Kursusreolen

Kursusreolen er en oversigt over Danmarks Jægerforbunds kurser. Nogle er planlagt, og du skal bare melde dig på, mens andre kan bookes af din lokale jagtforening eller via uddannelseskoordinatoren i din kreds.

 • Skydning og våben

  Efteruddannelse af flugtskydningsinstruktører

  Skal jagtforeningens flugtskydningsinstruktører efteruddannes eller blot have ny inspiration til instruktionen på den lokale flugtskydningsbane, så tag fat i DJs skydeinstruktører via DJs skydeskole og aftal en efteruddannelsesdag på jeres skydebane og meget gerne i samarbejde med andre jagtforeninger/skydebaner i lokalområdet.

  Læs mere om kurset her.

  Genladning

  Det kræver en formel uddannelse at lade egne patroner, og for mange jægere er det en særlig tilfredsstillelse at nedlægge vildt med patroner, man selv har ladet.

  Læs mere om kurset her.

  Skæftetilpasning

  Den korrekte tilpasning af skæftet har afgørende betydning for at opbygge en effektiv skydestil på jagt. Kurset tager udgangspunkt i eget våben og i at hjælpe andre med skæftetilpasning. Kurset er særligt henvendt til flugtskydningsinstruktører, og anbefales afholdt sammen med andre jagtforeninger for at få tilstrækkeligt deltagerantal.

  Læs mere om kurset her.

  Transport af ammunition

  Dette kursus henvender sig til jægere, der skal transportere ammunition. Efter kurset vil man leve op til lovgivningen, således at man må transportere krudt og fænghætter i henhold til gældende regler og patroner i ubegrænsede mængder.

  Læs mere om kurset her.

 • Natur-, vildt- og terrænpleje

  Sæt fokus på natur- og terrænpleje i jagtforeningens uddannelsesaktiviteter og medvirk til, at vi får kvalificeret jægernes indsats for bedre og mere natur, der også rummer mere biodiversitet.

  Etablering og pleje af vildtagre

  En veletableret vildtager kan være medvirkende til at sikre vildtet et nødvendigt terrænplejetiltag for et velfungere levested. Få indsigt i regler, afgrødevalg, etablering og pleje.

  Læs mere om kurset her.

  Terrænpleje for markvildt

  Den rettet terrænpleje for markvildtet kan på nogle landbrugsarealer være afgørende for at sikre markvildtet de rette livsbetingelser for bæredygtig jagt.

  Læs mere om kurset her.

  Terrænpleje for trækvildt

  Etablering af vådområder og pleje af eksisterende er ofte helt afgørende for at tilgodese en række ænder, gæs og vadefugle. Ofte kan terrænplejetiltag knyttet til trækvildt kombineres med hensyn til miljøforbedringer i landbruget.

  Læs mere om kurset her.

  Terrænpleje for hjortevildt

  Hjortevildt kar generelt gode livsbetingelser i skovene og landbrugslandet, og ofte vil den rette og målrettede terrænpleje for hjortevildtet have en gavnende effekt for naturen og biodiversiteten.

  Læs mere om kurset her.

  Afskydning af hjortevildt

  Korrekt afskydning ud fra en målsætning er i langt overvejende grad den rette vej til balancerede bestande af hjortevildt og ansvarlig forvaltning. Få indsigt i hvordan fastsættelse af målsætninger kan ske, hvordan den efterfølgende afskydning bør være og ikke mindst hvordan man kan måle, om man når målsætningen.

  Læs mere om kurset her.

  Fælles forvaltning af hjorte-, træk- og markvildt

  I mange tilfælde vil en fælles forvaltning af vildtet på tværs af lodsejergrænser give mulighed for en mere målrettet forvaltning og ikke mindst en bedre jagt.

  Læs mere om kurset her.

