmarks Jægerforbund (i disse vedtægter betegnet DJ) og forbundet har hjemsted i Syddjurs kommune.

Stk. 2.   Hvor disse vedtægter taler om:

 • ”Medlemmer” forstås personer, der via en forening er medlemmer af DJ og ved "direkte medlemmer" forstås personer med direkte medlemskab af DJ.
 • ”Foreninger”, forstås jagtforeninger, der er tilsluttet DJ.
 • ”medlemskommune” forstås den kommune, hvor en forening har hjemsted. Bopælskommune er den kommune, som medlemmet bor i.
 • ”Jægerråd” forstås de ifølge kapitel 4 oprettede jægerråd, der etableres med deltagelse af den eller de lokale jagtforening(er) i de enkelte kommuner som interessevaretagelses- og samarbejdsorganer
 • ”Kredse” forstås de ifølge kapitel 5 etablerede områder, der udgør rammerne for DJ’s regionale aktiviteter.
 • ”repræsentantskabet” forstås det ifølge kapitel 6 valgte repræsentantskab, der er DJ’s højeste myndighed.
 • ”Hovedbestyrelsen” forstås den ifølge kapitel 7 valgte overordnede ledelse af DJ.
 • ”Valgte organer” forstås repræsentantskab, hovedbestyrelse, kredse og jægerråd.
 • ”Valgdistrikt” forstås et geografisk område i en kreds, hvor der foretages valg af et antal kredsbestyrelsesmedlemmer. Opdeling og procedure aftales på et årsmøde i kredsen og vil fremgå af kredsens forretningsorden.
 • ”Koordinatorer” forstås de på kredsniveau valgte eller udpegede koordinatorer. Har man i kredsen udpeget flere koordinatorer inden for det samme område, vil de ekstra koordinatorer blive betragtet som lokalkoordinatorer og indgår ikke i kredsårsmødets sammensætning.

§ 2 Formål

Stk. 1.    DJ er en medlemsorganisation for jægere. DJ varetager medlemmernes interesser og styrker jagten ved at:

 • Arbejde for bæredygtig jagt i Danmark, der bidrager til et artsrigt naturindhold med velfungerende økosystemer.
 • Udføre politisk interessevaretagelse over for politikere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt.
 • Yde service og rådgivning til medlemmer.
 • Udvikle, understøtte og styrke organisationen i alle led.
 • Udgive et medlemsmagasin og kommunikere til relevante målgrupper i henhold til medlemmernes og forbundets interesser.
 • Varetage opgaver inden for natur- og jagtforvaltning i samarbejde med nationale og internationale myndigheder og organisationer.
 • Være uafhængig af politiske partier.

  

Kapitel 2. Medlemskab

§ 3 Medlemskab

Stk. 1.    DJ kan optage enhver uberygtet person som medlem - enten som medlem gennem en forening eller som direkte medlem.

Stk. 2.    Foreningsmedlemmer skal optages som:

 • Ordinært medlem.
 • (Husstandspersoner hos et ordinært medlem kan optages til et reduceret kontingent, men uden ret til levering af DJ’s medlemsmagasin
 • (Personer under 16 år kan optages til et reduceret kontingent. Kontingentet nedsættes ikke ved fravalg af DJ’s medlemsmagasin. Et juniormedlem overføres automatisk som ungdomsmedlem i det år, vedkommende fylder 16 år).
 • (Personer under 26 år kan optages til et reduceret kontingent. Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år).
 • (Personer, som er født i 1948 eller tidligere kan optages som seniormedlem til et reduceret kontingent).
 • Ekstraordinært medlem. (Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til et reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter, som de ordinære medlemmer).
 • (Personer kan optages som gratister i en afgrænset periode. Kursistmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de ordinære medlemmer).
 • Æresmedlem. (Den enkelte forening indstiller æresmedlemmer og betaler kontingent for disse).
 • (Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at oprette kampagnemedlemmer herunder til at reducere kontingent i kampagneperioder).
 • Lokalt støttemedlem. Kan tegnes af personer, som ikke er jagttegnsberettiget eller personer, som ikke længere indløser jagttegn. Lokale støttemedlemmer kan deltage i aktiviteter og vedtægtsregulerede møder i den lokale jagtforening uden stemmeret. Medlemskabet er uden ret til magasinet Jæger.

Stk. 3.    Direkte medlemmer optages som direkte medlemmer af DJ uden tilknytning til en lokal forening til et forhøjet kontingent. For direkte medlemmer er medlemskommunen identisk med bopælskommunen.

