Jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet

Enhver, der har dansk jagttegn og fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på det danske fiskeriterritorium.

Der er imidlertid en hel del begrænsninger, som det er vigtigt at kende, før man går i gang med den "frie" jagt på vandet.

 De vigtigste begrænsninger handler om:

  • At det på visse tidspunkter og steder er forbudt at drive jagt fra motorbåd, samt at der er hastighedsbestemmelser for motorbådsjagt (jf. Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber §8 og 9). 
  • At der på fiskeriterritoriet ikke må drives jagt indenfor en afstand af 100 meter fra arealer, der har status som sommerhusområde og 500 meter fra arealer, der har status som byzone (jf. Jagtloven § 19, stk. 2). 
  • At der i de danske EF-fuglebeskyttelsesområder gælder kortere jagttider for visse vandfuglearter, ligesom der på dele af fiskeriterritoriet visse steder findes lokale særfredninger (jf. Bekendtgørelse om jagttider).
  • At der en række steder er natur- og vildtreservater, som fastsætter forskellige begrænsninger i jagtudøvelsen i disse områder.

Naturstyrelsen har udarbejdet et interaktivt oversigtskort over Danmark, der viser de fleste af de begrænsninger, der gælder. Brug det og find ud af, hvor og hvordan du må jage. Naturstyrelsens kort over jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet.

Kortet viser de motorbådsjagtfrie områder, de jagtfrie zoner ved by- og sommerhusområder, EF-fuglebeskyttelsesområderne, samt reservaterne.

For reservaterne gælder, at her kan man på kortet kun se, om et område er omfattet af en reservatbekendtgørelse, men ikke, hvilke jagtbegrænsninger der eventuelt gælder inde i reservatet. For at finde ud af det, er man henvist til at se i bekendtgørelsen/folderen for det pågældende reservat. 

Disse foldere kan ligeledes findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er man i tvivl om, hvilke begrænsninger, der gælder i et bestemt område, kan man rette henvendelse til den lokale vildtkonsulent eller til Danmarks Jægerforbunds strandjagtskonsulent (tlf. 88 88 75 00).