DJ's inputs til regeringens Landbrugspakke i 2021

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi aktivt for vildtet, jagten og jægerne. Det afspejler sig i vores input til regeringens kommende landbrugspakke. Her kan du læse vores input til Landbrugspakken. Tiltag der kan skabe bedre levesteder for vildtet i det opdyrkede Danmark.

Cirka 62 pct. af Danmarks areal er opdyrket, og det er netop her, vi ser den største nedgang i naturindholdet. Levestederne forsvinder og forringes i takt med landbrugets intensivering. Ved den seneste revision af den danske rødliste blev tidligere tiders så almindelige og folkekære landbrugsfuglearter som vibe, agerhøne, sanglærke, bomlærke, stær og gulspurv sat på listen, simpelthen fordi deres bestande er i frit fald. I alt 20 fuglearter på rødlisten er af forskerne kategoriseret som knyttet til landbrugslandet. Heraf er mere end halvdelen, nemlig 12 arter, kommet til siden forrige revision for bare 10 år siden. Også markvildtet har trange kår. Harebestanden er lige som fuglearterne i agerlandet gået voldsomt tilbage som følge af tab af variation og levesteder i landbrugslandet set over 50-60 år. Men problemet i fødekæden starter et helt andet sted – hos insekterne. Insekter presses også af landbrugsdriften.

I Danmarks Jægerforbund erkender vi naturligvis, at der skal produceres fødevarer i Danmark, men vi mener, at den danske fødevareproduktion skal være bæredygtig, og det er den først, når produktionen sker i et samspil med naturen. Her kommer Danmarks Jægerforbunds forslag til, hvordan en moderne fødevareproduktion kan ske i samspil med naturen i landbrugslandet:

  • En positiv incitamentsstruktur
  • Konditionalitet / støttebetingelser
  • Eco-scheme
  • Kemisk nedvisning og jordbehandling
  • Reduktion af brugen af pesticider og fremme af bæredygtige dyrkningssystemer
  • Pleje af natur- og græsarealer
  • Bevare og udbygge eksisterende landskabselementer i landbrugslandet

Læs mere om de enkelte forslag i vores input til Landbrugspakken her.

Bilag