 • Jægerhåndværk

  Lokkejagt på ræv

  Har jagtforeningen - eller måske flere jagtforeninger, der går sammen - adgang til terræn for jagt på eller regulering af ræv, så har vi kurset, der sætter teori og praksis i spil. Jagtformen er meget spændende og giver minimal forstyrrelse på terrænet, da man ved at mestre den rette kaldeteknik kan lokke ræven ind på skudafstand fra selv meget store afstande.

  Læs mere om kurset her.

  Jagtledelse og sikkerhed

  God jagledelse og sikkerhed under jagt er afgørende for, at jagtoplevelserne har de rette rammer, så jagten udøves etisk og forsvarlig. Vi har kurset for en eller flere jagtforeninger og/eller konsortier, der ønsker fokus på den gode jagtledelse og sikkerhed under jagt.

  Læs mere om kurset her.

  Fældefangst

  Jagtforeningen kan sætte fokus på, hvordan man fanger krager, skader, ræv, mink, mårhund og husmår i fælder. Der gives en grundig introduktion til fældefangst, så man bliver i stand til at foretage dette på et professionelt og etisk forsvarligt plan.

  Læs mere om kurset her.

  Udsætning af vildt

  Udsætning af mere end 100 stk. fjervildt kræver formel uddannelse. Med dette kursus kan jagtforeningen samle medlemmer, der ønsker af sætte fjervildt ud og samtidig få de formelle krav på plads.

  Læs mere om kurset her.

  Naturnær udsætning af fjervildt

  Kurset giver deltagerne indsigt i opdræt og udsætning, der hviler på fuglenes naturlige adfærdsmønstre. Der arbejdes med forskellige metoder til opdræt af agerhøns og fasaner, med fokus på familieflokke og muligheden for supplerende udsætning til vildtfuglestammer. I det praksisnære kursus ser vi endvidere på valg af biotoper og terrænpleje, der sikrer egnede levesteder for fuglevildtet. Dette er ikke det kompetencegivende kursus, der giver tilladelse til udsætning af mere end 100 stk. fjervildt.

  Læs mere om kurset her.

  Trofæbehandling

  Et kursus i trofæbehandling er en god aktivitet for et arrangement i jagtforeningen, hvor der gives gode råd om trofæbehandling og naturligvis mulighed erfaringsudveksling blandt foreningens medlemmer. Samtidig giver det mulighed for at foreningens medlemmer i fællesskab kan få behandlet deres trofæer.

  Læs mere om kurset her.

  Strejfning af pelsvildt

  Strejfning af pelsvildt er et kursus for jagtforeningen, hvor foreningens medlemmer i fællesskab sætter fokus på, hvordan pelsvildt strejfes, og man behandler skindet, så det evt. kan anvendes til en frakke, en hat eller bare en dummy til hunden.

  Læs mere om kurset her.

  Vildtbehandling

  Kurset omhandler principperne for opbrækning og forlægning, herunder finpartering af hjortevildt og hare samt plukning og klargøring af fuglevildt. Kursisten bliver i stand til at foretage dette på en professionel måde, så den efterfølgende madlavning får et optimalt udgangspunkt. Kurset kan danne ramme for et jagtforeningsarrangement med fokus på vildtet som råvarer. Velbekomme.

  Læs mere om kurset her.

  Vildtsygdomme og hygiejne

  Kurset har igennem en årrække været meget populært i Danmarks Jægerforbund. Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.

  Kurset tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbund efter aftale med DTU-veterinærinstituttet og opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.

  Læs mere om kurset her.

  Strand- og havjagt

  Jagt ved stranden og på havet er særdeles spændende og udfordrende for jægeren.
  Den omfattes motorbådsjagt, kravlejagt og trækjagt. Motorbådsjagten er den opsøgende
  jagt til havs, som kræver et indgående kendskab til forholdene på havet. Kravlejagt
  foregår på de lavvandede kystområder, og er havets pürschjagt efter ænder og
  gæs. Trækjagt foregår med lokkeænder fra skjul eller fra en speciel trækpram, og hvor
  jagtobjekterne er trækkende ænder og gæs.

