Regler for den frivillige jagtprøve

Forord

Den frivillige jagtprøve, der er en tro kopi af den obligatoriske jagtprøve, giver mulighed for at teste sine færdigheder, før det virkelig gælder.

Prøverne afholdes i marts og april over hele landet, og næsten alle prøverne annonceres samlet i Jægers martsnummer samt på hjemmesiden.

Alle jagtprøveaspiranter kan tilmelde sig prøven enten individuelt eller hele kursistholdet samlet. Endvidere kan alle jagttegnsindehavere deltage i prøven. Der er intet krav om medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Det koster pt. 125,- at deltage. Prisen dækker skriftlige materialer, geværer, patroner, mv., og bestås prøven får man endvidere et DJ-bevis samt et jægermærke.

Man går gennem hele jagtprøven, selv om man er dumpet undervejs, og man kan tilmelde sig lige så mange prøver, man kan overkomme, uanset om man dumper eller består.

Alle Danmarks Jægerforbunds kredse er forpligtet til at afholde frivillige jagtprøver i den udstrækning, der er behov for det. Man er altid velkommen til at henvende sig til prøvelederen, koordinatoren for frivillig jagtprøve eller kredsformanden, hvis man har spørgsmål. 

 
Regler for Danmarks Jægerforbunds frivillige jagtprøve

1. Personer, som er tilknyttet jagttegnsundervisning samt jagttegnsindehavere kan deltage i prøven.

2. Der betales et gebyr for at deltage i prøven. Prøvegebyret fastsættes af Jægerforbundet.

3. Prøven afholdes i kredsregi.

4. Kredsformanden er prøvens ansvarlige leder. Den af kredsen udpegede medlems- og nyjægerkoordinator er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med afholdelse af prøven. Som støtte til dette arbejde kan kredsen udpege en koordinator for frivillig jagtprøve samt prøveledere.

5. Koordinatoren fastsætter i samarbejde med prøvelederne tid og sted for kredsens prøver og sørger for at prøverne annonceres i god tid. Så vidt muligt søges prøverne annonceret samlet i en fælles annonce i medlemsbladet samt på DJ’s hjemmeside.

6. Til hjælp ved prøvens afvikling bistås prøvelederen af en eller to censorer samt det fornødne antal hjælpere. Censorer ved den frivillige jagtprøve skal være godkendt af DJ efter indstilling fra kredsens medlems- og nyjægerkoordinator samt være uddannet våbenkursus- eller flugtskydningsinstruktør.

7. Våbenkursusinstruktører og flugtskydningsinstruktører må overdrage våben til deltagere ved den frivillige jagtprøve, såfremt banen er godkendt til skydning med det pågældende våben.

8. Personer, der ikke består prøven, kan indstille sig til ny prøve samme år. Der skal i så fald betales nyt gebyr.

9. Prøvelederen rekvirerer materiale til prøven fra koordinatoren.

10. Prøveskemaerne skal behandles fortroligt.

11. Der udleveres et prøvebevis med prøvelederens underskrift til alle, der består prøven.

12. Prøvelederen opbevarer det skriftlige materiale i et år, hvorefter materialet destrueres.

13. Der anvendes de gældende regler som ved den obligatoriske jagtprøve, dog undtaget eventuelle krav om skydeøvelser af en længere varighed. Her kan i stedet anvendes skydning til fire bagduer efter den praktiske del.