Fodring

Fodring af vildt kan have afgørende betydning for både enkeltindividers og den samlede bestands overlevelse i et område. Det kan imidlertid også have negativ effekt, hvis det gøres forkert. Fodring skal ske ud fra et erkendt behov, med et velovervejet formål og tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre den. Ellers er det bedre at lade være.

Formålet kan være at øge et områdes bæreevne for vildt i det hele taget, og specifik for at forbedre reproduktionen hos f.eks. hønsefugle.

 • Fodring af hjortevildt

  Generelt behøver hjortevildtet i Danmark ikke tilskudsfoder. Og meget tyder på, at fodring af især råvildt har nogle særdeles negative effekter for bestandene på bestemte lokaliteter. Det gælder især steder, hvor råvildtet takket være fodringen står meget tæt. Det er ikke naturligt for råvildt, og derfor kan det medføre tæthedsafhængig mistrivsel. DJ fraråder fodring af råvildt.

  De fleste andre hjortearter kan have gavn af at blive fodret med de rette foderemne f.eks. hel havre, rodfrugter og ensilage.

  Risiko ved fodring

  Alle hjortearter er drøvtyggere med et noget mere kompliceret fordøjelsessystem end de enmavede (fx heste, grise og mennesker). Drøvtyggerne tilpasser deres fordøjelsessystem efter de årstidsbestemte svingninger i fødens kvalitet. Gennem forår og sommer er føden grøn og letfordøjelig. Om vinteren er plantematerialet vissent med højt fiberindhold og lav fordøjelighed. Ved langsomt at forandre strukturen i nogle af maverne tilpasser drøvtyggeren sig fødens kvalitet. Er de tilpasset vinteren og pludselig får adgang til letfordøjelig føde med højt energiindhold (letfordøjelige kulhydrater), ophobes organiske syrer og vommiljøet forsures. Ved forsuring kan der opstå ætsninger i vomslimhinden (mavesår), infektion og risiko for at fordøjelsesprocessen ophører og at dyret dør.

  Tilvænning

  Tilbydes drøvtyggeren letfordøjelig føde hele året, så vil fordøjelsessystemet bibeholde sommerens kapacitet og risikoen ved fodring med mere letfordøjelige fodermidler reduceres. Dette er årsagen til, at det visse steder tilsyneladende ikke giver problemer at fodre vildtlevende hjortevildt med så potente fodermidler som majs eller endog kraftfoder (kan dog på ingen måde anbefales). Langsom tilvænning der giver tid til omstilling af fordøjelsessystemet må altid anbefales ved fodring af drøvtyggere.
  Vinterfodring skal indledes, inden efteråret for alvor sætter ind. Ellers kan vildtets fordøjelsessystem ikke vænne sig til foderet. Hvis man midt om vinteren begynder at fodre med foder, der har et højt energiindhold, risikerer man, at det skader dyrene.

  Undgå kraftfoder

  Fodring med kraftfoder bør undgås, da det er svært at styre fodermængden til det enkelte individ. Samtidig er det forbundet med større risiko for, at hjortevildtet tager skade af foderet end tilfældet er ved fodring med eksempelvis havre eller andre kornsorter med skal f.eks. havre.

 • Fodring af fasan og agerhøne

  Vi har udarbejdet en best practice for fodring af hønsefugle, som du finder her.

  I et land som Danmark, hvor landbrugsdriften er intensiv, er der behov for en hjælpende hånd til markvildtet i form af fodring. Agerhøne og fasan har eksempelvis særdeles vanskelige livsbetingelser på grund af landbrugsdriften. For dem kan fodring direkte medvirke til bedre vilkår.

  Fra England ved vi, at fodring af agerhøns og fasaner har stor betydning for deres reproduktion. Det samme gælder en række andre fugle i det åbne land, som er trængt af intensivt jordbrug – eller det faktum, at der lever flere og flere mennesker på samme plads.

  For agerhønen og fasanhønen er adgangen til tilstrækkelig vinterføde afgørende for forårets reproduktion. Hvis hønerne ikke opbygger en tilstrækkelig foderstand gennem efterår og vinter, kan de ikke yngle. Derfor kan vinterfodring med eksempelvis hvede hjælpe bestandene af agerhøns og fasaner markant.

  For at opnå den ønskede effekt skal fuglene fodres fra det sene efterår frem til foråret.

 • Fodring af ænder

  Når du fodrer ænder er det vigtigt, at det foregår med mindst mulig påvirkning af miljøet. Vi har her en række gode råd til fodring af ænder.

  Best practice for fodring af ænder:

  • Sørg for at fodre når det er nødvendigt - og ikke kun i jagtsæsonen.
  • Benyt kun foder der ikke umiddelbart opløses i vand eller afgiver stoffer til vandmiljøet.
  • Ved fodring af ællinger skal fodring foregå på land.
  • Brug kun sygdomsfrit fodermateriale og materiale uden uønskede arter som fx flyvehavre.
  • Fodring bør kun foregå i robuste miljøer.
  • Udlæg kun så meget foder at det ædes inden for en kort periode.
  • Driv ikke jagt i nærheden af foderstederne oftere end hver 2-3 uge.