§ 4 Rettigheder og forpligtelser

Stk. 1.    Alle medlemmer med undtagelse af lokale støttemedlemmer har

 • adgang til årsmøder i jægerrådet i bopælskommunen og medlemskommunen med tale- og stemmeret.
 • adgang til kredsens årsmøder i bopæls- og medlemskredsen, idet kun de delegerede har tale- og stemmeret,
 • adgang til repræsentantskabsmøder, idet kun de valgte repræsentanter har tale- og stemmeret, og
 • ret til at deltage i kredsenes og forbundets aktiviteter, medmindre disse er betinget af særlige kvalifikations- eller adgangskrav.

Stk. 2.    Alle medlemmer har pligt til at overholde disse vedtægter og de beslutninger, der er truffet af DJ’s valgte organer.

§ 5 Udmeldelse af DJ

Stk. 1.    Udmeldelse af DJ skal ske med mindst 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2.    DJ kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 3.    DJ kan ekskludere et medlem i henhold til de i § 30 fastsatte regler.

Stk. 4.    Medlemskabets ophør - uanset årsag - medfører ikke krav på andel i DJ’s formue.

§ 6 Kontingent og hæftelse

Stk. 1.     Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til DJ, som fastsættes af repræsentantskabet. For medlemmer af en jagtforening opkræves kontingentet til jagtforeningen sammen med kontingentet til DJ.

Stk. 2.     Hovedbestyrelsen fastsætter forfaldstid mv.

Stk. 3.    Medlemmer hæfter ikke for DJ’s økonomiske forpligtelser.

 
Kapitel 3. Jagtforeningernes forhold til Danmarks Jægerforbund

§ 7 Vedtægter mv.

Stk. 1.    Foreningerne vedtager egne vedtægter. For at foreningen kan tilsluttes DJ, skal foreningens vedtægter godkendes af DJ. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, at DJ’s vedtægter er gældende for foreningen og, at DJ ikke hæfter for foreningens forpligtelser.

Stk. 2.    Foreningens medlemmer skal være medlem af DJ.

Stk. 3.    Foreningerne hæfter ikke for DJ’s økonomiske forpligtelser.

§ 8 Optagelse

Stk. 1      DJ kan optage foreninger, hvis formål ligger inden for det i § 2 anførte.

§ 9 Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1.    Udmeldelse af DJ skal ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår og kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.    DJ kan ekskludere en forening i henhold til de i § 30 fastsatte regler.

Stk. 3.    Ved en forenings opløsning - bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til almennyttige formål i den opløste forenings kommune. Formål skal være fastsat i foreningens vedtægter.

Stk. 4.    Såfremt der ikke er fastsat formål i foreningens vedtægter, forvaltes formuen af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny forening i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den ny forening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

§ 10 Foreningernes forpligtelser mv.

Stk. 1.    Foreningerne har pligt til

 • efter anmodning at meddele DJ de nødvendige oplysninger for at varetage DJ’s formål og interesser, herunder medlemstal og bestyrelsens sammensætning.
 • at lade DJ’s formand, kredsens hovedbestyrelsesmedlem, kredsens kredsformand eller et af dem udpeget kredsbestyrelsesmedlem samt formanden for jægerrådet få taleret på foreningens generalforsamlinger.
 • at overholde disse vedtægter og de beslutninger, der er truffet af DJ’s valgte organer.
 • at medvirke til at styrke DJ’s arbejde med de vedtagne strategier.

  

Kapitel 4. Jægerråd

§ 11 Områder

Stk. 1.    Der oprettes et jægerråd i hver af de 98 kommuner.

Stk. 2.    Et jægerråd kan etableres af en eller flere foreninger.

Stk. 3.    Foreningerne hører under det jægerråd, hvor den enkelte forening har hjemsted.

Stk. 4.    Flere jægerråd i en kreds kan samarbejde om at løfte opgaverne jf. § 15 stk. 8.

Stk. 5.    Jægerråd inden for en kreds kan lægges sammen. Der skal være mindst én repræsentant fra en forening med hjemsted i hver kommune i det fælles jægerråd. En sammenlægning skal vedtages på et årsmøde i de respektive jægerråd. Sammenlægningen vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. Hvis et sammenlagt jægerråd ønsker at opdele sig, så et jægerråd alene arbejder i egen kommune, besluttes dette på et årsmøde i det sammenlagte jægerråd. Beslutningen om deling skal vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, som har hjemsted eller er medlem af en forening i den kommune, hvor jægerrådet, som ønsker opdeling, har hjemsted.

