Tilskudsordninger

Der er en lang række tilskudsordninger, der kan være med til at skabe bedre natur til gavn for alle parter. De to nedenstående er de mest relevante. Der findes desuden en række muligheder for tilskud til ejere af landbrugsejendomme.

Plant for vildtet

Tilskudsordningen ”Plant for vildtet” rummer en årlig pulje på 1,5 mio. kr. 

Alle lodsejere kan søge ordningen om et tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Det kan eksempelvis være vildtremiser, hegn eller krat, der kan være med til at skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet. 

Der kan søges om et tilskud på 75 % af planternes pris, og det er Naturstyrelsen, som administrerer tilskudsordningen.

– Mange af især buskenes blomster og frugter er vigtige fødekilder for både dyr og insekter, siger biolog Ditte Christina Olrik, Naturstyrelsen. Hun oplyser, at der kan søges om tilskud til 39 udvalgte træ- og buskarter, der alle har en gavnlig effekt på vildtet.

Er man i tvivl om hvilke af de 39 arter, der egner sig bedst til stedet, hvor man har tænkt sig at plante, kan man blive klogere på www.plantevalg.dk

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man også hente inspiration til, hvordan en vildtplantning kan se ud, samt finde ansøgningsskema og læse mere om Plant for vildtet.

I 2015 er der ansøgningsfrist til ordningen den 30. april (disse planter leveres i de første to uger af november) og den 31. oktober.

I 2011 etablerede Naturstyrelsen en særlig tilskudsordning under Plant for Vildtet målrettet hasselmus og birkemus. Der ydes et tilskud på 90 % af planternes pris, men der stilles særlige krav til plantningernes design, placering og indhold af træer og buske, og ordningen kan kun søges i udvalgte kommuner, hvor de to arter findes eller med stor sandsynlighed forventes at forekomme.

Etablering af vådområder og vandhuller

Naturstyrelsen har fra 2003 afsat penge fra jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Tilskuddet kan kun søges af private ejere af landbrugsjord/skov.

Ansøgningsskema og mere information om tilskudsordninger kan findes her