Om hundeprøver

Danmarks Jægerforbund og forbundets otte kredse arrangerer en lang række prøver og mesterskaber. En del af disse følger standar-diserede regler, som også anvendes af landets hundeorganisationer.

Interesserede er velkomne til at overvære prøverne, når blot prøvelederens og dommer-nes anvisninger følges.

For at deltage på Jægerforbundets prøver skal man være medlem af Jægerforbundet.  

Dressurprøver

Som afslutning på de mange lokale dressurkurser afholdes der ofte små prøver, og disse foregår som regel efter lokale regelsæt. Dog har Danmarks Jægerforbund udviklet et regelsæt, som det anbefales at følge.

Apporteringsprøver

Apporteringsprøven henvender sig til de fleste jagthunderacer. Prøven er udviklet og anerkendt af Dansk Jagthunde Udvalg og kan derfor registreres i hundens præmieregistreringer. Det er Jægerforbundets holdning, at prøven tilgodeser de kvalitetskrav, der bør stilles til jagthunde, for at de opfylder lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt.

Disse apporteringsprøver er åbne, så alle hunde, uanset om de har en DKK-stambog eller ej, kan afprøves og få et bevis som synligt tegn på hundens evne til at apportere. Apporteringsprøven er endvidere kvalificerende for de stående engelske racer, som vil deltage i vinderklasseprøve. Prøverne afholdes i sommermånederne og annonceres i bladet Jæger samt i hjemmesidens kalender.

Udvidet apportering

 Danmarks Jægerforbund har udarbejdet den særlige udvidede apporteringsprøve, som er en mere alsidig og jagtrelateret prøve, hvor sværhedsgraden er højere end ved den almindelige apporteringsprøve.

Jægerforbundets kredse arrangerer hvert år udvidede apporteringsprøver, hvor man kan kvalificere sig til det årlige forbundsmesterskab i udvidet apportering. Prøven er anerkendt af Dansk Jagthunde Udvalg og kan derfor registreres i hundens præmieregistreringer. Prøverne afholdes i sommermånederne og annonceres i bladet Jæger samt i hjemmesidens kalender.

Forbundsmesterskab

Hunde, som har kvalificeret sig ved kredsenes udvidede apporteringsprøver, kan deltage på det årlige forbundsmesterskab i udvidet apportering. Prøvens indhold er sammenlignelig med indholdet på de udvidede apporteringsprøver og resultaterne kan ligeledes registreres i hundens præmieregistreringer. Kvalitetsprøver for stående hunde Hvert år i marts og april, samt september og oktober bliver der afholdt et antal markprøver i Jægerforbundets otte kredse.

Hunde i ung-hundeklasse og åben klasse kan tilmeldes prøverne. Dog vil hunde med flere 1.-præmier blive placeret på en reserveliste, såfremt prøven er fyldt.

Prøverne afvikles i hold, hvor hundene afprøves parvis i det åbne landskab. Hundene testes for deres evne til at finde vildt, fast-holde det og rejse det på ordre, så det kan nedlægges af jægeren. På kvalitetsprøverne nedlægges der dog ikke vildt.

Kvalitetsprøverne annonceres i bladet Jæger, samt i hjemmesidens kalender. Prøven er udviklet og anerkendt af Dansk Jagthunde Udvalg og kan derfor registreres i hundens præmieregistreringer.  Vinderklasseprøver Vinderklasseprøverne henvender sig til hunde, der har kvalificeret sig i henhold til Dansk Jagthunde Udvalgs fælles markprøveregler. Prøverne er opdelt for engelske og kontinentale racer, hvor hundene opdeles i hold og afprøves parvis i det åbne landskab. På prøven nedlægges der fugle over hundene, og efter en afsluttende matchning placeres op til seks hunde på hver prøve.

Jægerforbundet afholder fire-fem Vinderklasseprøver den første weekend i oktober, og de bedste hunde herfra går videre til Dansk Jagthunde Udvalgs Danmarksmesterskab, hvor de dyster mod hunde fra de øvrige hundeorganisationer. Vinderklasseprøverne annonceres i bladet Jæger og i hjemmesidens kalender. Schweissprøver Danmarks Jægerforbund afholder p.t. ikke nogen schweissprøver, da behovet for disse prøver dækkes af specialklubberne under Dansk Kennel Klub og Schweisshundeforeningen. Du kan læse mere om forskellige schweissprøver på schweisshunderegistrets hjemmeside. Andre prøver Ud over de beskrevne prøver bliver der i hundeorganisationerne, som Jægerforbundet samarbejder med, afholdt forskellige prøver. Det drejer sig blandt andet om brugsprøver, fuldbrugsprøver, slæb og apporteringsprøver samt Danmarksmesterskabet for stående hunde.

Almindelige bestemmelser

1. Formål:

Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

 2. Prøvernes afholdelse:

Prøverne afholdes af DANMARKS JÆGERFORBUND. Prøverne kan afholdes som lokale foreningsprøver eller kredsprøver.  

3. Administrative Bestemmelser:  

DANMARKS JÆGERFORBUND administrerer og fortolker regler for DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE. Prøven dømmes af autoriserede dommere godkendt af Jægerforbundet. Prøveledere og dommere til forbundsmesterskab udpeges og inviteres af Danmarks Jægerforbunds Hundeudvalg.   Prøveledere til kredsprøver udpeges af hundekoordinator. Dommere til kredsprøver ud- peges og inviteres af hundekoordinatoren i samråd med prøvelederen. Prøveledere og dommere til foreningsprøver inviteres/udpeges af de lokale foreningsbestyrelser.