Stk. 6.    Et sammenlagt jægerråd kan fastholde det oprindelige antal pladser i kredsbestyrelsen.

Stk. 7.    I kommuner uden jagtforening eller jægerråd, kan kredsbestyrelsen vælge eller udpege et eller flere medlemmer til at varetage de opgaver som varetages af et jægerråd. Etableres et jægerråd i kommunen, overtager jægerrådet opgaverne fra de af kredsbestyrelsen valgte eller udpegede medlemmer.

Stk. 8.    Driften af jægerrådene finansieres af DJ i overensstemmelse med nærmere af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

§ 12 Årsmødets kompetence og sammensætning

Stk. 1.    Årsmødet er den øverste myndighed i jægerrådet.

Stk. 2.    Årsmødet er sammensat af

 • bestyrelsen i jægerrådet,
 • medlemmer med bopæl i kommunen eller medlemmer af en forening i kommunen dog undtaget lokale støttemedlemmer.

Stk. 3.    Medlemmerne har tale- og stemmeret.

Stk. 4.    Afstemninger ved årsmøder i jægerrådene.

1)       Hvert medlem har én stemme.

2)      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.    Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 6.    DJ’s formand, kredsens hovedbestyrelsesmedlem, kredsens formand eller et af dem valgt/udpeget kredsbestyrelsesmedlem har taleret på jægerrådenes årsmøder.

§ 13 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Stk. 1.    Ordinært årsmøde holdes senest fire uger inden det ordinære årsmøde i kredsen.

Stk. 2.    Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker i DJ’s medlemsmagasin eller på DJ’s hjemmeside, og udsendes i mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på DJ’s medlemsnet, senest fire uger før mødet.

Stk. 3.    Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Kandidater til jægerrådsformand, hovedbestyrelsen, hovedbestyrelsessuppleanter, repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet samt forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal være jægerrådets formand i hænde skriftligt senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4.    Er der ikke opstillet mindst en kandidat til formandsposten forud for det ordinære eller ekstraordinære møde, kan der undtagelsesvis opstilles kandidater på mødet.

Stk. 5.    Forslag og kandidater skal offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 6.    Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 4. Orientering ved repræsentanten for Grønt Råd og evt. andre fora
 5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 6. Valg af formand (kun i valgår)
 7. Indstilling af op til to kandidater til hovedbestyrelsen og op til to HB-suppleanter (kun i valgår)
 8. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet
 9. Indkomne forslag ledsaget af motivation
 10. Eventuelt

Stk. 7.    Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet én kandidat. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1/10 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 8.   Valget/udpegningen træder i kraft efter mødets afslutning.

Stk. 9.    Valg af repræsentanter med suppleanter skal meddeles kredsformanden senest 3 uger før kredsens årsmøde. Kan jægerrådet ikke udfylde de tildelte pladser i repræsentantskabet, kan kredsbestyrelsen udpege repræsentanter til de ubesatte pladser.

Stk. 10.   Listen over medlemmer af repræsentantskabet skal fremgå af DJ’s medlemsnet.

§ 14 Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1.    Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen i jægerrådet efter behov, eller når mindst 1/3 af foreningerne i jægerrådet skriftligt over for bestyrelsen anmoder om det. Anmodningen skal indeholde en dagsorden med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 2.    Mødet skal holdes inden seks uger, efter anmodning herom er modtaget af bestyrelsen, eller bestyrelsen har truffet beslutning om det.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske via DJ’s hjemmeside og udsendes i mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på DJ’s medlemsnet, med mindst fire ugers varsel. I tilfælde af formandsvalg skal kandidaterne være meddelt skriftligt til jægerrådets bestyrelse senest ni dage før mødet. Alle kandidater til formandsposten offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest en uge før mødet.

§ 15 Bestyrelsen i de enkelte jægerråd

Stk. 1.    Bestyrelsen i jægerrådene består af en formand og yderligere et medlem pr. forening, som vælges af den enkelte jagtforening. Hvis der er 5 eller færre jagtforeninger i kommunen, kan bestyrelsen bestå af formanden og yderligere op til 2 medlemmer pr. forening.

Stk. 2.    Repræsentanten i et Grønt Råd eller eventuelt andre fora kan vælges uden for bestyrelsen, dog skal repræsentanten være medlem af DJ. I så fald bliver repræsentanten samtidig fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Stk. 3.   Jægerrådsformanden skal være medlem af en forening i kommunen eller være direkte medlem i kommunen.
Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en forening i kommunen.
Bestyrelsesformanden vælges for en 4-årig periode.

