Evaluering af opdræts- og udsætningsaftalen

I Danmark er der en lang tradition for at udsætte fjervildt til jagt og til at supplere bestande i områder med vilde fugle. Det drejer sig om fasaner, agerhøns og gråænder.

Det mener Danmarks Jægerforbund

Den tradition ønsker Danmarks Jægerforbund at videreføre og arbejder således for at bevare muligheden for, at der i Danmark kan udsættes fasaner, agerhøns og gråænder til jagt ud fra metoder, der fremmer en naturlig adfærd.

Betingelsen for udsætningen er, at den ikke må skade naturen, og at der via aktiviteter relateret til udsætningen, som udgangspunkt, sker reelle levestedsforbedringer for dyrelivet bredt set.

Processen i Vildtforvaltningsrådet

Det nuværende udsætningsforlig for fasaner, agerhøns og gråænder blev indgået i 2018 og gælder frem til 2023 for ændernes vedkommende og foragerhøns og fasaner frem til 2026. Undervejs i forligsperioden skal der først foretages en midtvejsevaluering af forliget for ænderne og dernæst for agerhøns og fasaner.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som løbende arbejder med evaluering af udsætningsforliget. Flemming Torp (Friluftsrådet) er udpeget som formand for gruppen.

Processen i Jægerforbundet

Danmarks Jægerforbund er i en løbende dialog med repræsentanter fra hundeklubberne Danske Herregaardsjægere, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtig Jagt, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og naturligvis fra egne rækker administrationen, relevante udvalg og hovedbestyrelsen.

Nuværende aftale

Bag det nuværende forlig står organisationerne Dansk Landbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, , Dansk Ornitologisk Forening.

Aftalens indhold i daglig tale:

  1. På ejendomme under 100 ha må der altid udsættes 100 fasaner/agerhøns.
  2. På ejendomme på 100 ha eller derover må der ikke udsættes flere end 1 fasan eller agerhøne pr. ha med mindre …
  3. … der udarbejdes en biotopplan (særlige regler gælder for en sådan), der giver ret til at udsætte op til 7 fasaner eller 4 agerhøns pr. ha. Ved at opfylde særlige regler, kan der udsættes op til 12 fasaner pr. ha.
  4. Der må ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade.
  5. Al udsætning skal, uanset antal, indberettes senest en uges efter udsætning til Miljøstyrelsen.

Du kan finde hele regelsættet i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Denne aftale med biotopplanselementet bygger på noget for noget-princippet. Der skal med andre ord være en vis sikkerhed for, at udsætning af fasaner eller agerhøns giver en væsentlig forbedring af biotopen og dermed af naturindholdet på den enkelte ejendom.

Læs mere om markvildt og udsætning