Kan der drives jagt på udpegningsarter i Natura 2000-områder?

Ja, der kan drives jagt på de arter, som udgør grundlaget for udpegningen af fuglebeskyttelsesområderne. Pr. 1. juli 2022 er det ikke længere muligt at drive jagt på edderfugl i Natura 2000-områder, hvor den er på udpegningsgrundlaget. Læs mere i nyheden og se et oversigtskort her.

Forklaring:
I fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 7 er det angivet, at der kan drives jagt på en række nærmere definerede arter, som er oplistet i direktivets bilag 2.

Her er der i direktivet og vejledningen til denne ikke beskrevet nogen form for konflikt mellem det at drive jagt på arterne, der er angivet i bilag 2 og arter, som skal beskyttes i henhold til direktivet.

Dette er bekræftet af miljøminister Connie Hedegaard i 2007, som klart og entydigt har svaret på spørgsmål om, hvorvidt den danske forvaltning af fuglebeskyttelsesområderne sker på en god og betryggende måde.

Her er ministerens svar, at fuglebeskyttelsesdirektivet anerkender jagt som en legal rekreativ aktivitet, men at jagten skal udøves på bæredygtig vis. Her udtrykker ministeren ligeledes klart, at det er vurderingen, at jagten i Danmark udøves bæredygtigt.

Mellem Birdlife International og FACE er der desuden lavet en aftale vedr. jagt i relation til fuglebeskyttelsesdirektivet, og i denne aftale er det klart angivet, at der kan drives jagt på de fuglearter, der er anført på bilag 2 i direktivet.

Kilder:

  • Vejledning om jagt i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle
  • Miljøministerens svar til folketinget 2007 på spørgsmål nr. 1822 og på spørgsmål nr. 3619
  • Agreement between Birdlife International and FACE on Directive 79/409/EEC