Stk. 4.   Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt jægerrådets bestyrelsesrepræsentant eller forslag til repræsentant i kredsbestyrelsen, jf. § 20, stk. 1 på det førstkommende jægerrådsbestyrelsesmøde efter årsmødet.

Stk. 5.    Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6.    Jægerrådets bestyrelse kan træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af dens hverv i en forretningsorden.

Stk. 7.    Jægerrådsbestyrelsen varetager følgende opgaver, som ikke kan uddelegeres:

 • Udfører DJ’s interessevaretagelse i hver kommune inden for lokale jagtpolitiske, miljømæssige og foreningsrelaterede forhold på vegne af kommunens foreninger.
 • Vælger eller udpeger en eller flere repræsentanter til Grønt Råd eller tilsvarende i kommunen. I sammenlagte jægerråd skal den enkelte kommunes repræsentant i Grønt Råd eller tilsvarende være bosiddende i den pågældende kommune. Hvis der ikke findes Grønt Råd eller tilsvarende arbejdes der på, at det oprettes.

Stk. 8.    Jægerrådsbestyrelsens opgaver er herudover:

 • At have kontakt med kommunens jagtforeninger og koordinere fælles aktiviteter mellem foreningerne
 • At sikre sammenhæng mellem kommunens jagtforeninger og kredsbestyrelsen
 • At samarbejde med kommunen om regulering, når dette er aktuelt
 • At fortælle foreningerne om DJ’s tilbud

              Disse opgaver kan jægerrådene samarbejde om jf. § 11. stk. 4, eller efter gensidig aftale uddelegere til kredsbestyrelsen. Aftalen beskrives i de respektive forretningsordener.

Stk. 9.    Ved ophævelse af ændret opgavefordeling mellem jægerråd og kreds, følger jægerrådsbestyrelsens opgaver vedtægterne.

  

Kapitel 5. Kredse

§ 16 Områder

Stk. 1.    DJ inddeles i følgende kredse:

Kreds 1: Nordjylland
Kreds 2: Midt-vest
Kreds 3: Midt-øst
Kreds 4: Sydjylland
Kreds 5: Fyn
Kreds 6: Sydsjælland
Kreds 7: Nordsjælland
Kreds 8: Bornholm

Stk. 2.    Hvert enkelt jægerråd henhører under én kreds.

Stk. 3.    Repræsentantskabet fastsætter inddelingen i kredse.

Stk. 4.    Kredsenes drift finansieres af DJ i overensstemmelse med retningslinjer fastlagt af hovedbestyrelsen.

§ 17 Kredsårsmødets kompetence og sammensætning

Stk. 1.    Kredsens årsmøde har den øverste myndighed i kredsens anliggender.

Stk. 2.    Kredsens årsmøde er sammensat af:

1)      Kredsbestyrelsen

2)      Formændene for jægerrådenes bestyrelser

3)       Koordinatorer jf. § 1, stk. 10

4)      Fra hver forening én delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. (Medlemstal offentliggøres på medlemsnettet senest 15. oktober)

Stk. 3.    DJ’s formand har taleret på kredsens årsmøder.

§ 18 Ordinært årsmøde i kredsen

Stk. 1.    Ordinært årsmøde holdes hvert år i marts måned.

Stk. 2.    Indkaldelse til det ordinære årsmøde med angivelse af dagsorden sker i DJ’s medlemsmagasin eller på DJ’s hjemmeside og udsendes i mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på DJ’s medlemsnet, senest fire uger før mødet. Endelig dagsorden skal offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet og skal indeholde indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand. Hvis der er supplerende bilag eller praktiske oplysninger om f.eks. tilmelding, skal dette fremgå af DJ’s hjemmeside.

Stk. 3.    Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et årsmøde i jægerrådet eller en jagtforenings generalforsamling. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4.    Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om kredsens virksomhed
 4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
 5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
 6. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme (kun i valgår)
 7. Valg af kredsformand (kun i valgår)
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlem
 9. Indkomne forslag ledsaget af en motivation
 10. Eventuelt

Stk. 5.    Hver delegeret har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Årsmødet i kredsen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte delegerede.

Stk. 6.    Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet én kandidat. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1/10 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning.
Afstemninger kan også ske elektronisk.

Stk. 7.    Valg af kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem afgøres ved simpelt absolut flertal (mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer).

