Foto: Gerhard Gellinger

Foto: Gerhard Gellinger

Stor Hornugle

Feltkendetegn

Stor hornugle er Europas største ugle og er med sin vægt på 2-4 kg hele ti gange tungere end Skovhornuglen. Arten har lange, brede fjerhorn, mens fjerdragten er noget varierende. 

Stor hornugle, der er optaget på den Danske Rødliste som sjælden, men under genindvandring, er en af verdens største ugler og kendes foruden på sin enorme størrelse på de lange synlige fjerhorn, der holdes opad hos hannen og udad hos hunnen. Øjnene er store og orangegule, fjerdragten kan variere noget, men typisk er oversiden mørkebrun, med sorte pletter og undersiden er gulbrun med mørke striber.

I flugt virker Stor hornugle meget korthalet og her ses fjerhornene ikke.

Foto: Skeeze

Foto: Skeeze

Forveksling

Størrelsen adskiller især Stor hornugle fra andre arter i Danmark, men forveksling med den mindre Skovhornugle er dog mulig.

Udbredelse og levesteder

Stor hornugle findes i hele Europa op til trægrænsen samt i store dele af Asien og det nordlige Afrika.

Arten har været uddød i Danmark, men midt i 1980’erne genindvandrede den som dansk ynglefugl. Stor hornugle har været i tilbagegang i Skandinavien, men takket være et intensivt arbejde med udsætning og opfodring er tendensen nu vendt. Arten er i Danmark relativ sjælden og er endnu kun konstateret ynglende i Jylland.

Stor hornugle holder ofte til ved grusgrave eller lossepladser eller i større skove med begrænset menneskelig aktivitet. Den er en standfugl, men der er set eksempler på strejfende fugle helt op til 100 kilometer. 

Foto: Ton W

Foto: Ton W

Føde

Stor hornugle er ikke kræsen, den tager det dyrisk føde der er tilgængeligt i dens område, ringdue, hættemåge, råge, blishøne, rotte, pindsvin og mosegris. Kan også være en væsentlig prædator på andre rovfuglearter.

Yngleforhold

Stor hornugle yngler typisk direkte på jorden på eksempelvis skrænter i grusgrave eller ved lossepladser men også gamle rovfuglereder i u-generede skove kan anvendes.

Stor hornugles unge produktion er generelt lav, men til gengæld kan den voksne fugl blive meget gammel. I naturen er der konstateret fugle der er op til 19 år gammel. Stor hornugle yngler første gang 2-3 år gammel og danner par for livet. 

Foto: Rafael O. Perez

Foto: Rafael O. Perez