Prøvelederen er prøvens øverste administrative myndighed. Eventuelle klager over prøvens afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan afgøres ved prøvelederens mellemkomst, skal skriftligt stiles til formanden for DANMARKS JÆGERFORBUNDS HUNDEUDVALG, der, såfremt sagen ikke kan afgøres i mindelighed, videresender klagen til Jægerforbundets hundeudvalg til endelig afgørelse. Evt. videresendes sagen til vedkommende hundeførers organisation til orientering.

Det er dommerens ansvar, at prøveoplægget er i overensstemmelse med gældende regler.

4. Adgang til prøverne:

Prøverne er åbne for hunde, hvis ejer og fører er medlem af DANMARKS JÆGERFORBUND.  

5. Tilmelding:

Tilmelding skal ske på autoriseret tilmeldingsblanket fra enten Dansk Jagthunde Udvalg eller fra specialklubber under Dansk Jagthunde Registrering/Dansk Kennel Klub. Tilmeldingen skal være ledsaget af det fastsatte tilmeldingsgebyr.

6. Diverse bestemmelser:

Hunden må under afprøvningen ikke bære pighalsbånd. Føreren må under afprøvningen ikke bære stok eller rem i hænderne uden særlig tilladelse fra dommeren. Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører. Skud afgives med signalpistol. Hvis en hund dumper i en disciplin, meddeles dette af dommeren. Føreren kan vælge, at lade hunden afprøve i resterende discipliner. På forbundsmesterskabsprøven afbrydes videre afprøvning. Inden afprøvningen af de tilmeldte hunde indledes, skal alle apporteringsopgaverne i samtlige discipliner gennemføres af en ikke tilmeldt hund. Løbske tæver skal afprøves til sidst. De må ikke møde på prøveterrænet, før alle andre hunde er afprøvet. På forbundsmesterskabsprøver kan løbske tæver ikke deltage.

7. Afprøvningen omfatter tre hovedområder:

APPORTERING AF FUGLEVILDT APPORTERING FRA VAND APPORTERING AF HÅRVILDT De tre hovedområder er opdelt i forskellige fag, som bedømmes hver for sig.  

8. Pointsystemet:

Hvert fag er tildelt et fagtal (2 - 8). Dette fagtal er udtryk for den vægtning/værdi, som de enkelte fag tillægges. Dette tal er en konstant faktor. Det pågældende fagtal multipliceres med den opnåede karakter, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer.

Karakteren 4 gives for det arbejde, som lever helt op til reglernes krav.

Karakteren 3 gives for det arbejde, som med få undtagelser lever op til reglernes krav. Arbejdets udførelse skal have en sådan karakter, at man ikke er i tvivl om, at hunden er en sikker hjælper, som vil kunne løse alle opgaver tilfredsstillende.

Karakteren 2 gives for det arbejde, som er behæftet med betydelige mangler i forhold til reglernes krav. På jagt kunne en lignende præstation have medført, at vildt, som burde have været leveret, mistes.

Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Dog indeholder arbejdet, der præsteres, så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som uantageligt.

Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation. Reglernes krav opfyldes ikke, og den jagtlige værdi af hundens arbejde er uacceptabelt.

I tilfælde af pointlighed mellem flere hunde, afgør dommerne på baggrund af hundens dagspræstation placeringsrækkefølgen. (Vær opmærksom på evt. apportering af ræv).

 

II. REGLER FOR AFVIKLING OG BEDØMMELSE AF DE TRE HOVEDOMRÅDER

1. Apportering af fuglevildt

Terræn: Terrænet skal være så tilpas loddent (vegetationshøjde ca. 30 cm.), at hunden fra startstedet ikke kan se apportemnerne.

Apporteringen skal foregå i medvind eller sidevind. (Se skitse).

Apportemner: Jagtbart fuglevildt og/eller tamduer.

Afvikling: Uset for fører og hund udlægges 2 apportemner i en afstand af ca. 50 m fra startlinien.

Herefter kaldes fører og hund frem til startlinien. Området, hvor apportemnerne er udlagt, udpeges for føreren.

Hunden skal herefter være ukoblet.

På klarmelding fra fører kastes der yderligere 2 apportemner ca. 50 m fra startlinien. Hver gang der kastes, afgives der et skud. Det er vigtigt, at skytten simulerer, at han fælder disse.

Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig. Når kasteren er tilbage ved startlinien, giver dommeren føreren tilladelse til, at hunden må apportere de fire stykker vildt.

Bedømmelse: Der gives karakter for:

Ro på post (fagtal 2) Markeringsevne (fagtal 2) Arbejdssglæde (fagtal 4) Dirigerbarhed (fagtal 3) Vildtbehandling (fagtal 2) Apportering (fagtal 4) Effektivitet (fagtal 4)

Bemærkninger: Overdreven brug af fløjte og råb skal koste point i dirigerbarhed og effektivitet.

Føreren bestemmer selv, i hvilken rækkefølge emnerne hentes, men for at få maksimumpoint i markeringsevne, skal det af hundens adfærd tydeligt fremgå, at den har markeret og selv ”husket” de to udkastede emner.