  Lokale jagtforeninger eller kredse afholder efter behov kurser, der er målrettet strand- og
  havjagt. Kurserne sættes normalt op i lokale omgivelser, hvor der er adgang til
  pramme, grej og kendskab til lokale forhold. Indholdet er jagtformerne, lovgivningen,
  vildtet, teknik/udstyr, og ikke mindst sikkerhed til søs. Der er mulighed for at låne
  pramme, og praktisk jagt er ofte indeholdt i kurset.

  Læs mere om kurset her.

  Aldersbestemmelse af hjortevildt

  Vurdering af hjortevildtets alder er centralt for at sikre en bæredygtig forvaltning af de lokale bestande af rå-, då- og kronvildt. Kurset giver værktøjer til at kunne bestemme vildtets aldersklasser i felten. Endvidere gives værktøjer til at kunne vurdere alderen på nedlagt vildt. 

  Læse mere om kurset her

  Effektiv gåsejagt

  Kurset fokuserer på at opnå det bedste jagtresultat med færrest mulige anskydninger. En effektiv gåsejagt kan opnås med den rigtige skydeteknik samt ved brug af lokkegæs og -kald. Vi arbejder på at sikre, at flere gåsejægere har kendskab til jagtmetoder, der kan medvirke til en bedre jagtoplevelse og sikre, at jagten foregår på en etisk forsvarlig måde. Kurset vil også fokusere på at forbedre deltagernes artskendskab.

  Læs mere om kurset her

  Førstehjælp

  Vi som jægere kommer ofte i områder, hvor der ikke nødvendigvis er den bedste mobildækning, og måske er der langt til nærmeste hospital. I disse områder er det især vigtigt at kunne give den nødvendige førstehjælp.

  Kurset vil ud over førstehjælp ved hjertestop blandt andet fokusere på nogle af de typiske ulykker, der sker på jagt, som f.eks. snitsår og blødninger samt fald fra tårn og stige. Undervisningen vil være meget hands-on, så du vil få lejlighed til at træne det hele i praksis.

  Læse mere om kurset her

 • Instruktøruddannelser

  Danmarks Jægerforbund tilbyder fem instruktøruddannelser, med henblik på at få de bedst uddannede instruktører i organisationen. Tager du en af uddannelserne, bliver du endnu bedre til dit interesseområde (haglskydning, riffelskydning, jagthorn eller jagthunde), hvor du bliver undervist af nogle af landets bedste fagfolk.

  Derudover får du også viden og øvelse i at dele din kunnen i vores modul om instruktionsteknik. 

  De fire uddannelser er:

  Du kan læse mere om instruktionsteknik her

 • Organisationsuddannelse

  De mange frivillige tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund er afgørende for organisationens virke. Derfor er organisationsuddannelse et vigtigt fokusområde. DJ udbyder forskellige typer af organisationsuddannelse og kan målrette det, så det passer situationsbestemt til givne lokale behov og forhold.

  DJ lederuddannelse - ledelse af frivillige

  DJ's lederuddannelse: Ledelse af frivillige er et tilbud til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der kan se sig selv som potentiel frivillig leder.

  Er du klar til at yde en frivillige indsats for jagten? Ser du værdi i at motivere andre frivillige til at yde en indsats? Vil du gerne medvirke til at sætte dagsordenen i DJ? Vil du gerne uddanne dig inden for organisationsarbejde og ledelse af frivillige? Ja, så har vi et godt tilbud til dig. DJ styrker nemlig uddannelsen af de mange frivillige ledere og andre frivillige, der også medvirker til, at DJ er en velfungerende og stærk organisation. Der åbnes op for alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet og ledelse af frivillige kan deltage.

  Læs mere om uddannelsen her

   

 • Foredrag i Jagtforeninger

  Vi tilbyder en lang række forskellige foredrag, hvor I som jagtforening kan booke en underviser fra Danmarks Jægerforbund, som kommer ud til jer. 