              Ved flere end to kandidater, hvor ingen af kandidaterne har opnået simpelt absolut flertal, foretages omvalg blandt de to kandidater, der har opnået det højeste stemmetal.

              Ved stemmelighed foretages ét omvalg, herefter foretages lodtrækning.

Stk. 8.    Ved andre personvalg samt alle andre sager, der sættes under afstemning, træffes beslutningerne ved almindeligt flertal (flest af de afgivne stemmer).

Stk. 9.    Valget træder i kraft umiddelbart efter årsmødets afslutning, dog undtaget valg af hovedbestyrelsesmedlem, hvor valgperioden er fra 1. april.

§ 19 Ekstraordinært årsmøde i kredsen

Stk. 1.    Ekstraordinært årsmøde indkaldes af kredsbestyrelsen efter behov, eller når mindst 1/4 af medlemmerne jf. §17, stk. 2. skriftligt over for kredsbestyrelsen begærer dette. Anmodningen skal indeholde en dagsorden med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 2.   Kredsbestyrelsen skal holde ekstraordinært årsmøde inden seks uger efter, at 1/4 af kredsrepræsentanterne skriftligt har anmodet om det, eller bestyrelsen har truffet beslutning om det. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske via DJ’s hjemmeside og udsendes i mail til de berørte medlemmer, der har oplyst behørig mailadresse under kontaktoplysninger på DJ’s medlemsnet, med mindst fire ugers varsel. I tilfælde af personvalg skal kandidaterne være meddelt skriftligt til kredsbestyrelsen senest ni dage før mødet. Alle kandidater offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest en uge før mødet.

§ 20 Kredsbestyrelse

Stk. 1.    Kredsbestyrelsen består af formanden og hovedbestyrelsesmedlemmet samt et medlem fra hver jægerrådsbestyrelse.
I kredse med flere end 12 jægerråd, indstiller hvert jægerråd en kandidat til valg på årsmødet i kredsen eller gennem valgdistrikter, der gennemfører valget.
I kredse med mindre end 10 jægerråd kan kredsbestyrelsen udvides, så der indgår indtil 10 medlemmer i kredsbestyrelsen.
Opdeling og procedure aftales på et årsmøde i kredsen og vil fremgå af kredsens forretningsorden.

Stk. 2.    Formanden vælges for en periode af 4 år. Valg af formand sker i lige år i det valgår, hvor der ikke vælges hovedbestyrelsesmedlem. Kandidater til kredsformandsposten meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før årsmødet i kredsen og oversigt over kandidater udsendes sammen med dagsorden til årsmødet i kredsen iht. § 18, stk. 2.

Stk. 3.    Kredsbestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget af bestyrelsen i et jægerråd, jf. § 15, stk. 4, vælges på årsmødet i kredsen.

Stk. 4.    Kredsbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær og en kredskasserer. Kredsbestyrelsen kan udpege medlemmer uden for kredsbestyrelsen til kasserer og sekretær, dog har kredsbestyrelsen fortsat ansvaret for funktionerne, og de udpegede medlemmer har møderet uden stemmeret på kredsbestyrelsesmøderne.

Stk. 5.    Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6.    Hovedbestyrelsesmedlemmets hovedansvar er varetagelse af jagt- og miljøpolitiske spørgsmål i samarbejde med kredsen.

Stk. 7.    Kredsbestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af dens hverv i kredsbestyrelsens forretningsorden.

Stk. 8.    Kredsbestyrelsen varetager følgende opgaver, som ikke kan uddelegeres:

 • Vælger eller udpeger koordinatorer
 • Koordinerer kredsens aktiviteter i samarbejde med kredsens koordinatorer og udvalgene på forbundsniveau
 • Understøtter og koordinerer jagt- og miljøpolitiske spørgsmål på kredsniveau
 • Forvalter det økonomiske tilskud fra DJ efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinjer
 • Udpeger repræsentanter til de ubesatte pladser i repræsentantskabet, jf. § 13, stk. 9.

Stk. 9.    Kredsbestyrelsens opgaver er herudover:

 • At medvirke til at profilere DJ og DJ’s tilbud
 • At igangsætte og følge op på fælles indsatser, projekter og andre aktiviteter

Disse opgaver kan efter gensidig aftale uddelegeres til jægerrådsbestyrelserne. Aftalen beskrives i de respektive forretningsordener.

Stk. 10.   Ved ophævelse af ændret opgavefordeling mellem jægerråd og kreds, følger kredsbestyrelsens opgaver vedtægterne.

