Ordensregler for brugere af Elmelunden.

 

Der må ikke etableres permanente træningsfaciliteter på arealerne uden aftale med enheden

 (Drift gruppen / Naturstyrelsen)

 

Færdsel i området

Offentligheden har ret til færdsel og ophold på det lejede areal i henhold til bestemmelserne i

Naturbeskyttelsesloven og reglerne om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

 Det er Naturstyrelsen, der afgør, om der kan meddeles tilladelse til andre organiserede arrangementer m.v.

Al jagthundetræning skal derfor finde sted under fuld hensyntagen til de øvrige brugere og uden risiko for disse.

Hvis en jagthundetræningsklub gentagne gange udviser manglende hensyn til andre brugere,

 kan Naturstyrelsen eller Elmelund Jagthundetræning vælge at udelukke klubben fra brug af arealerne.

 

Parkering / adgangsveje.

Adgang zone 1 - 6.

Det er tilladt at køre ad adgangsvejen v. Vejrupvej og frem til parkeringsplads, som er etableret i området.

 Herudover er kørsel ikke tilladt i området – dog muligt efter aftale med Naturstyrelsen.

 

Adgangsvejen er ved Vejrupvej.

Afspærret med kæde.

 Der må ikke parkeres på Vejrupvej a.h.t. naboerne.

  

Adgang zone 7

Adgangsvejen er ved Ravnebjerggyden.

Afspærret med kæde

Ved Ravnebjerggyden er der en parkeringsplads på østsiden af vejen.

 Desuden er der en mindre parkerings mulighed på den vestlige side af vejen, der kan benyttes ved særlige lejligheder.

 

Affaldshåndtering

Hver klub/forening sørger selv for affaldshåndtering.

Det anbefales, at hver klub/forening har en samlet affaldspose med, som deres respektive deltagere kan benytte.

 

Forsikring

Hver klub/forening er selv forpligtiget til at have en forsikring for deres medlemmer.

Foreningen Elmelund Jagthundetræning kan ikke stilles til ansvar for området, træning eller hunde.  

 

Almen opførsel og træningsmetoder

Der skal udvises hensyn til øvrige publikum af skoven.

Der skal udvises hensyn til naboer til området. Bl.a. med parkering på kun afmærket steder.

Der må kun anvendes træningsmetoder, hvor positiv indlæring anvendes.

Hundene skal være i snor, når de ikke er i aktiv træning.

 Dette gælder også ved ophold på parkeringspladsen.

 Af hensyn til skovens øvrige brugere, må der ikke trænes med jagthundene på skovvejene og parkeringspladser, 

da disse skal være tilgængelige for alle brugere af skoven.

 

Hvis de enkelte bruger organisationer vælger at afslutte en træningsdag med en øl / vand på P-pladsen, 

så skal al kommunikation med naboer og andre ske på en måde, så ingen tager anstød deraf.