  Du kan finde inspiration og yderligere oplysninger om foredrag i jagtforeningerne her.

 • Efteruddannelse i natur- og vildtpleje

  Arbejder du professionelt med jagt- og vildtforvaltning, enten som skytte, vildtforvalter, rådgiver eller underviser, og trænger du til at få opdateret den nyeste viden indenfor vildtforvaltning, så er disse efteruddannelsestilbud lige noget for dig.

  Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

  Få indsigt i Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift, herunder hvordan driftsøkonomien i planteavlen kan forbedres samtidig med, at der etableres natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift.

  Læs mere her.

  Markvildt - Prædation

  Få nyeste viden om prædation af agerhøns, og hvordan prædation til dels kan forebygges med den rette forvaltning.

  Læs mere her.

  Råvildt – kvalificeret forvaltning på bedriftsniveau

  Få nyeste viden om råvildtforvaltning, og hvordan der gennemføres kvalificeret forvaltning i områder med mulige sygdomsproblemer.

  Læs mere her.

  Trækvildt – optimer levestederne for ænder, gæs og vadefugle

  Få indsigt i hvordan Landbrugsstøtteordningerne kan medvirke til at skabe levesteder for ænder, gæs og vadefugle, og samtidig skabe bufferzone overfor tab af næringsstoffer, så det sikrer et bedre miljø.

  Læs mere her.

  Natur- og vildtpleje, der skaber biodiversitet

  Er du praktisk natur- og vildtplejerådgiver eller -underviser, så har vi kurset, der sætter dig i stand til at sikre, at natur- og vildtpleje fører til praktiske tiltag, der øger biodiversiteten i det åbne land og i skoven.

  Læs mere her.

  Helhedsorienteret rådgivning i natur- og vildtpleje

  I forbindelse med rådgivning på skov- og landbrugsejendomme kan der med fordel tænkes hensyn til vildt og jagt ind i driften - både i skoven og på dyrkningsfladen. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien på de marginale jorde.

  Derudover kan de rette natur- og vildtplejetiltag bidrage positivt til ejendommes herlighedsværdi og samtidig skabe øget ejerglæde. Tiltagene kan i nogle tilfælde tillige sikre en strategisk ejendomsudvikling, der øger handelsværdien.  

  Driftsøkonomien i land- og skovbruget giver ofte anledning til at nytænke forretningsmodeller, der kan skabe mere og bedre natur. Støtteordninger for landbruget er i høj grad bestemmende for, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at integrere natur- og vildtpleje i landbrugsdriften. Hvordan håndteres dette praktisk i rådgivningen af skov- og landbrugskunder? Få svaret og meget mere på kurset.

  Læs mere her.

  Indtænk natur- og vildtpleje i planteavlen og få bedre økonomi

  Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer - hånd i hånd med en effektiv og robust landbrugsproduktion. Få inspiration til hvordan du med grundbetaling optimerer både landbrugsdriften og din natur og vildtpleje.

  Læs mere her.

 • Børn, natur og jagt

  Sommercamp og Efterårscamp

  Sommercamp og Efterårscamp er Jægerforbundets tilbud til alle børn med natur og jagt i blodet. Er du mellem 8 og 15 år har du mulighed for at deltage på en af landets spændende camps, hvor vi bor i naturen og lever af den. Mød andre børn som også brænder for at være udendørs, og deltag i jagter som med garanti bliver en oplevelse for livet. 

  På Sommercamp og Efterårscamp får børn mellem 8 og 15 år en unik mulighed for at skifte matematik, dansk og engelsk og det kedelige klasselokale ud med ”fag” som skydning med haglbøsse, vildt-biologi og madlavning over bål ude i den friske natur.

  Der er fart over feltet og masser af spændende aktiviteter for børn, som er nysgerrige på at gå på jagt og på at spise det, der bliver skudt. Camps er opdelt efter alder 8-12 og 13-15 år.

  Læs mere om Sommercamp her. 

  Læs mere om Efterårscamp her