  

Kapitel 6. Repræsentantskab

§ 21 Kompetence og sammensætning

Stk. 1.    Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle DJ’s anliggender.

Stk. 2.    Repræsentantskabet er sammensat af:

1)       Hovedbestyrelsen
2)       Kredsbestyrelserne
3)       Valgte repræsentanter på årsmøderne i jægerrådene
4)       Formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg, i det omfang disse ikke er medlem(mer) af kredsbestyrelserne         

Stk. 3.    I tilfælde af forfald kan repræsentanter erstattes af suppleanter.

Stk. 4.    Formænd for politiske udvalg, der ikke er en del af repræsentantskabet, inviteres til repræsentantskabsmødet med taleret. 

Stk. 5.    Kredsens antal af repræsentanter beregnes ved en repræsentant for hver påbegyndte 250 medlemmer i kredsen opgjort pr. 1 oktober året før. (Medlemstal offentliggøres på medlemsnettet senest 15. oktober).

              Kredsens antal af repræsentanter indeholder hovedbestyrelsesmedlemmet, kredsbestyrelserne og de af jægerrådene valgte repræsentanter. Er kredsbestyrelsen større end kredsens opnåede antal repræsentanter, forøges kredsens andel med det manglende antal repræsentanter.

§ 22 Ordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1.    Det ordinære repræsentantskabsmøde holdes hvert år senest i juni måned.

Stk. 2.    Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i DJ’s medlemsmagasin eller på DJ’s hjemmeside senest fire uger før mødet. Dagsorden, årsregnskab og indkomne forslag sendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest tre uger før mødet sammen med hovedbestyrelsens budget og forslag til kontingent.

Stk. 3.    Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af hovedbestyrelsen, skal være vedtaget på et årsmøde i et jægerråd eller på et årsmøde i kredsen og være DJ’s sekretariat i hænde senest den 1. april.

Stk. 4.    Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning om DJ’s virke
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand, jf. stk. 5 og 6
 8. Valg af statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer og suppleanter for disse, jf. stk. 7.
 9. Eventuelt

Stk. 5.    Formandskandidater skal skriftligt meddeles DJ’s sekretariats hovedpostkasse eller e-mail senest 1. februar før valget og skal bekendtgøres for kredsene før disses ordinære årsmøder.

Stk. 6.    Valg af DJ’s formand afgøres ved simpelt absolut flertal (mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer).

              Ved flere end to kandidater, hvor ingen af kandidaterne har opnået simpelt absolut flertal, foretages omvalg blandt de to kandidater, der har opnået det højeste stemmetal.

              Ved stemmelighed foretages ét omvalg, herefter foretages lodtrækning.

Stk. 7.    Statsautoriseret revisor vælges for ét år ad gangen. To kritiske revisorer med respektive suppleanter vælges på skift for to år ad gangen.

Stk. 8.    Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet én kandidat. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1/10 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger kan også ske elektronisk.

              Ved andre personvalg end til formandsposten samt alle andre sager, der sættes under afstemning, træffes beslutningerne ved almindeligt flertal (flest af de afgivne stemmer).

Stk. 9.    Valgene træder i kraft umiddelbart efter valghandlingen.

Stk. 10.   Ændringer af DJ’s vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er afgivet for forslaget.

Stk. 11.   Hvert unikke medlem af repræsentantskabet har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 12.   Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

§ 23 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1.    Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, når den 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer har givet formanden et mistillidsvotum, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabet skriftligt over for hovedbestyrelsen anmoder om dette med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.

Stk. 2.    Hovedbestyrelsen holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest seks uger efter, at et behov er konstateret, henholdsvis 1/4 af repræsentantskabet skriftligt har anmodet om dette. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske pr. mail med mindst to ugers varsel. I de af §§ 37-38 omfattede tilfælde skal varslet dog være mindst fire uger.

 

Kapitel 7. Hovedbestyrelse

§ 24 Hovedbestyrelse

Stk. 1.    Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af DJ.

Stk. 2.    Hovedbestyrelsen ansætter den øverste administrative ansvarlige for den daglige drift af DJ samt DJ’s afdelingschefer og fastlægger via vedtagelse af budgettet de overordnede rammer for DJ.

Stk. 3.    Hovedbestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af dens opgaver i hovedbestyrelsens forretningsorden.

Stk. 4.    Formanden varetager den daglige politiske ledelse mellem hovedbestyrelsesmøderne indenfor de af hovedbestyrelsen fastsatte rammer.

Stk. 5.    Hovedbestyrelsen består af formanden og et valgt medlem fra hver kreds.

