Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)

Feltkendetegn

Enkeltbekkasinen er cirka halvt så stor som en dobbeltbekkasin.

Enkeltbekkasinen kendtegenes ved dens brunlige ryg med tydelige gule længdestriber og hvid bug. Den har brun isse uden midterstribe, og kort næb, som kun er lidt længere end hovedet.

 

Forveksling

Enkeltbekkasinen kan forveksles med dobbeltbekkasinen, som dog er næsten dobbelt så stor. Enkeltbekkasinens næb er desuden kortere, og den har en brun isse uden lys midterstribe. Ryggens gule længdestriber er mere markante. Under opfløjet flyver enkeltbekkasinen ofte i en lige linje, og flugten er tavs.

Udbredelse og levesteder

Enkeltbekkasin opholder sig på samme type arealer som dobbeltbekkasin, den yngler ikke i Danmark, men forekommer som en almindelig gæst på træk.

Enkeltbekkasin overvintre i Vest- og Sydeuropa samt i Afrika. 

Føde

Enkeltbekkasin fouragerer mest om natten og ofte langt væk fra deres opholdsted i dagtimerne. De lever hovedsageligt af insekter, frø, muslinger og orme.

Yngleforhold

Enkeltbekkasin yngler ikke i Danmark, men i det nordlige Skandinavien og videre østpå gennem den nordlige Rusland og Sibirien. De yngler i moser med spredt vegetation.

Bestandsudvikling

Bestandene i det nordlige Skandinavien og Rusland er stabile. Antallet af overvintrende enkeltbekkasin i Danmark, er usikkert på grund af artens skjulte levevis.Indtil 2004 var det i Danmark tilladt at jage enkeltbekkasin og der blev årligt nedlagt omkring et par tusinde fugle.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om en voksende bestand, men der er usikkerhed omkring den nuværende bestandsudvikling.

 

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Ønske om jagttid.