Evaluering af opdræts- og udsætningsaftalen

I Danmark er der en lang tradition for at udsætte vildtfugle til jagt og til at supplere bestande i områder med vilde fugle. Det drejer sig om fasaner, agerhøns og gråænder.

Det mener Danmarks Jægerforbund

Den tradition ønsker Danmarks Jægerforbund at videreføre og arbejder således for at bevare muligheden for, at der i Danmark kan udsættes fasaner, agerhøns og gråænder til jagt ud fra metoder, der fremmer en naturlig adfærd.

Betingelsen for udsætningen er, at den ikke må skade naturen, og at der via aktiviteter relateret til udsætningen, som udgangspunkt, sker reelle levestedsforbedringer for dyrelivet bredt set.

Processen i Vildtforvaltningsrådet

De nuværende regler for opdræt og udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder blev indgået i 2006 og gælder frem til 1. april 2017. Med aftaleudløb i 2017 er der taget hul på processen om en fornyelse i Vildtforvaltningsrådet. Inden udgangen af 2017 forventes der at foreligge en indstilling til miljø- og fødevareministeren.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal evaluere på de gældende regler for opdræt og udsætning. Flemming Torp (Friluftsrådet) er udpeget som formand for gruppen, der skal arbejde inden for et af Vildtforvaltningsrådet godkendt kommissorium.

Processen i Jægerforbundet

Processen frem mod en ny aftale i Vildforvaltningsrådet har Jægerforbundet for længst taget hul på med inddragelse af relevante parter som repræsentanter fra hundeklubberne, herunder FJD og DJU, Danske Herregaardsjægere, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtig Jagt, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og naturligvis fra egne rækker administrationen, relevante udvalg og hovedbestyrelsen.

Nuværende aftale

Bag det nuværende forlig står organisationerne Dansk Landbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden. Dyrenes Beskyttelse valgte fra dag ét at stå uden for forliget, og i 2008 trak Danmarks Naturfredningsforening sig fra den del af forliget, som angår udsætning af gråænder.

Aftalens indhold i daglig tale:

  1. På ejendomme under 100 ha må der altid udsættes 100 fasaner/agerhøns.
  2. På ejendomme på 100 ha eller derover må der ikke udsættes flere end 1 fasan eller agerhøne pr. ha med mindre …
  3. … der udarbejdes en biotopplan (særlige regler gælder for en sådan), der giver ret til at udsætte op til 7 fasaner eller agerhøns pr. ha.
  4. Der må ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade.

Du kan finde hele regelsættet i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

Denne aftale med biotopplanselementet bygger på noget for noget-princippet. Der skal med andre ord være en hvis sikkerhed for, at udsætning af fasaner eller agerhøns giver en væsentlig forbedring af biotopen og dermed af naturindholdet på den enkelte ejendom.

Læs mere om markvildt og udsætning