Stk. 6.    Formanden vælges af repræsentantskabet for fire år ad gangen.

Stk. 7.    Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt af kredsene vælges for fire år ad gangen og tiltræder hovedbestyrelsen pr. 1. april i de respektive valgår.

Stk. 8.    Hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 9.    Hovedbestyrelsen kan nedsætte politiske, aktivitets- og arbejdsudvalg efter behov og fastlægger kompetencen for disse udvalg i et kommissorium.

Stk. 10.   Hovedbestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst seks gange om året, eller når formanden eller mere end 1/3 af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

Stk. 11.   Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af hovedbestyrelsen har én stemme. Ved personsager træffes beslutningerne ved simpelt absolut flertal. Ved alle andre sager, der sættes under afstemning, træffes beslutningerne ved almindeligt flertal (flest af de afgivne stemmer).

Stk. 12.   I tilfælde af forfald

 • Hvis formanden - uanset af hvilken årsag - i mere end tre måneder bliver ude af stand til at varetage formandshvervet, varetages dette af hovedbestyrelsens næstformand, indtil formanden er i stand til at genoptage formandshvervet eller indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.
 • Hvis et andet medlem af hovedbestyrelsen end formanden bliver forhindret i at deltage i hovedbestyrelsens arbejde, kan hovedbestyrelsen i fraværsperioden indkalde vedkommendes suppleant. Hvis fraværet er mere end 3 måneder skal suppleanten indkaldes. Hvis fraværet er varigt, supplerer hovedbestyrelsen sig med vedkommendes suppleant indtil det førstkommende ordinære årsmøde i kredsen.

  

Kapitel 8. Elektroniske møder

§ 25 Møder i DJ’s regi kan afholdes helt eller delvist elektronisk

Stk. 1.    Hovedbestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal beslutte, at et vedtægtsbestemt møde kan erstattes af et digitalt møde.

Stk. 2.    Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt et fysisk møde ikke kan holdes som følge af uforudsete og helt særlige omstændigheder eller ved påbud af myndigheder.

Stk. 3.    Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale møde efter stk. 1. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i mødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Stk. 4.    Det skal ved et digitalt møde sikres, at mødet afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om mødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på mødet.

Stk. 5.    Medlemmerne skal i forbindelse med indkaldelsen oplyses om, at mødet afholdes digitalt.

Stk. 6.    Medlemmerne skal oplyses om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med mødet og skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale møde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved mødets afholdelse.

 

Kapitel 9. Sekretariat, regnskab, revision mv.

§ 26 Sekretariat

Stk. 1.    Den øverste administrative ansvarlige ansætter personale inden for de i budgettet fastlagte rammer.

§ 27 Tegningsret

Stk. 1.    DJ tegnes af formand, næstformand og et hovedbestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2.    Meddelelse af fuldmagt til medarbejdere i sekretariatet kan kun ske til mindst to personer i forening.

§ 28 Formue og regnskabsår

Stk. 1.    DJ’s formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, værdipapirer eller fast ejendom.
Anbringelsen af formuen i værdipapirer og fast ejendom skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.    Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 29 Revision

Stk. 1.    Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet.

Stk. 2.    De to kritiske revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet har navnlig til opgave at påse, at DJ og selskaber, som DJ har bestemmende indflydelse over, administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af de valgte organer fastsatte retningslinjer.

Stk. 3.    Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke vælges til kritisk revisor.

  

Kapitel 10. Eksklusion

§ 30 Eksklusion fra DJ

Stk. 1.    Såfremt en forening, et direkte medlem eller et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af disse vedtægter eller af forbud eller påbud givet af DJ’s valgte organer med hjemmel i disse vedtægter eller i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for DJ, kan hovedbestyrelsen ekskludere foreningen, medlemmet eller det direkte medlem.

Stk. 2.    Det samme gælder, hvis et medlem ved endelig dom er kendt skyldig i en forsætlig grov overtrædelse af jagt- eller våbenlovgivningen.

Stk. 3.    Et medlem, der ekskluderes af hovedbestyrelsen, er samtidig ekskluderet fra foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt, hvor beslutningen er truffet i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen meddeler den ekskluderede beslutningen ved brev eller pr. mail.

Stk. 4.    Forud for hovedbestyrelsens endelige beslutning om eksklusion af et medlem, skal spørgsmålet drøftes med vedkommende forenings bestyrelse. Resultatet af drøftelsen skal indgå i hovedbestyrelsens beslutningsgrundlag.

