Havlit (Clangula hyemalis)

Feltkendetegn

Havlitten er den mindste af de danske dykænder med en længde på ca. 40 cm uden halefjer. Den har et meget indviklet dragtskifte med 4 årlige dragter for hannens vedkommende. Havlit er en havdykand.

Yngledragten (april-juni) for havlit-andrikken er med sort hoved, hals og bryst med aflange, hvide pletter omkring øjnene. Dens ryg, vinger og hale er sorte med forlængede halefjer, og sølvgrå fjer ved overgangen til vingerne. Bug og det bagerste af vingen på undersiden er hvidt. Hunnen ligner hannen om sommeren, bortset fra at den ikke har forlængede halefjer.

Eclipsedragten (juli-september) er en mere kontrastløs udgave af yngledragten med en mere grå ryg og uden forlængede halefjer.

Efterårsdragten (september-oktober) har et meget hvidt hoved.

Vinterdragten (november-december) er med hals og hoved hvidt, brystet er sort, bugen er hvid, ryg og vinger mørkebrune/sorte og på begge sider af hovedet omkring øjet en stor lysegrå plet, der på siden af halsen går over i en stor sort plet. Omkring øjet er en hvid rand, og næbbet er lyserødt med sort spids og sort bånd ved næbroden. Benene er sorte. På ryggen ved overgang til vingen har den sølvgrå fjer, der er lidt forlængede. Ryg og hale er sorte, og de midterste sorte halefjer er stærkt forlængede. Hunnen er overvejende brun med hvide, utydelige pletter omkring øjnene og utydelig hvid ring omkring halsen. Bryst og bug er hvide. Næb og ben er sorte.

I Danmark ses havlitten oftest i sin vinterdragt.

Ungfugle ligner hunner, men har en mere ensfarvet, brun rygside uden gyldne fjerrande.

Forveksling

Havlitandrikken kan kendes på sine forlængede halefjer, og den er eneste and med ensfarvede, mørke vingeoversider, bortset fra sortanden.

Udbredelse og levesteder

Havlitten er blandt verdens mest talrige andefugle med en verdensbestand på omkring 7 millioner. Den yngler i de arktiske områder på stort set hele den nordlige halvkugle ved kyster, søer og floder. Den yngler ikke i Danmark, men er en meget almindelig vintergæst, hvor den overvintrer overvejende i den vestlige Østersø, langt til havs. Den kan dog også ses langs vore kyster, især ved Bornholm, hvor den er den talrigste dykand om vinteren. Den kan også observeres ved østkysterne af Falster, Møn og Sydsjælland og omkring Ærø og sydkysten af Als. Den ankommer sent på sæsonen, og antallet topper først omkring nytår. Arten lever ofte langt til havs, hvor den optræder i store flokke, der dykker livligt efter føde.

Føde

Havlitten lever af muslinger, snegle, bunddyr, frit svømmende krebsdyr og fisk. Den dykker gerne dybt ned til 100 meter. Et overvintringsområde er kun egnet for havlit, hvis fødemængden er rigelig, og hvis det er relativt uforstyrret.

Yngleforhold

Havlitten yngler først, når den er 2 år gammel. Den er sæsonmonogam. Parrene ses ofte spredt i yngleterritorierne, da hannerne er meget aggressive. Der kan dog dannes løse kolonier. Reden placeres ret frit på jorden i lav vegetation. Æggene lægges i juni og udruges kun af hunnen på 24-29 dage. Ungerne kan klare sig selv efter yderligere 35-40 dage.

Bestandsudvikling

Havlitten blev listet som sårbar på en europæiske rødliste i 2012 efter et drastisk fald i antal overvintrende fugle i Østersøen, hvor hovedparten af verdensbestanden overvintrer. Faldet var fra ca. 4,3 mio. fugle i 1992-93 til ca. 1,5 mio. fugle i 2007-09. Flyway-bestanden i Østersøen vurderes nu at være på omkring 1,6 mio. fugle. Man kender ikke den præcise årsag til dette fald, men det kan skyldes olieforurening, bifangst i fiskenet, fugle-kolera, økologiske ændringer i Østersøen og mindsket ynglesucces.

Jagtmuligheder og fredninger

Ud af flyway-bestanden i Europa mener man, at der overvintrer små 50.000 havlitter i danske farvande. Forekomsten her påvirkes af vintervejret med højere antal i kolde vintre. Udbyttet af havlit gennem de seneste 20 år har været faldende til trods for et stabilt udbytte de seneste få år. 

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om en voksende trækrutebestand.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

At genindføre jagttid på havlit.

 

Danmarks Jægerforbund arbejder derfor på følgende

Havlitten er i tilbagegang hvor der mangler viden om årsagerne til dette, derfor arbejdes der målrettet på at tilvejebringe mere viden om havlittens udbredelse og årsag til tilbagegang.