Stk. 5.    En forening kan endvidere af egen drift på en generalforsamling indstille en eksklusion af et medlem af DJ, når de i stk. 1 anførte betingelser er opfyldt. Indstillingen skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 6.    Beslutning om eksklusion kan alene træffes, hvis 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 7.    Den ekskluderede kan indbringe eksklusionen for Voldgiftsretten i henhold til de i § 32 anførte regler.

Stk. 8.    Ved beslutning om eksklusion fastlægger hovedbestyrelsen karensperiodens længde, samt hvornår det ekskluderede medlem tidligst kan anmode om genoptagelse af medlemskabet igen.

§ 31 Eksklusion fra en jagtforening

Stk. 1      En foreningsbestyrelse kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Stk. 2.    Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på foreningens førstkommende generalforsamling. Eksklusionen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af dem, der fremmøder, stemmer herfor. De to generalforsamlinger skal holdes med mindst to uges mellemrum.

Stk. 3.    Eksklusion efter denne paragraf kan ikke indbringes for hovedbestyrelsen eller Voldgiftsretten.

 

Kapitel 11. Voldgiftsret

§ 32 Kompetence

Stk. 1.    1)       Tvister mellem Jægerforbundet på den ene side og et medlem, et direkte medlem eller en          forening på den anden side i anledning af påståede overtrædelser af disse vedtægter eller          forbud og påbud givet af jægerforbundets valgte organer med hjemmel i disse vedtægter   og

              2)      Tvister mellem medlemmer, direkte medlemmer og/eller foreninger indbyrdes, hvis          afgørelse beror på anvendelsen af disse vedtægter, forelægges hovedbestyrelsen.          Hovedbestyrelsen kan enten selv træffe afgørelse eller henvise sagen til DJ's Voldgiftsret (i          disse vedtægter betegnet Voldgiftsretten).

Stk. 2.    Såfremt hovedbestyrelsen afgør sagen, kan afgørelsen inden en måned, efter at den er meddelt parterne, af disse ved skriftlig begæring til Jægerforbundet indbringes for Voldgiftsretten. Afgørelsen kan derimod ikke indbringes for de almindelige domstole. Hvis sagen ikke inden den angivne frist er indbragt for Voldgiftsretten, er hovedbestyrelsens afgørelse endelig.

§ 33 Sammensætning

Stk. 1.    Voldgiftsretten består af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én, hvorefter de to voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der skal opfylde retsplejelovens betingelser for at kunne beskikkes til dommer. Såfremt voldgiftsmændene ikke kan enes om at udpege en formand, udpeges han - efter klagerens valg - af præsidenten for Østre eller Vestre Landsret.

§ 34 Bøder

Stk. 1.    I de i § 32 anførte sager kan Voldgiftsretten idømme bøder fra 500 kr. til 5.000 kr. Bøderne tilfalder Jægerforbundet.

§ 35 Kendelsernes endelighed

Stk. 1.    Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole.

§ 36 Sagens behandling

Stk. 1.    Voldgiftsrettens formand fastsætter de nærmere regler om fremgangsmåden ved behandlingen af sagen for Voldgiftsretten.

  

Kapitel 12. Sammenslutning og opløsning

§ 37 Sammenslutning

Stk. 1.   Repræsentantskabet kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmers stemmer vedtage, at DJ sammensluttes med andre jagtorganisationer, så DJ’s aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles jagtorganisation.

§ 38 Opløsning

Stk. 1.    Repræsentantskabet kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmers stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der holdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at DJ opløses.

Stk. 2.   DJ’s eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - anvendes til fremme af jagtlige eller naturbevarende formål efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

 

Kapitel 13. Ikrafttræden

§ 39
Disse vedtægter for Danmarks Jægerforbund er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 10. juni 2023.

  

På repræsentantskabets vegne – Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse:

  

________________________________________

Formand Claus Lind Christensen

 

 

 

________________________________________

Bestyrelsesmedlem Lars Jensen

 

 

 

________________________________________

Bestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup

 

 

 

_______________________________________

Bestyrelsesmedlem Christian Clausen

 

 

 

______________________________________

Bestyrelsesmedlem Torben Schulz Jensen 

 

 

 

 

 

________________________________________

Næstformand Leif Brandi Bach

 

 

 

_______________________________________

Bestyrelsesmedlem Lars Udengaard

 

 

 

_______________________________________

Bestyrelsesmedlem Marie-Louise Achton-Lyng

 

 

 

_______________________________________

Bestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen